33319_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvutv/aar
33319
Lavere innvandringsoverskudd fra utlandet
statistikk
2004-03-30T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvutv, Innvandring og utvandring, nettoinnvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskapBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandring og utvandring2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere innvandringsoverskudd fra utlandet

I 2003 var det en nettoinnvandring fra utlandet på 11 285 - en nedgang på nesten 6 000 fra året før. Selv om nettoinnvandringen var atskillig lavere enn i 2002, var den fortsatt over gjennomsnittet for de ti foregående årene.

Flyttinger til/fra utlandet. 1972-2003

Nedgangen i nettoinnvandringen skyldes at det var 4 170 færre innvandringer og 1 725 flere utvandringer enn i 2002. Oppgangen i utvandringene skyldes i sin helhet at en del personer som en følge av reglene for Det sentrale folkeregister, har blitt ført som utvandret. Dette er personer som har utløpt oppholdstillatelse, eller som på annet grunnlag antas ikke å skulle oppholde seg i Norge. Når det ikke foreligger noe flyttemelding, vil tilflyttingslandet bli uoppgitt.

I 2003 var det 35 955 innvandringer og 24 670 utvandringer. Antallet utvandringer har siden 1958 bare vært høyere i 1989, 2000 og 2001, og bare i årene 1998-2000 og 2002 var det flere innvandringer enn i 2003. Etter 1971 har Norge hatt innvandringsoverskudd alle år unntatt 1989.

Antallet innvandringer varierer noe fra år til år på grunn av variasjoner i politikk og saksgang, i tillegg til endringer i behov for innvandring og etterspørsel etter beskyttelse i Norge. Det er klart mindre variasjon fra år til år når man ser på antall utvandringer, og disse bestemmes i større grad av de økonomiske svingningene i Norge.

Nettoinnvandring fra utlandet. Utenlandske statsborgere. 2003

Størst nettoinnvandring av russere

Blant de utenlandske statsborgerne var nettoinnvandringen størst for russere med 1 580, en økning på nesten 300 sammenlignet med 2002. De siste årene har det vært en økning av russiske kvinner som har fått opphold for å inngå ekteskap. Det var også stor nettoinnvandring av somaliere med 1 450, afghanere med 1 335 og thailendere med 770. Irakere, som hadde størst nettoinnvandring i 2002 med 2 400, hadde en nettoinnvandring på bare 255 i 2003. Nedgangen skyldes både økt utflytting av irakere og nedgang i innvandringen. Statsborgere fra Liberia hadde for første gang en viss nettoinnflytting til Norge med 240 personer. Innvandrerne fra Liberia er flyktninger fra krigshandlingene der. Det er viktig å merke seg at innvandringstallene viser til det året en person fikk oppholdstillatelse i Norge, og ikke nødvendigvis det året de kom hit.

Ser man på tall for de nye medlemslandene i EU, har det vært en større nedgang i nettoinnvandringen sammenlignet med 2002 for nesten alle landene. Polakker var den største innvandringsgruppen i både 2002 og 2003, og var også gruppen med størst nedgang. I 2003 var det en nettoinnflytting av polakker på 290, mot 615 i 2002. Statsborgere fra Litauen utgjorde den nest største innvandringsgruppen fra de nye EU-landene med en nettoinnvandring på 140 i 2003, mot 240 i 2002.

Flest nordmenn til Sverige

10 325 norske statsborgere flyttet fra Norge, mens 9 170 flyttet til Norge i 2003. Det var størst nettoutflytting av nordmenn til Sverige med 1 285, nesten 500 færre enn i 2002. Siden 1999 har det flyttet flere nordmenn til Sverige enn motsatt vei. Også til Danmark og Spania var det som i 2002 relativt stor nettoutvandring av norske statsborgere på henholdsvis 530 og 400. Nettoutflyttingen til Danmark var noe høyere enn i 2002, mens det har vært en nedgang til Spania de to siste årene.

Når det gjelder tilbakevandring av norske statsborgere fra utlandet, følger også dette mønsteret fra tidligere år. Det var flest som flyttet fra Sverige (1 815), Danmark (1 230) og USA (970).

Nettoinnvandring, etter fylke. 2003

Størst innvandring til Hordaland og Nordland

Alle fylkene hadde nettoinnvandring fra utlandet. Størst innvandring hadde Hordaland og Nordland med henholdsvis 1 170 og 1 025. De fleste fylkene hadde en nedgang i innvandringen fra året før. Størst var nedgangen i Oslo, som hadde et stort innvandringsoverskudd i 2002. I 2003 hadde Oslo en nettoinnvandring på 865 personer, mot 3 610 i 2002.

Se også statistikk over innenlandske flyttinger .

Flere tall kan hentes i Statistikkbanken .

Tabeller: