53575_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvutv/aar
53575
Høyeste innvandring noensinne
statistikk
2011-05-05T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvutv, Innvandring og utvandring, nettoinnvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskapBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandring og utvandring2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyeste innvandring noensinne

Det ble registrert 73 850 innvandringer til Norge i 2010, og 31 500 utvandringer. Begge er de høyeste tallene noensinne. Nettoinnvandringen til Norge var dermed på 42 350, som er 1 000 lavere enn i rekordåret 2008. Polakker og baltere sto for hele 38 prosent av nettoinnvandringen.

Flyttinger til/utlandet. 1972-2010

41 700, eller 64 prosent, av de 65 100 som innvandret til Norge og ikke var norske statsborgere, var statsborgere av medlemsland i EU. Også på 1960-tallet utgjorde innvandrerne fra dagens EU-land en tilsvarende stor andel, men som så sank til bare 37 prosent i 2003. Tidligere år har mange flyktninger ført til stor innvandring, men i de siste årene er det arbeidsinnvandring som har gitt den store nettoinnvandringen. Særlig gjelder dette polakker, men også svensker, litauere og tyskere.

Sju av ti innvandrere er europeere

45 600 personer med annet europeisk statsborgerskap enn norsk innvandret. Som vanlig de senere årene utgjorde polske statsborgere den største gruppen, med sine 11 300 innvandringer. Det var nesten 1 000 flere enn året før. Svenske statsborgere var den nest største gruppen også i 2010, 7 600 er 1 600 flere enn året før. Den største økningen sto derimot litauerne for. Deres 6 600 innvandringer er dobbelt så mange som året før. Islendingene fortsetter å komme. De 1 700 som kom, var 100 flere enn i 2009, da de for første gang kom i betydelig antall. Innvandringer av statsborgere fra typiske flyktningland som - i rekkefølge - Eritrea, Somalia og Afghanistan var noe høyere enn året før, 5 000 mot 4 300 i 2009 for alle tre land samlet.

Nettoinnvandring fra utlandet. Utenlandske statsborgere. 2010

Innvandringen av statsborgere fra Afrika har ligget på rundt 3 000 fram til etter årtusenskiftet, men har så steget og nådde 5 700 i 2010. Fra Asia kom det i fjor 10 700, som er omtrent hva den har vært de siste årene.

Rekordhøy utvandring blant utenlandske statsborgere

Av de 31 500 som utvandret i 2010, var 22 500 utenlandske statsborgere. Dette er det høyeste antall som noensinne er registrert, og er ikke langt unna det dobbelte av gjennomsnittet for de siste 20 årene. Mens polske statsborgere toppet utvandringsstatistikken i 2009 (for hittil eneste gang), var svenskene igjen den største gruppen i 2010 med sine 4 300 utvandringer. Polakkene hadde 3 700 utvandringer i fjor. Det var så et langt sprang ned til tyske statsborgere med sine 1 200 utvandringer.

Polakker hadde den høyeste nettoinnvandringen med 7 600, litt høyere enn i 2009, men langt unna tallet for 2008, som var 11 900. De ble fulgt av litauere og svensker med henholdsvis 5 800 og 3 300 nettoinnvandringer. For litauernes del var dette mer enn en dobling fra 2009.

Oslo, Rogaland og Hordaland med størst nettoinnvandring

Innvandring i prosent av folketallet. 2010

Størst nettoinnvandring hadde Oslo med 7 500, fulgt av Rogaland og Hordaland med henholdsvis 4 900 og 4 400. Oslo/Akershus og Rogaland/Hordaland sto til sammen for praktisk talt halvparten av landets totale nettoinnvandring. De har også nesten like stor andel av landets befolkning (42 prosent), men andelen deres av nettoinnvandringen har variert fra 67 prosent på begynnelsen av 1980-tallet til 34 prosent i 2003.

Nesten to av tre svenske innvandrere flyttet til Oslo/Akershus. Om lag tre firedeler av de pakistanske innvandrerne gjorde det samme, men totalantallet er her langt mindre. Av islendingene, britene, rumenerne og latvierne flyttet opp mot halvparten til Agder/Rogaland og Vestlandet. En tredel av finnene, russerne og afghanerne flyttet til Nord-Norge og Trøndelag.

Innvandringsoverskudd i nesten alle kommunene

409 av landets 430 kommuner hadde et innvandringsoverskudd, når det ikke skilles på inn- og utvandrernes statsborgerskap. I fem av kommunene var inn- og utvandringen like stor, mens 16 kommuner hadde nettoutvandring. Bare en kommune, Mosvik i Nord-Trøndelag, hadde ikke innvandring, mens det var 14 kommuner som ikke hadde utvandring.

8 800 norske statsborgere blant dem som innvandret

Andel norske statsborgere av alle innvandrere fra 15 utvalgte land. 2010

I alt 12 prosent av innvandringene var det norske statsborgere som sto for. De utgjør en betydelig del av dem som innvandrer fra enkelte land. Fra noen land kommer det norske studenter; fra noen land returnerer nordmenn etter utført arbeid. I andre land er det mange nordmenn som oppholder seg regelmessig store deler av året, men antallet som melder flytting er likevel relativt lavt. At 8 800 norske statsborgere innvandret, og 9 000 utvandret, ga en netto utvandring på 200.

Danmark og Sverige er land som mange norske statsborgere innvandrer fra, 1 600 fra hver av disse i 2010. Blant andre europeiske land som mange norske statsborgere innvandrer fra, finner vi Storbritannia med 650 og Spania med 550. Fra land utenfor Europa utgjorde de norske statsborgerne som kom fra USA den største gruppen, med sine 700 av de i alt 1 700 innvandringene derfra.

Danmark og Sverige mottok også flest norske statsborgere, mellom 1 900 og 2 000 til hvert av landene. Storbritannia var det landet i Europa som mottok tredje flest norske statsborgere med 700, mens Spania mottok 350. Utenfor Europa utgjorde USA det største mottakslandet, 700 av de i alt 1 150 som utvandret dit var norske statsborgere. Det er få naturaliserte norske statsborgere som flytter tilbake til land i Asia, Afrika eller på Balkan.

Definisjoner

Nettoinnvandring = innvandring minus utvandring.

Med personer med innvandrerbakgrunn menes her personer som er født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre, og som på et tidspunkt har innvandret til Norge, samt norskfødte med to foreldre som er innvandrere.

Om statistikkgrunnlaget

Denne statistikken baserer seg på registrerte inn- og utvandringer i Det sentrale folkeregisteret. Det er imidlertid mange, kanskje særlig arbeidstakere fra de nye EØS-landene, som enten ikke skal melde flytting fordi de ikke skal bo her så lenge, eller som ikke blir registrert selv om de skulle ha meldt flytting. Også mellom Norge og Spania er det nok en mindre andel av dem som i perioder oppholder seg i Spania, som skal registreres som utvandret fra Norge.

Tabeller: