53389_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkendrhist/aar
53389
60 år med befolkningsvekst
statistikk
2011-03-24T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
folkendrhist, Befolkningsendringer i kommunene, befolkningsutvikling, folkemengde, fødte, døde, fødselsoverskudd, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, folketilvekstFolketall, Flytting, Fødte og døde, Befolkning
false

Befolkningsendringer i kommunene1951-2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

60 år med befolkningsvekst

Den historiske oversikten over befolkningsutviklingen i hver enkelt kommune fra 1951 er nå oppdatert med tall for 2010 og folkemengde per 1. januar 2011.

Fødselsoverskudd og nettoinnvandring. 1951-2010. Prosent

Tabellene viser befolkningsutviklingen med årlige tall for folkemengde, folketilvekst, fødselsoverskudd, nettoinnflytting, fødte, døde, innflyttinger og utflyttinger i hele landet, fylkene og kommunene.

Nettoinnvandringen har overtatt for fødselsoverskuddet

Befolkningen i Norge vokste mer enn dobbelt så mye i fjor som i 1951, målt i absolutte tall. Mens folkemengden økte med 30 500 personer i 1951, var tallet 62 100 i 2010.

Grunnen til befolkningsveksten er en annen i dag enn i tidligere år. Mens det var fødselsoverskuddet som sørget for folketilveksten her i landet på 1950-tallet, er det i våre dager nettoinnvandringen som er den viktigste grunnen. Mer enn to tredjedeler av tilveksten skyldes nå nettoinnvandring.

Fødselsoverskuddet utgjorde årlig om lag 1 prosent av folketallet de første årene på 1950-tallet. Dette overskuddet sank de følgende tiårene. I 1985 nådde det sitt laveste punkt på bare 0,2 prosent av folketallet. På 1950-tallet, og delvis også på 1960-tallet, hadde vi et utvandringsoverskudd. Etter dette har vi, med ett par unntak, hatt et innvandringsoverskudd som har vist en økende trend. De siste fire årene har innvandringsoverskuddet vært spesielt stort.

Folketilvekst, etter landsdel. 2001-2010. Prosent

Alle de store byene, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim har hatt sterk folketilvekst de siste ti årene. I Oslo økte folketilveksten, sett i forhold til folketallet ved begynnelsen av året, fra 0,8 prosent i 2001 til 2,1 prosent i 2010. I Stavanger var tilsvarende tall 0,8 og 1,8 prosent. Økningen var noe svakere for Bergen og Trondheim.

Vekst i nesten alle landsdeler det siste tiåret

Folkemengden vokste i nesten alle landsdelene det siste tiåret, og det skyldes i hovedsak økt innvandring. Nord-Norge snudde folketilveksten fra minus til pluss i 2008. Oslo og Akershus hadde den høyeste veksten i perioden, tett fulgt av Agder og Rogaland. Det er kun Hedmark og Oppland som ikke kan vise til noen markert økning i folketilveksten i denne perioden.

Endrede kommunegrenser

Tallene gjelder kommuneinndelingen som den var til enhver tid. De mange og omfattende kommunereguleringene i perioden, særlig i 1960-årene, gjør sammenligninger over tid vanskelig i en rekke kommuner. Ettersom det ikke finnes tall for fødte, døde og flyttinger for mindre områder enn hele kommuner, er det ved denne publiseringen ikke gjort noe forsøk på å beregne tilbakegående tall for nåværende kommuner som tidligere var berørt av grenseendringer. Brudd i tallseriene er markert i tabellene, og informasjon om grenseendringer og folkemengde i overførte områder er oppgitt.

 

Tabeller

Fylkesvise Excel-tabeller 1951-2010