33321_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvutv/aar
33321
Høy innvandring og utvandring i 2009
statistikk
2010-05-06T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvutv, Innvandring og utvandring, nettoinnvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskapBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandring og utvandring2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy innvandring og utvandring i 2009

Det ble registrert 65 200 innvandringer til Norge i 2009, og 26 600 utvandringer. Dette er den nest høyeste innvandringen noensinne, og den tredje høyeste utvandringen. Både blant dem som vandret inn og som flyttet ut, var det flest polakker. Nettoinnvandringen til Norge var på 38 600.

Flyttinger til/fra utlandet. 1972-2009

Av de 56 700 som innvandret til Norge og ikke var norske statsborgere, var 32 700, eller 58 prosent, statsborgere av medlemsland i EU. Også på 1960-tallet utgjorde innvandrerne fra dagens EU-land en tilsvarende stor andel, men så sank den, slik at EU-andelen så sent som i 2003 bare var på 37 prosent. I tidligere år med stor innvandring har det vært spesielle forhold som har ført til at mange flyktninger har kommet, men i de siste årene er det derimot arbeidsinnvandring som har gitt den store nettoinnvandringen. Særlig gjelder dette polakker, men også svensker, tyskere og litauere.

Europeerne dominerer fortsatt innvandringen

Av de 36 500 europeiske statsborgerne som innvandret, var de 10 500 polske statsborgerne den største enkeltgruppen, fulgt av svensker med 6 000 innvandringer og litauere med 3 200. Litauiske statsborgere gikk dermed forbi tyskere som den tredje største gruppen. Enkelte grupper hadde kraftig økning, det kom således 1 600 islandske statsborgere til landet i 2009, mens det året før bare kom 350. Det kom dessuten dobbelt så mange latviske statsborgere som i 2008. På den annen side gikk tallet på polske innvandringer ned med 3 900 i samme periode. Tallet på tyske statsborgere som innvandret, gikk ned med en tredjedel. Innvandringer av statsborgere fra typiske flyktningland som Eritrea og Afghanistan ble omtrent fordoblet.

Innvandringen av statsborgere fra Afrika har ligget på rundt 3 000 fram til etter årtusenskiftet, mens den i 2009 nådde 5 150. Fra Asia kom det i fjor 11 100, mens innvandringen fra denne verdensdelen har variert mellom 6 000 og vel 10 000 de siste årene. Fra Amerika har innvandringen de siste 20 årene variert fra 1 500 til 2 000, og har så ligget på 2 400 de siste to årene.

Rekordhøy utvandring blant utenlandske statsborgere

Av de snaut 26 600 som utvandret i 2009, var 18 400 utenlandske statsborgere, og dette er det høyeste antall som noensinne er registrert, 6 600 høyere enn gjennomsnittet for de siste 20 årene. For første gang topper polske statsborgere utvandringsstatistikken med 3 600, fulgt av svensker med 3 100. Det er så et langt sprang ned til danske statsborgere med sine 1 000 utvandringer. Utvandringen av polske statsborgere var tre ganger så stor som i 2007. Endringen i retning av lavere innvandring og høyere utvandring av særlig polske og tyske statsborgere begynte mot slutten av 2008, ved finanskrisens begynnelse, og var særlig merkbar i første halvdel av 2009.

Nettoinnvandring. Utenlandske statsborgere. 2009

Polske og svenske statsborgere blir ikke så lenge

Av de polske statsborgerne som utvandret i 2009, hadde 150 også innvandret i løpet av dette kalenderåret. De øvrige hadde i gjennomsnitt hatt en botid i Norge på ett år og tre måneder. Nesten 90 prosent av dem hadde innvandret i løpet av perioden 2007-2009. Av de 3 100 svenske statsborgerne som utvandret i 2009, hadde hver fjerde også innvandret i løpet av 2009. 1 700 av de norske statsborgerne som utvandret, hadde innvandrerbakgrunn, og disse hadde i gjennomsnitt bodd i Norge i 14 år før de utvandret.

Redusert nettoinnvandring fra Polen

Polakker hadde den høyeste nettoinnvandringen med 6 900, men dette var ikke langt unna en halvering fra 11 900 i 2008. De ble fulgt av svensker og litauere med henholdsvis 2 900 og 2 600 nettoinnvandringer. Fra 2003 til 2007 økte nettoinnvandringen av polske statsborgere fra 300 til 12 900. Mens det i disse årene praktisk talt var en dobling i nettoinnvandringen av polske statsborgere fra år til år, snudde denne utviklingen i 2008. Da var det en nedgang på 1 000, og så i 2009 en reduksjon på ytterligere 5 000. Denne nedgangen skyldes at det i løpet av 2009 innvandret nær 4 000 færre polske statsborgere enn året før, mens det flyttet nesten 1 100 flere ut.

Hvor slo de seg ned?

Størst nettoinnvandring hadde Oslo med 6 200, fulgt av Rogaland og Hordaland med 4 200 hver seg. Disse to områdene, Oslo/Akershus og Rogaland/Hordaland, sto til sammen for nesten halvparten av landets totale nettoinnvandring. Denne andelen har variert fra 67 prosent på begynnelsen av 1980-tallet til 34 prosent i 2003.

Oslos nettoinnvandring var 3 800 mindre enn året før. Denne nedgangen utgjorde det meste av hele landets nedgang, slik at nettoinnvandringen for de øvrige fylkene i 2009 var omtrent som i 2008.

Oslos andel av landets totale nettoinnvandring lå fra 1960-tallet og framover på mellom 25 og 33 prosent, og i annen halvdel av 1980-tallet nådde den 40 prosent. Deretter sank den og utgjorde så seint som i 2003 bare 8 prosent av totalen. Siden har den igjen steget, og var i 2009 på 16 prosent.

De største byene hadde høyest nettoinnvandring. Etter Oslo fulgte Bergen og Stavanger.

Innvandring i prosent av folketallet. 2009

Nesten halvparten av nettoinnvandringen av statsborgere fra de største av de nye EU-landene gjaldt Oslo/Akershus og Rogaland/Hordaland. Når det gjelder tilsvarende tall for statsborgere fra utvalgte vesteuropeiske land og USA, var nettotilflyttingen enda mer preget av å begrense seg til de to fylkene Oslo og Rogaland. Svensker og islendinger flyttet til Oslo.

Innvandringsoverskudd i nesten alle kommunene

414 av landets 430 kommuner hadde et innvandringsoverskudd. I ti av kommunene var utvandringen større enn innvandringen, men denne netto utvandringen var her bare på mellom én og fire personer. De gjenværende seks kommunene hadde like mange inn- som utvandringer. Det var bare fem av landets kommuner som ikke hadde innvandring i 2009, og som landets eneste kommune hadde Osen i Sør-Trøndelag verken inn- eller utvandring.

De tre fylkene med størst nettoinnvandring av utvalgte statsborgerskapsgrupper i 2009 i forhold til folketallet
I alt per 1 000 av folketallet
(38 637 i alt) (landet = 8,2)
     Polen, Litauen, Latvia og Romania
   per 1 000 av folketallet (11 464 i alt) (landet =    2,4)
     Tyskland, Frankrike, Nederland, Storbritannia og    USA
   per 1 000 av folketallet (3 578 i alt) (landet = 0,8)
 
1 Oslo 11,1    Sogn og Fjordane 5,2    Oslo 1,3
2 Sogn og Fjordane 11,0    Møre og Romsdal 4,8    Rogaland 1,2
3 Rogaland 10,3    Hordaland 3,6    Møre og Romsdal 1,0
  Sverige og Island per 1 000 av folketallet
(4 193 i alt) (landet = 0,9)
     Etiopia, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Burma,    Irak og Iran
   per 1 000 av folketallet (6 491 i alt) (landet =   1,4)
     Kvinner fra Filippinene, Thailand, Brasil, Colombia og Russland
   per 1 000 av folketallet (2 623 i alt) (landet = 0,5)
 
1 Oslo 2,5    Troms Romsa 3,6    Finnmark Finnmárku 1,0
2 Finnmark Finnmárku 1,3    Nordland 2,4    Oslo 0,7
3 Rogaland 1,0    Finnmark Finnmárku/Sogn og Fjordane 2,1    Rogaland 0,7

Mange norske statsborgere blant dem som innvandrer

I alt 13 prosent av innvandringene var det norske statsborgere som sto for, og fra en del land utgjør de en betydelig del av dem som innvandrer. Fra noen land kommer det norske studenter; fra noen land returnerer nordmenn etter utført arbeid; og i andre land er det mange nordmenn som oppholder seg regelmessig store deler av året. At 8 500 norske statsborgere innvandret og 8 200 utvandret, gav en netto innvandring på 300, mens det i 2008 var en like stor netto utvandring.

7 100 av de norske statsborgerne som flyttet til landet, var uten innvandrerbakgrunn. Av disse innvandret 1 500 fra Sverige, 1 400 fra Danmark og 700 fra USA, men også 450 fra Spania. Av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn som flyttet inn, utgjorde de som innvandret fra Pakistan den største gruppen, med 200.

6 200 av de norske statsborgerne som utvandret, var uten innvandrerbakgrunn. Av disse utvandret 1 650 til Sverige, 1 600 til Danmark og 450 til USA, og 300 til Spania. Av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn som utvandret, utgjorde de som flyttet til Storbritannia den største gruppen, med 300.

Definisjoner

Nettoinnvandring = innvandring minus utvandring

Med personer med innvandrerbakgrunn menes her personer som er født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og som på et tidspunkt har innvandret til Norge, samt norskfødte med to foreldre som er innvandrere.

Om statistikkgrunnlaget

Denne statistikken baserer seg på registrerte inn- og utvandringer i Det sentrale folkeregisteret. Det er imidlertid mange, kanskje særlig arbeidstakere fra de nye EØS-landene, som enten ikke skal melde flytting fordi de ikke skal bo her så lenge, eller som ikke blir registrert selv om de skulle ha meldt flytting. Også mellom Norge og Spania er det nok en mindre andel av dem som i perioder oppholder seg i Spania, som skal registreres som utvandret fra Norge.

Tabeller: