6550_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvhold/arkiv
6550
Verdsetter innvandrernes arbeidsinnsats
statistikk
2010-12-13T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvhold, Holdninger til innvandrere og innvandring, flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Holdninger til innvandrere og innvandring2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Verdsetter innvandrernes arbeidsinnsats

Vel tre av fire mener innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Dette er den høyeste oppslutningen om dette utsagnet som har vært målt. 13 prosent mener imidlertid det motsatte.

Andelen som er helt eller nokså enig i at ”Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv” , økte med 6 prosentpoeng i 2010 i forhold i 2009. I årets måling er 77 prosent helt eller ganske enig, mens bare 13 prosent er uenige.

Holdninger til påstanden Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så lik nordmenn som mulig. 2008-2010. Prosent

Holdninger til påstanden Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. 2009-2010. Prosent

En så høy oppslutning om dette utsagnet har ikke vært målt tidligere. I fjor ble det registrert en nedgang i andelen enige på 4 prosentpoeng, trolig som følge av usikkerhet i kjølvannet av finanskrisen. Den registrerte arbeidsledigheten er ikke blitt mindre siden i fjor, men frykten for virkningen av finanskrisen har avtatt i Norge. Dette kan ligge bak holdningsendringen.

En mindre oppgang kan også iakttas i oppslutningen om at ”Arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar for det meste positivt til norsk økonomi” . 70 prosent er enige i dette i 2010, mens 15 prosent er uenige. Tall for 2009 var henholdsvis 68 og 14 prosent. Målingen av holdninger til innvandrere og innvandring ble utført av Statistisk sentralbyrå i juli og første halvdel av august.

Flere støtter ønsket om fullstendig tilpasning

I løpet av de to siste årene er det også blitt flere som slutter opp om utsagnet ”Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så lik nordmenn som mulig” . 51 prosent er enige i dette i 2010, mot 46 prosent i 2008. Kan hende er endringen en reaksjon på holdninger i noen innvandrermiljøer som oppfattes å stå i kontrast til verdier som likhet mellom kjønnene og rett til religionskritikk.

Holdninger til sju utsagn om innvandrere og innvandring. 2002-2010. Gjennomsnitt på fempunkts skala

Flertallet avviser at velferdsordningene misbrukes

Av andre resultater kan nevnes at 88 prosent synes innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn. Bare 7 prosent er uenig i dette. 31 prosent er enig i at ”Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene” , og 36 prosent er enig i at ”Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet” . Majoriteten er imidlertid uenig i disse utsagnene, henholdsvis 53 og 54 prosent. Dette er ikke registrert noen endring i synet på disse spørsmålene siden i fjor.

Ingen oppmykning i synet på flyktningpolitikken

Vel 90 prosent benekter at de ville synes det var ubehagelig å få en innvandrer som hjemmehjelp eller som nabo. Én av fire har imidlertid motforestillinger mot at en sønn eller datter gifter seg med en innvandrer. Det er også 46 prosent som mener det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge ”sammenliknet med i dag”, mens 42 prosent synes adgangen til å få opphold bør være uendret. Heller ikke her er oppfatningene vesentlig endret fra i fjor, enda tallet på asylsøkere har sunket betraktelig.

45-66-åringene mer velvillig innstilt

Befolkningens holdninger varierer ellers etter bakgrunnsfaktorer som kjønn, alder, utdanning, bosted og så videre. Kvinner er i noen sammenhenger mer tolerante enn menn, mens de eldste (67-79 år) er de mest skeptiske. De nest eldste (45-66 år) synes å orientere seg mer i velvillig retning enn tidligere. Høyere utdanning øker toleransen for innvandrere og innvandring. Største skille går mellom utdanning på videregående nivå og utdanning på universitets- eller høgskolenivå. Bosatte i de mest tettbygde strøkene og i Akershus-/Oslo-området er som regel mer velvillig innstilt enn personer bosatt ellers i landet. Personer med kontakt med innvandrere inntar også mer ”innvandrervennlige” standpunkter enn personer uten slik kontakt.

Se også rapporten: Holdninger til innvandrere og innvandring 2010.

Tabeller: