53571_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvhold/aar
53571
Mer positive til innvandrere like etter 22. juli
statistikk
2011-12-05T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvhold, Holdninger til innvandrere og innvandring, flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Holdninger til innvandrere og innvandring2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer positive til innvandrere like etter 22. juli

Befolkningen ble mer positive til innvandrere i etterkant av terrorhandlingene 22. juli enn de var i ukene før denne hendelsen.

Det framgår av den årlige undersøkelsen av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring som Statistisk sentralbyrå gjennomførte i tiden 4. juli til 13. august i år.

Andelen som sa seg enige i at ” Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv ”, var 73 prosent før 22. juli. Etter denne datoen var 85 prosent enige i utsagnet. Likeledes var 72 prosent før terroranslaget enige i at ” Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge ”, mot 82 prosent etter.

På samme måte økte andelen som var uenige i at ” Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene ” fra 47 prosent før 22. juli til 56 prosent etter disse hendelsene. Størst var likevel endringen når det gjaldt utsagnet ” Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet ”. 48 prosent sa seg uenige i dette før terroren, mens andelen etterpå var hele 70 prosent.

17 prosent av intervjuene i holdningsundersøkelsen ble foretatt etter 22. juli. Det er mange nok til at det er mulig å foreta en sammenlikning av svarene som ble gitt før og etter terrorhandlingene.

Holdninger til påstanden 'Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet'. 2011. Prosent

Holdninger til påstanden 'Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv'. 2011. Prosent

Flere enige i at innvandrerne misbruker velferdsordningene

Sammenliknet med resultatene i fjorårets undersøkelse er det i år likevel en liten økning i andelen som mener at ” Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene ”. 35 prosent sa seg alt i alt enige i dette i år, mot 31 prosent i fjor.

Ingen endring i holdningen til mottak av flyktninger

Utenom dette var det ingen endringer av betydning i reaksjonen på holdningsspørsmålene fra i fjor. Ni av ti mener at innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn, og sju av ti er enige i at arbeidsinnvandring fra land utenom Norden for det meste bidrar positivt til norsk økonomi. Befolkningen deler seg omtrent på midten når det gjelder holdningen til å ta imot flyktninger og asylsøkere. 44 prosent synes det bør bli vanskeligere å få opphold, mens 45 prosent synes adgangen til opphold bør være som i dag. Bare 6 prosent synes det bør innføres lettelser.

Holdninger til påstanden 'Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene'. 2010-2011. Prosent

Høytutdannede mer positive

Befolkningens holdninger varierer som tidligere etter bakgrunnsfaktorer som kjønn, alder, utdanning og bosted. Kvinner er i noen sammenhenger mer ”innvandrervennlige” enn menn. Etter alder er de eldste (67-79 år) de mest skeptiske, mens de to yngste aldersgruppene (16-24 år og 25-44 år) er mest positivt innstilt. Høyere utdanning går sammen med mer positive holdninger til innvandrere og innvandring. Det største skillet i holdninger går mellom utdanning på videregående nivå og på universitets- og høgskolenivå.

Bosatte i de mest tettbygde strøk er gjennomgående mer positivt innstilt til innvandrere og innvandring enn bosatte andre steder i landet. Skoleelever/studenter og personer i inntektsgivende arbeid er også mer ”innvandrervennlige” enn trygde- eller pensjonsmottakere. Det samme er tilfelle med personer som har kontakt med innvandrere sammenliknet med personer uten slik kontakt.

Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring gjennomføres på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe.

Tabeller: