33311_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvutv/aar
33311
Ny rekord for innvandring
statistikk
2008-05-08T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvutv, Innvandring og utvandring, nettoinnvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskapBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandring og utvandring2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ny rekord for innvandring

I 2007 ble det registrert 62 000 innvandringer til Norge, og 22 000 utvandringer. Nettoinnvandringen lå dermed på 40 000, og dette var 16 000 høyere enn året før. Det er flest polakker som kommer til Norge.

Flyttinger til/fra utlandet. 1972-2007

Flere enn 6 av 10 av innvandrerne som kom i 2007, kom fra medlemsland i EU. På 1960-tallet utgjorde innvandrerne fra dagens EU-land tett oppunder 6 av 10, mens andelen så sank, slik at den utgjorde bare 4 av 10 så sent som i 2003. I tidligere år med stor innvandring har det vært spesielle situasjoner som har gitt mange flyktninger, dels fra Balkan, dels fra Irak og fra andre land i Asia og Afrika. Nå er det derimot arbeidsinnvandring, særlig fra Polen, men også fra land som Tyskland, Litauen og Sverige, som gir den store nettoinnvandringen.

Innvandringen fra land utenom EU har vært relativt stabil de senere årene, og var i 2007 ikke så mye høyere enn den har vært i årene fra 2000. For enkeltland har det vært større endringer. Innvandringen fra Afghanistan har sunket betraktelig, mens det har vært oppgang i innvandringen fra land som Filippinene, Thailand, India, Burma og Brasil. Fra Somalia har innvandringen igjen økt, etter noen år med nedgang.

Europeerne dominerer

Polske statsborgere utgjorde med sine 14 000 innvandringer den største enkeltgruppen av innvandrere, fulgt av svensker med 4 300 innvandringer og tyskere med 3 600, noe som var den samme rekkefølgen som året før.

Svenske statsborgere topper statistikken over utvandringer i 2007 med 2 200, fulgt av dansker (1 000), polakker (600) og tyskere (500). Polakker hadde dermed den høyeste nettoinnvandringen med 13 400, mot 6 800 året før, fulgt av tyskere og svensker med henholdsvis 3 100 og 2 100 nettoinnvandringer. Fra 2003 har nettoinnvandringen fra Polen økt fra 300 til 13 400.

I alt 8 300 norske statsborgere innvandret og 8 800 utvandret, en netto utvandring på 500. Dette er et antall som har variert mye over tid, fra netto utvandring på 9 300 i 1989, til netto innvandring på 1 000 i 1993, og så igjen en netto utvandring på 3 200 i år 2000. I 2006 var det en netto utvandring av norske statsborgere på 1 200.

Nettoinnvandring fra utlandet. Utenlandske statsborgere. 2007

Arbeidsinnvandring dominerer

Fra tolv land kom det 1 000 innvandringer og over i fjor. Blant disse landene finner vi to nye medlemsland i EU, Polen og Litauen. I tillegg er det fire land fra EU hvor det er ingen (Sverige, Danmark), eller få (Tyskland og Storbritannia) hindre mot at man deltar i arbeidsmarkedet. Vi finner også to land, Filippinene og Thailand, hvorfra mange av kvinnene gifter seg med norske menn uten innvandrerbakgrunn. På listen er det bare to flyktningland, Somalia og Irak. Blant de tolv er også Russland, hvor både flukt og ekteskap er viktig, samt India.

Hvor slår de seg ned?

Høyest antall innvandringer hadde i særklasse Oslo med 13 700, fulgt av Akershus og Rogaland med 7 000 hver. Fylkene som har sett størst økning av innvandringer sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2001-2005, er Oslo med en økning på 5 000 og Rogaland med en økning på 3 700. Alle fylkene hadde en økning.

Oslo var, med en nettoinnvandring på 6 900, det fylket som hadde høyest nettoinnvandring, fulgt av Rogaland med 5 200. De fire fylkene Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland sin andel av den totale nettoinnvandringen var litt over halvparten, som året før. Disse fire fylkenes andel samlet utgjorde 67 prosent av nettoinnvandringen på 1980-tallet, mens den så sent som i 2003 bare utgjorde 34 prosent. Over tid har Rogaland og Hordalands andel av nettoinnvandringen økt, fra under 10 prosent på 1980-tallet til 23 prosent i 2007. Tilsvarende har Oslo og Akershus sin andel sunket, fra å utgjøre halvparten på slutten av 1980-tallet til 28 prosent i 2007.

Innvandring i prosent av folketallet. 2007

Andel norske statsborgere av alle innvandrere fra 14 utvalgte land. 2007. Prosent

De største byene hadde høyest nettoinnvandring. Etter Oslo med 6 900, fulgte Bergen med 2 400, Stavanger med 2 000 og Trondheim med 1 400.

I 2007 hadde 400 av i alt 431 kommuner netto innvandring fra utlandet.

Mange norske statsborgere blant dem som innvandrer

I alt 8 300 eller 13 prosent av innvandringene var det norske statsborgere som sto for, og fra en del land utgjør de en betydelig del av dem som innvandrer. Fra noen land kommer det norske studenter, fra noen land returnerer nordmennene etter utført arbeid, mens de oppholder seg regelmessig i store deler av året i andre land.

Denne statistikken baserer seg på registrerte inn- og utvandringer i Det sentrale folkeregisteret. Det er imidlertid mange, kanskje særlig arbeidstakere fra de nye EØS-landene, som enten ikke skal melde flytting fordi de ikke skal bo her så lenge, eller som ikke blir registrert selv om de skulle det. Også mellom Norge og Spania er det nok en mindre andel av dem som i perioder oppholder seg i Spania, som skal registreres som utvandret fra Norge.

Tabeller: