134292_not-searchable
/befolkning/statistikker/innv_statres/aar
134292
Fortsatt nedgang i totale utgifter og antall årsverk
statistikk
2013-10-25T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innv_statres, Innvandringsregulering - StatRes (opphørt), arbeidstillatelse, oppholdstillatelse, utvisning, visum, familieinnvandring, mottaksplasser, omgjøringsanmodninger, klagesaker, returer, utlendingsdirektoratet, UDI, utlendingsnemnda, UNE, asylmottak, asylsaker, saksbehandlingstid.Befolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i totale utgifter og antall årsverk

De totale utgiftene til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) var i 2012 på 3,7 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 2,5 prosent fra 2011. I alt var det 1 243 avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, knyttet til innvandringsregulering i 2012 – 41 færre enn året før.

Innvandringsregulering - StatRes
2009201020112012
1Vedtak om fornyelser av tillatelser er ikke inkludert i tallene.
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kroner)1 1881 2101 2181 266
Avtalte årsverkekskl. lange fravær, i alt1 3131 3721 2841 243
Aktiviteter og tjenester
Antall behandlede saker i UDI101 75792 83397 783100 733
Klager og omgjøringsanmodninger til UNE16 18218 35317 70218 754
Resultater
Innvilgelser fra UDI53 69846 12754 81254 914
Klager og omgjøringsanmodninger tatt helt eller delvis til følge, UNE1 1141 3732 1662 177
Enhetskostnader
Enhetskostnader UDI - asylsaker14 94616 96923 97422 639
Relaterte indikatorer
Innkomne saker til utlendingsforvaltningen351 468358 828355 231375 492
Antall innvilgelser i utlendingsforvaltningen1178 882174 162202 966206 605
Alle innvandringer til Norge65 18673 85279 49878 570

Nesten 2,4 milliarder, eller 64 prosent av de totale utgiftene, var kjøp av oppholdsplasser til asylsøkere fra ulike private eller kommunale instanser eller andre utbetalinger knyttet til asylsøkernes opphold. I statistikken er disse utgiftene omtalt som overføringer. Disse utgiftene er lavere enn i 2011 da overføringene utgjorde 2,5 milliarder kroner.

Driftsutgiftene til UDI og UNE, eksklusive utgiftene til kjøp av oppholdsplasser, utgjorde i 2012 34 prosent av de totale utgiftene, eller nær 1,3 milliarder kroner. Tilsvarende tall for 2011 var 32 prosent og 1,2 milliarder kroner. Disse utgiftene, som i statistikken omtales som egenproduksjon, fordelte seg på UDI og UNE med henholdsvis 966 millioner kroner og 300 millioner. Utgifter til investeringer var på 97 millioner kroner, det vil si 2,6 prosent av de totale utgiftene.

De totale utgiftene til UDI og UNE var samlet sett 2,5 prosent lavere i 2012 enn i 2011. Nedgangen skyldes lavere utgifter til kjøp av oppholdsplasser for asylsøkere.

Stor variasjon i utgifter fra år til år

Sammenlignet med andre virksomhetsområder i staten skiller Innvandringsregulering seg ut ved å ha utgiftsreduksjon de siste to årene. Derimot var det en kraftig utgiftsøkning frem mot 2010.

Årsaken til at de årlige utgiftsendringene ofte er annerledes enn ellers i staten, er at antall asylsøkere varierer fra år til år, samtidig som utgiftene innenfor Innvandringsregulering har nær sammenheng med antall asylsøkere. UDI behandlet spesielt mange asylsaker i 2009 og 2010. Antall tvungne returer med politi har økt hvert år siden 2007.

For asylsaker var enhetskostnaden kr 22 600 i 2012, altså om lag ti ganger høyere enn gjennomsnittet for de øvrige sakstypene. Dette innbærer en liten nedgang fra 2011, men et høyere nivå enn årene før. Antall asylsaker økte med 900 til 11 400 i 2012.

Nedgang i antall årsverk

Det var i alt 1 243 avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, knyttet til innvandringsregulering i 2012. Av disse var 955 årsverk i UDI og 288 i UNE. Dette er 41 færre avtalte årsverk enn året før, og nedgangen har vært størst i UNE med 26 færre årsverk. Fra 2007 til 2010 var det hvert år en økning i antall årsverk både for UDI og UNE, mens det særlig i 2011 og også i 2012 var en nedgang.

Flere behandlede saker enn i 2011

Det totale antall behandlede saker for UDI var om lag 101 000 i 2012. Dette er en økning på 3 000 saker fra 2011, og så vidt under tallet for 2009. Det var størst økning i antall saker som omhandler arbeids- og oppholdstillatelser, mens nedgangen var størst for statsborgerskapssaker.

Totalt ble det behandlet nærmere 19 000 saker i UNE i 2012. Det er en økning på vel 1 000 saker fra 2011. Økningen skyldes i første rekke flere familieinnvandringssaker. Fra 2009 av har antall behandlede saker i UNE ligget på et høyere nivå enn tidligere.

Kortere saksbehandlingstid i UDI – og lengre i UNE

Saksbehandlingstida i UDI gikk i 2012 ned for sakstypene Asylsaker, Arbeids- og oppholdstillatelser, Familieinnvandring og Utvisninger, mens behandlingstida gikk opp for Permanent oppholdstillatelse og Statsborgerskapssaker. Sammenlignet med 2010 var saksbehandlingstida i 2012 kortere for alle sakstyper unntatt Permanent oppholdstillatelse og Andre saker.

I UNE har det derimot vært en økning i saksbehandlingstida for alle sakstyper hvert år siden 2010.