33313_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvutv/aar
33313
Høyeste nettoinnvandring noensinne
statistikk
2007-05-03T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvutv, Innvandring og utvandring, nettoinnvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskapBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandring og utvandring2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyeste nettoinnvandring noensinne

I 2006 ble det registrert 45 800 innvandringer og 22 100 utvandringer. Nettoinnvandringen lå dermed på 23 700, noe som var 5 300 eller nesten 30 prosent høyere enn året før. Gjennomsnittet for 2000-tallet før år 2006 lå på 13 000. Det er flest polakker som kommer til Norge.

Nettoinnvandringen fra land i Europa utgjorde den største gruppen med 15 200 nettoinnvandringer, fulgt av Asia med 6 800. Mens nettoinnvandringen fra Europa fra 1970-tallet og til 2004 stort sett varierte mellom 2 000 og 5 000, var den i 2005 på 9 400 før den i fjor nådde 15 200. Fra 2003 har nettoinnvandringen fra Polen økt med 6 700, fra Sverige med 2 000, fra Litauen og Tyskland med 1 000 hver, mens den har sunket med 700 både fra Russland og Spania. I tidligere år med stor nettoinnvandring har det vært spesielle situasjoner som har gitt mange flyktninger, dels fra Balkan, dels fra Irak og fra andre land i Asia og Afrika.

Nettoinnvandringen fra de øvrige verdensdelene har vært relativt stabil de senere årene. Både fra Asia og Afrika var nettoinnvandringen litt mindre i 2006 enn i gjennomsnittet av årene 2001-2005. For enkeltland har det vært større endringer. Nettoinnvandringen fra Afghanistan, Irak, Iran og Somalia har sunket betydelig, som tilfellet også er for Pakistan og Tyrkia. Det har vært oppgang i nettoinnvandringen fra land som Filippinene og Thailand, og fra India.

Flyttinger til og fra utlandet. 1972-2006

Flest polakker

Polske statsborgere utgjorde med sine 7 400 innvandringer den største enkeltgruppen av innvandrere, fulgt av svensker (3 400 innvandringer) og tyskere (2 300), noe som var den samme rekkefølgen som året før. Svenske statsborgere topper statistikken over utvandringer i 2006 med 2 100, fulgt av dansker og tyskere med henholdsvis 1 300 og 700 utvandringer. Polakker hadde dermed den høyeste nettoinnvandringen med 6 800 (mot 2 900 året før), fulgt av tyskere og svensker med henholdsvis 1 600 og 1 300 nettoinnvandringer hver.

Flest polske statsborgere innvandret til Oslo (1 300), fulgt av Bergen (600), og deretter Bærum, Haugesund, Stavanger og Asker, med mellom 400 og 300 hver seg. Færrest polakker, 25 i tallet, bosatte det seg i Finnmark.

Arbeidsinnvandring dominerer

Blant de tolv største innvandringslandene i 2006 finner vi to nye medlemsland i EØS (Polen og Litauen), ytterligere tre land fra EØS hvor det er ingen (Sverige), eller få (Tyskland og Nederland) hindre mot deres deltakelse i arbeidsmarkedet, Vi finner også to land (Filippinene og Thailand) hvorfra mange av kvinnene gifter seg med norske menn uten innvandrerbakgrunn. På listen er det er færre flyktningland enn tidligere (Somalia, Irak, Afghanistan og Burma). Blant de tolv er også Russland, hvor både flukt og ekteskap er viktig.

I tråd med overgangen til arbeidsinnvandring, har i de siste årene andelen menn økt fra 49 til 55 prosent av innvandrerne. Oppgangen er særlig sterk for aldersgruppen 30 til 39 år.

Nettoinnvandring av de tolv største gruppene av utenlandske statsborgere. 2006

Flest til Oslo - færrest til Finnmark

Høyest antall innvandringer hadde fylkene Oslo og Akershus med henholdsvis 10 800 og 5 600. Rogaland og Hordaland hadde henholdsvis 4 900 og 4 200. Finnmark og Nord-Trøndelag hadde færrest innvandringer. Også til Sogn og Fjordane og Aust-Agder kom det få.

Fylkene som har sett størst prosentvis vekst av innvandrere sammenlignet med gjennomsnittet av perioden 2001-2005, er Rogaland med en økning på 52 prosent, Akershus med 32 prosent og Vestfold med 31 prosent. Finnmark har sett en nedgang på 26 prosent, og her gikk innvandringen fra Finland ned fra 150 til 80, og fra Russland fra 130 til 80.

Oslo var med en nettoinnvandring på 4 000 det fylket som hadde høyest nettoinnvandring, men ikke langt etter kom Rogaland med 3 300, fulgt av Akershus med 2 800 og Hordaland med 2 100. Disse fire fylkenes andel av den totale nettoinnvandringen var 52 prosent.

Lavest nettoinnvandring hadde Finnmark med 200, fulgt av Sogn og Fjordane med 400.

På grunn av de siste årenes overgang fra flyktninginnvandring til arbeidsinnvandring, har innvandrernes valg av bosted i Norge endret seg. Andelen som bosetter seg i Oslo, Akershus, Rogaland og Sør-Trøndelag stiger, mens andelen i andre deler av landet synker, mest for Nordland.

De største byene hadde høyest nettoinnvandring. Etter Oslo med 4 000, fulgte Stavanger med 1 400, Bergen med 1 300 og Trondheim med 900.

387 av landets 431 kommuner hadde netto innvandring fra utlandet, 16 kommuner hadde like stor inn- som utvandring, mens 28 kommuner hadde netto utvandring til utlandet.

Denne statistikken baserer seg på registrerte inn- og utvandringer i Det sentrale folkeregisteret. Det er imidlertid mange, kanskje særlig arbeidstakere fra de nye EØS-landene som enten ikke skal melde flytting fordi de ikke skal bo her så lenge, eller som ikke blir registrert selv om de skulle det. Også mellom Norge og Spania er det nok en mindre andel av dem som i perioder oppholder seg i Spania som skal registreres som utvandret fra Norge.

Tabeller: