90353_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvhold/aar
90353
Mer positive til innvandreres arbeidsinnsats
statistikk
2012-12-18T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvhold, Holdninger til innvandrere og innvandring, flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Holdninger til innvandrere og innvandring2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer positive til innvandreres arbeidsinnsats

Befolkningen ble mer positive til innvandreres innsats i norsk arbeidsliv i 2012 enn de var året før. Andelen som sluttet seg til påstanden ”Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv”, økte med 5 prosentpoeng fra 2011 til 2012.

Holdninger til påstanden 'Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv'. 2011 og 2012. Prosent

Det framgår av den årlige undersøkelsen av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring som Statistisk sentralbyrå gjennomførte i tiden 2. juli til 11. august i år.

Andelen som sa seg helt eller nokså enige i at ”Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv” , var 80 prosent i år, mot 75 prosent i fjor. Andelen enige har aldri vært høyere. Spørsmålet ble stilt for første gang i 2002, og da var 66 prosent enige. 11 prosent var uenige i år, og 9 prosent svarte ”både og”.

Forbigående 22. juli-effekt

Terroraksjonene 22. juli 2011 fant sted under datainnsamlingen til fjorårets holdningsundersøkelse. Svarene som ble avgitt etter 22. juli, viste seg å være noe mer ”innvandrervennlige” enn dem som ble avgitt i tiden før. Årets undersøkelse viser at holdningene stort sett har vendt tilbake til nivået før terrorhandlingene fant sted. Mest tydelig ser vi dette i reaksjonen på utsagnet ”Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet” . I de første ukene etter terroren var 70 prosent uenige i dette utsagnet. I årets undersøkelse var andelen uenige redusert til 54 prosent. Liknende tendenser finner vi i reaksjonen på utsagnet om at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge, og at innvandrere bør ha samme muligheter i arbeidslivet som nordmenn.

Holdninger til påstanden 'Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet'. 2011, etter 22. juli. 2012. Prosent

Holdninger til påstanden 'Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene'. 2012. Prosent

Hva mener innvandrerne selv?

I år presenterer vi data som viser hva innvandrerne selv mener om de enkelte holdningsspørsmålene. Innvandrere med europeisk bakgrunn er på noen områder minst like kritiske til innvandrere som majoritetsbefolkningen. Det ser vi i spørsmål om misbruk av sosiale velferdsordninger, krav om mest mulig innordning i samfunnet og i spørsmål om utsiktene til å få en innvandrer som hjemmehjelp eller framtidig svigersønn/svigerdatter. I andre spørsmål inntar innvandrere og deres norskfødte barn mer velvillige holdninger enn den øvrige befolkningen. Det gjelder i spørsmålet om verdsetting av innvandreres arbeidsinnsats og ønske om at det blir lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i landet. Når det gjelder spørsmålet om verdsetting av innvandreres kulturelle bidrag, er det innvandrere fra verden utenom Europa og Nord-Amerika som er mest positive. Funnene er noe usikre fordi tallet på innvandrere i utvalget er lavt.

Om undersøkelsen

Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring gjennomføres på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Formålet er å lodde stemningen i befolkningen når det gjelder ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og innvandrere som gruppe.

Flere detaljer

Se også rapporten Holdninger til innvandrere og innvandring 2012  fra høyre marg.

Tabeller: