53558_not-searchable
/befolkning/statistikker/innv_statres/aar
53558
Utgiftene til plasser på asylmottak tredoblet
statistikk
2011-10-21T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innv_statres, Innvandringsregulering - StatRes (opphørt), arbeidstillatelse, oppholdstillatelse, utvisning, visum, familieinnvandring, mottaksplasser, omgjøringsanmodninger, klagesaker, returer, utlendingsdirektoratet, UDI, utlendingsnemnda, UNE, asylmottak, asylsaker, saksbehandlingstid.Befolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utgiftene til plasser på asylmottak tredoblet

De totale utgiftene til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) har økt kraftig de senere årene. 70 prosent av utgiftene i fjor gikk til å kjøpe oppholdsplasser, en tredobling siden 2007.

De totale utgiftene var 4,3 milliarder kroner i 2010. Dette utgjør en økning på 10 prosent fra året før, og nesten en tredobling i forhold til de totale utgiftene i 2007.

3 milliarder kroner av de totale utgiftene gikk med til å betale private og kommunale eiere av asylmottak for kjøp av oppholdsplasser. Statens utgifter til kjøp av slike plasser var mer enn tre ganger høyere i 2010 enn i 2007.

28 prosent til driftsutgifter

Driftsutgiftene, som i statistikken kalles egenproduksjon, utgjorde 28 prosent av de totale utgiftene, eller i overkant av 1,2 milliarder kroner. De fordelte seg på UDI med 940 millioner kroner og UNE med 270 millioner kroner. I 2010 var driftsutgiftene 2 prosent høyere enn året før, men hele 64 prosent høyere enn i 2007. Mens driftsutgiftene økte kraftig både i 2008 og 2009, stoppet altså økningen i fjor. Utgifter til investeringer utgjorde resterende 2 prosent av de totale utgiftene.

Flere årsverk

Det var i alt 1 372 avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, knyttet til innvandringsregulering i 2010. Av disse var 1 051 i UDI og 321 i UNE. Dette er 60 flere avtalte årsverk enn året før, en vekst på 5 prosent. I UDI ble det 20 flere årsverk, mens det i UNE var det en økning på 40 årsverk. Det ble brukt langt flere årsverk i 2010 sammenliknet med 2007. UDI brukte 45 prosent flere årsverk, og UNE dobbelt så mange som i 2007. Totalt var økningen 57 prosent.

Stabilt antall behandlede saker

For UDI var totalt antall behandlede saker 95 000 i 2010. Det er en nedgang på 9 000 saker fra året før, men relativt likt i forhold til 2007. Tallet på behandlede asylsaker var imidlertid mer enn doblet i 2010 sammenliknet med 2007, noe som er oppveid av stabilitet eller nedgang for de fleste øvrige sakstypene i samme periode. Også i UNE var det en stor økning i antall behandlede asylsaker fra 2007 til 2010, og en nedgang eller stabilitet for øvrige sakstyper.

Til tross for relativt stabilt antall behandlede saker har både driftsutgifter og årsverk økt kraftig. Dette skyldes i hovedsak at sammensetningen av saker har endret seg: Det er blitt langt flere asylsaker, som er mer ressurskrevende å behandle enn andre saker. Statistikken om enhetskostnader viser at det i gjennomsnitt kostet UDI 17 000 kroner å behandle en asylsak i 2010, eksklusiv utgiftene til oppholdsplass. Det er 2 000 kroner mer enn i 2009, men 2 000 kroner mindre enn i 2007.

Økning i saksbehandlingstid for de vanligste sakstypene

Saksbehandlingstiden i UDI for asylsaker var på 198 dager i 2010. Det er en økning på 29 dager fra året før, mens det er en nedgang på 8 dager i forhold til 2007. Saksbehandlingstiden for familiegjenforeningssaker var på 159 dager i 2010. Det er en økning på 26 dager fra året før, og 50 dager sammenlignet med 2007. For de to øvrige store saksgruppene, Arbeid og opphold inkludert EØS og Statsborgerskap , var økningen i saksbehandlingstid fra 2007 til 2010 enda større, med henholdsvis 50 og 80 prosent. Som mål for saksbehandlingstiden er det her benyttet median saksbehandlingstid, som er hvor lang tid det tok før halvparten av sakene var ferdigbehandlet i UDI.

Saksbehandlingstiden for asylsaker i UNE var seks og en halv måned i 2010. Det er på samme nivå som i året før, men hele fire måneder mindre enn i 2007. For de fleste øvrige sakstyper er saksbehandlingstiden i UNE imidlertid lik eller noe lenger sammenliknet med 2007 og 2009.

Færre førstegangsinnvandrere trenger oppholdstillatelse

I fjor innvandret 74 000 personer til Norge, en økning på 12 000 fra 2007. Av disse var 61 000 personer førstegangsinnvandrere, og det er 9 000 flere enn tre år tidligere.

Andelen av førstegangsinnvandrere som trengte oppholdstillatelse var 38 prosent i 2010. Dette er en langt lavere andel enn i 2007 og 2008, da hele 85 prosent av førstegangsinnvandrerne til Norge trengte oppholdstillatelse. Denne nedgangen skyldes i hovedsak at det etter 1. oktober 2009 ikke lenger er krav om oppholdstillatelse for ikke-nordiske EØS-borgere, med noen unntak for borgere fra Romania og Bulgaria. For disse holder det nå at de registrerer seg hos utlendingsforvaltningen.

Innvandringsregulering - StatRes omfatter UDI og UNE

Innvandringsregulering er i StatRes avgrenset til å omfatte UDI og UNE. Under omtalen av relaterte indikatorer er det tatt med tall for aktivitetene i Politiets utlendingsenhet, politidistriktene og utenriksstasjonene, men kostnadene der er ikke med i kostnads- og årsverksstatistikken. For en nærmere beskrivelse av begrepene og fordelingen av ansvarsområdene i utlendingsforvaltningen, se Om statistikken .