33309_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvutv/aar
33309
Ny innvandringsrekord også i 2008
statistikk
2009-05-07T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvutv, Innvandring og utvandring, nettoinnvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskapBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandring og utvandring2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ny innvandringsrekord også i 2008

Det ble registrert 67 000 innvandringer og 24 000 utvandringer til og fra Norge i 2008. Dermed lå nettoinnvandringen på 43 000, noe som er 3 700 flere enn året før. Fortsatt er det flest polakker som kommer til Norge.

Av de 58 800 personene som innvandret til Norge og som ikke hadde norsk statsborgerskap, var 37 700 eller 64 prosent statsborgere av medlemsland i EU. Også på 1960-tallet utgjorde innvandrerne fra dagens EU-land en tilsvarende stor andel. Deretter sank denne andelen, slik at den så sent som i 2003 kun utgjorde 37 prosent, eller 9 800 av de totalt 26 800 innvandringene til Norge det året. I tidligere år hvor det har vært stor innvandring, har det vært spesielle forhold som har ført til at mange flyktninger har ankommet fra Balkan, Irak og andre land i Asia og Afrika. I de siste årene er det derimot arbeidsinnvandring - særlig fra Polen, men også fra land som Tyskland, Litauen og Sverige - som har gitt den store nettoinnvandringen.

Flyttinger til/fra utlandet. 1972-2008

Europeiske innvandrere dominerer

Polske statsborgere utgjorde med sine 14 400 innvandringer den største enkeltgruppen av innvandrere. Deretter fulgte svensker med 5 700 innvandringer og tyskere med 4 300, noe som enda en gang var den samme rekkefølgen som året før. For enkeltlands vedkommende har innvandringen de siste årene vært relativt stabil, men for noen land var det endringer fra 2007 til 2008. Det ankom blant annet 1 300 flere svenske statsborgere, 500 flere fra Litauen, Romania og Tyskland, 400 flere fra Eritrea og Det palestinske området og 300 flere polske statsborgere. På den annen side kom det 400 færre somaliske og 300 færre russiske statsborgere i 2008 enn året før.

Flest svensker utvandrer

Når det gjelder utvandring i 2008, topper svenske statsborgere statistikken med 2 700, tett fulgt av polakker med 2 500. Økningen i utvandringer var særlig stor for polske statsborgere - 2 500 i 2008 mot 1 250 i 2007.

Polakker hadde den høyeste nettoinnvandringen i 2008 med 11 900, fulgt av tyskere og svensker med henholdsvis 3 500 og 3 000 nettoinnvandringer. Siden 2003 har nettoinnvandringen av polske statsborgere økt fra 300 til 11 900. 2008 var derimot det første året i perioden at nettoinnvandringen av polske statsborgere så en nedgang - 1 000 færre enn i 2007.

I alt 8 150 norske statsborgere innvandret og 8 450 utvandret, noe som tilsvarer en netto utvandring på 300. Dette er 200 færre enn i 2007.

Nettoinnvandring fra utlandet. Utenlandske statsborgere. 2008

Arbeidsinnvandring dominerer blant de største

Statsborgere fra 13 land sto for over 1 000 innvandringer hver i fjor. Blant disse finner vi statsborgere fra tre nye medlemsland i EU - Polen, Litauen og Romania - og fra fire ”gamle” EU-land - Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia. I denne gruppen er også Filippinene og Thailand, hvor mange kvinner gifter seg med norske menn uten innvandrerbakgrunn. Som i året før var det i 2008 kun to flyktningland i listen over land med over 1 000 innvandringer til Norge - Somalia og Irak. I tillegg finner vi Russland, hvor både flukt og ekteskap er viktige årsaker til utvandring, og India og Romania, som for første gang passerte 1 000 innvandringer.

Hvor slår de seg ned?

Oslo hadde i særklasse størst nettoinnvandring i 2008 med 10 000 - 3 100 flere enn året før og fem ganger så mange som gjennomsnittet for perioden 2001-2005. Deretter fulgte Rogaland med 4 900, Hordaland med 4 300 og Akershus med 4 100. De andre fylkene hadde små endringer. Nettoinnvandringen for hele landet økte med 3 700 fra 2007 til 2008.

Oslos andel av landets totale nettoinnvandring lå fra 1960-tallet og framover på mellom 25 og 33 prosent og i annen halvdel av 1980-tallet nådde den hele 40 prosent. Deretter sank denne andelen, og så seint som i 2003 utgjorde innvandringen til Oslo bare 8 prosent av totalen. Senere har andelen igjen steget, og stabilisert seg rundt 17 prosent. I 2008 steg den imidlertid til 23 prosent. De største byene hadde høyest nettoinnvandring, for etter Oslo fulgte Bergen med 2 500, og deretter Stavanger og Trondheim.

Innvandring i prosent av folketallet. 2008

Andel norske statsborgere av alle innvandrere fra 14 utvalgte land. 2008

Over halvparten av nettoinnvandringen av statsborgere fra de nye EU-landene - 9 000 av 16 800 - fant vei til Oslo/Akershus og Rogaland/Hordaland. Når det gjelder tilsvarende tall for statsborgere fra utvalgte vesteuropeiske land og USA, var nettotilflyttingen enda mer konsentrert til de to fylkene, Oslo og Rogaland, hvortil 2 100 av de i alt 5 600 nettoinnvandringene fant sted. Svensker og dansker flyttet også i første rekke til Oslo - 1 400 av en nettoinnvandring på 3 300.

Det var bare fem av i alt 431 kommuner som ikke hadde netto innvandring fra utlandet. Det var Vefsn, Hjartdal, Skaun, Snåsa og Nordreisa. Vefsn hadde en netto utvandring på 23, mens de øvrige hadde mellom 4 og 1.

De tre fylkene med størst nettoinnvandring av utvalgte statsborgerskapsgrupper i 2008 i forhold til folketallet
  I alt per 1 000 av folketallet
(43 346 i alt) (landet = 9,09)
  Polen, Litauen, Estland, Latvia, Romania og Slovakia
per 1 000 av folketallet (16 794 i alt) (landet = 3,52)
  Tyskland, Frankrike, Nederland, Storbritannia og USA
per 1 000 av folketallet (5 621 i alt) (landet = 1,18)
 
1 Oslo 17,65 Oslo 5,38 Oslo 2,25
2 Rogaland 11,70 Rogaland 5,14 Rogaland 1,93
3 Finnmark Finnmárku 10,41 Møre og Romsdal 4,37 Sogn og Fjordane 1,85
             
  Danmark og Sverige per 1 000 av folketallet
(3 265 i alt) (landet = 0,68)
  Etiopia, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Burma, Irak og Iran
per 1 000 av folketallet (4 820 i alt) (landet = 1,01)
  Kvinner fra Filippinene, Thailand, Brasil, Colombia og Russland
per 1 000 av folketallet (3 008 i alt) (landet = 0,63)
 
1 Oslo 2,39 Nordland 1,73 Finnmark Finnmárku 1,38
2 Rogaland 0,68 Troms Romsa 1,62 Oslo 1,03
3 Akershus 0,62 Vest-Agder 1,45 Rogaland 0,78

Mange norske statsborgere blant dem som innvandrer

I alt 8 150 eller 12 prosent av innvandringene var det norske statsborgere som sto for, og fra en del land utgjør de en betydelig del av dem som innvandrer. Dette kan være norske studenter som flytter hjem igjen, nordmenn som returnerer etter utført arbeid, eller norske statsborgere som oppholder seg store deler av året i utlandet.

Denne statistikken baserer seg på registrerte inn- og utvandringer i Det sentrale folkeregisteret. Det er imidlertid mange - kanskje særlig arbeidstakere fra de nye EØS-landene - som enten ikke skal melde flytting fordi de ikke skal bo her så lenge, eller som ikke blir registrert selv om de skulle ha meldt flytting. Også mellom Norge og Spania er det nok en mindre andel av dem som i perioder oppholder seg i Spania, som skal registreres som utvandret fra Norge.

Tabeller: