6408_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkendrhist/aar
6408
Befolkningsutviklingen siden femtitallet
statistikk
2010-03-25T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
folkendrhist, Befolkningsendringer i kommunene, befolkningsutvikling, folkemengde, fødte, døde, fødselsoverskudd, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, folketilvekstFolketall, Flytting, Fødte og døde, Befolkning
false

Befolkningsendringer i kommunene1951-2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Befolkningsutviklingen siden femtitallet

Den historiske oversikten over befolkningsutviklingen i hver enkelt kommune fra 1951 er nå oppdatert med tall for 2009 og folkemengde per 1. januar 2010.

Tabellene viser befolkningsutviklingen med årlige tall for folkemengde, folketilvekst, fødselsoverskudd, nettoinnflytting, fødte, døde, innflyttinger og utflyttinger i hele landet, fylkene og kommunene.

Ulike årsaker til vekst

Tidsseriene med årlige tall gir et tilbakeblikk på perioder med skiftende kår for vekst og utvikling og gjør utviklingstrekk mer fremtredende. Tidsseriene gir svar på om økt fødselsoverskudd skyldes flere fødsler eller færre dødsfall, og om dårligere flyttebalanse skyldes at færre flytter inn eller at flere flytter ut.

Fødselsoverskudd, nettoinnflytting og folketilvekst i Oslo. 1951-2009

Vekst i sentrale strøk

Det historiske materialet for kommunene viser at hovedstrømmen av innvandring og innenlandske flyttinger går til de store byene og omkringliggende kommuner. Folketallet har dermed gått tilbake i utkantkommunene. Det siste tiåret har befolkningen økt med 16 prosent i Oslo, 15 prosent i Trondheim, 14 prosent i Stavanger og 12 prosent i Bergen. Samtidig har økningen på landsbasis vært på 8 prosent.

Siden 1951 har folketallet i Oslo økt med 35 prosent, men veksten har riktignok svingt mye opp gjennom årene. På slutten av 1970-tallet og tidlig på 1980-tallet var det et betydelig fødselsunderskudd. Dette har snudd, og aldri er det blitt født flere barn (i absolutte tall) i Oslo enn i de siste årene. Hovedstaden opplever nå et solid fødselsoverskudd. På landsbasis har folketallet økt med 48 prosent i samme periode.

Mange har flyttet fra nord og vest

I mange tiår, helt siden 1950, har svært mange kommuner i Nord- og Vest-Norge tapt innbyggere til resten av landet. Flere av disse kommunene hadde likevel betydelig befolkningsvekst på grunn av høye fødselstall som mer enn utliknet flyttetapet. Først utover 1970-årene, da fødselstallene falt dramatisk i alle landsdeler, ble fødselsoverskuddet i mange kommuner for lite til å erstatte utflyttingen. Utover 1980-tallet steg fødselstallene igjen, men det var først og fremst i de mest sentrale kommunene i disse landsdelene.

Endrede kommunegrenser

Tallene gjelder kommuneinndelingen som den var til enhver tid. De mange og omfattende kommunereguleringene i perioden, særlig i 1960-årene, gjør sammenligninger over tid vanskelig i en rekke kommuner. Ettersom det ikke finnes tall for fødte, døde og flyttinger for mindre områder enn hele kommuner, er det ved denne publiseringen ikke gjort noe forsøk på å beregne tilbakegående tall for nåværende kommuner som tidligere var berørt av grenseendringer. Brudd i tallseriene er markert i tabellene, og informasjon om grenseendringer og folkemengde i overførte områder er oppgitt.