84495_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvutv/aar
84495
2011 ga nok en gang innvandringsrekord
statistikk
2012-05-11T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvutv, Innvandring og utvandring, nettoinnvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskapBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandring og utvandring2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

2011 ga nok en gang innvandringsrekord

Det ble registrert 79 500 innvandringer til Norge i 2011, og 32 500 utvandringer, de høyeste tallene noensinne. Polakker og baltere sto for hele 44 prosent av nettoinnvandringen. De fleste slo seg ned i Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland.

I tidligere år har mange flyktninger ført til stor innvandring, men særlig fra 2006 er det arbeidsinnvandring som har gitt den store innvandringen. Særlig gjelder dette polakker og baltere, som til sammen utgjorde snaut 24 000 innvandringer, men også svensker med sine over 8 000 innflyttede i fjor.

Flyttinger til/fra utlandet. 1972-2011

Sju av ti innvandrere er europeere

50 000 personer med annet europeisk statsborgerskap enn norsk innvandret. 45 500, eller 64 prosent, av de 70 750 utenlandske statsborgerne som i 2011 innvandret til Norge, var statsborgere av medlemsland i EU, samme prosentandel som foregående år. Som i de siste årene utgjorde polske statsborgere den største gruppen, med sine 12 850 innvandringer. Det var 1 500 flere enn i 2010. Svenske statsborgere var den nest største gruppen også i 2011, 8 200, tett fulgt av litauerne, 7 750 innvandringer, som var over 1 100 flere enn året før. Disse tre gruppene var de klart største. Innvandringen av statsborgere fra land i Sør-Europa med økonomiske problemer, her regner vi inn Spania, Hellas, Portugal og Italia, økte med 33 prosent fra 2010 til 2011, men antallet er ikke stort, og gikk fra 1 600 i 2010 til 2 200 i fjor.

Den samlede nettoinnvandringen til Norge var på 47 000, og det er 3 700 høyere enn i det forrige rekordåret 2008. Polakker hadde også den høyeste nettoinnvandringen med 10 550, nesten 3 000 høyere enn i 2010, og ikke langt unna rekordåret 2008. De ble fulgt av litauere med 7 300 nettoinnvandringer, og disse to gruppene skilte seg klart ut foran svenskene med sine 2 800 nettoinnvandringer.

Innvandringer av statsborgere fra typiske flyktningland som - i rekkefølge - Eritrea, Somalia og Afghanistan var litt lavere i 2011 enn året før, 4 750 mot 5 000 i 2010 for disse tre land samlet. Innvandringen av statsborgere fra Afrika har ligget på rundt 3 000 fram til etter årtusenskiftet, men har så steget og nådde 5 900 i 2011, 200 flere enn året før. Fra Asia kom det i fjor 11 600, omtrent 1 000 flere enn det har gjort de siste årene.

Rekordhøy utvandring blant utenlandske statsborgere

Av de 32 500 som utvandret i 2011, var 22 900 utenlandske statsborgere. Dette er det høyeste antall som noensinne er registrert, og tallene for de to siste årene var ikke langt unna det dobbelte av gjennomsnittet for de 20 årene forut for dette. Mens polske statsborgere toppet utvandringsstatistikken i 2009 - for hittil eneste gang - var svenskene både i 2010 og 2011 den største utvandrergruppen med sine 5 400 utvandringer. Polakkene hadde 2 300 utvandringer i fjor. Det var så et langt sprang ned til tyske og filippinske statsborgere med sine om lag 1 100 utvandringer hver seg.

Nettoinnvandring. Utenlandske statsborgere. 2011

Særlig stor nettoinnvandring i Oslo og Akershus

Størst nettoinnvandring hadde Oslo med 8 750, fulgt av Akershus med 5 500. Rogaland og Hordaland hadde samlet en nettoinnvandring på 8 200, jevnt fordelt på de to fylkene. Mens nettoinnvandringen til Rogaland og Hordaland gikk ned med 1 150 fra 2010 til 2011, opplevde derimot Oslo og Akershus en vekst på 2 700 i samme tidsrom. Disse to østlandsfylkenes andel av den totale nettoinnvandringen økte dermed fra 27 prosent i 2010 til 30 prosent i 2011, mens de to sørligste vestlandsfylkenes andel sank fra 22 til 17 prosent.

To av tre svenske innvandrere flyttet til Oslo/Akershus, i likhet med halvparten av filippinerne. En snau tredel av polakkene som innvandret, flyttet til Oslo/Akershus, men de hadde så et ganske jevnt fordelt bosettingsmønster fra Buskerud og til og med Vestlandet. Blant de litauiske, latviske og rumenske innvandrerne var det flest som slo seg ned i de fire vestlandsfylkene. En firedel av finnene og russerne flyttet til Nord-Norge.

Innvandringsoverskudd i nesten alle kommunene

419 av landets 430 kommuner hadde et innvandringsoverskudd, når det ikke skilles på inn- og utvandrernes statsborgerskap. Størst nettoinnvandring i forhold til folketallet av de større kommunene hadde Akershus-kommunene Ås, Nannestad og Ullensaker.

Innvandring i prosent av folketallet. 2011

8 750 norske statsborgere blant dem som innvandret

I alt 11 prosent av innvandringene var det norske statsborgere som sto for. Fra land som Danmark, Sveits, Sør-Afrika, Singapore og USA utgjør de rundt halvparten av dem som innvandrer. Fra noen land kommer det norske studenter; fra andre returnerer nordmenn etter utført arbeid. I atter andre land er det mange nordmenn som oppholder seg regelmessig store deler av året, men antallet som melder flytting, er likevel relativt lavt. At 8 750 norske statsborgere innvandret, og 9 600 utvandret, ga en netto utvandring på 850, mens tallet året før var 200.

Danmark og Sverige er land som mange norske statsborgere innvandrer fra, omtrent 1 600 fra hvert av disse i 2011. Blant andre europeiske land som mange norske statsborgere innvandrer fra, finner vi Storbritannia med 700. Fra land utenfor Europa utgjorde de norske statsborgerne som kom fra USA den største gruppen, med sine 700 av de i alt 1 700 innvandringene derfra.

De samme landene går også igjen når det gjelder utvandring av norske statsborgere. Danmark og Sverige mottok flest, 2 000 hver seg. Storbritannia var det landet i Europa som mottok tredje flest norske statsborgere med 800. Utenfor Europa utgjorde USA det største mottakslandet: 650 av de i alt 1 200 som utvandret dit, var norske statsborgere.

Andel norske statsborgere av alle inn- og utvandrere fra og til regioner. 2011. Prosent

Definisjoner

Nettoinnvandring = innvandring minus utvandring

Baltere: estlendere, latviere og litauere

Om statistikkgrunnlaget

Denne statistikken baserer seg på registrerte inn- og utvandringer i Det sentrale folkeregisteret. Det er imidlertid mange, kanskje særlig arbeidstakere fra de nye EØS-landene, som enten ikke skal melde flytting fordi de ikke skal bo her så lenge, eller som ikke blir registrert, selv om de skulle ha meldt flytting. Også mellom Norge og Spania er det nok en mindre andel av dem som i perioder oppholder seg i Spania, som skal registreres som utvandret fra Norge.

En del utvandringer blir ikke meldt, og tallet på 22 900 utvandringer inkluderer derfor noen som har utvandret tidligere, og først nå er registrert som utvandret til ukjent tilflyttingsland.

Tabeller: