6388_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkendrhist/aar
6388
Befolkningsutviklingen 1951-2008
statistikk
2008-03-27T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
folkendrhist, Befolkningsendringer i kommunene, befolkningsutvikling, folkemengde, fødte, døde, fødselsoverskudd, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, folketilvekstFolketall, Flytting, Fødte og døde, Befolkning
false

Befolkningsendringer i kommunene1951-2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Befolkningsutviklingen 1951-2008

Nå er den historiske oversikten over befolkningsutviklingen i hver enkelt kommune fra 1951 oppdatert med tall for 2007 og folkemengde per 1. januar 2008.

Tabellene viser befolkningsutviklingen med årlige tall for folkemengde, folketilvekst, fødselsoverskudd, nettoinnflytting, fødte, døde, innflyttinger og utflyttinger i hele landet, fylkene og kommunene.

Ulike årsaker til vekst

Tidsseriene med årlige tall gir et tilbakeblikk på perioder med skiftende kår for vekst og utvikling, og gjør utviklingstrekk mer fremtredende. Tidsseriene gir svar på om økt fødselsoverskudd skyldes flere fødsler eller færre dødsfall, og om dårligere flyttebalanse skyldes færre som flytter inn eller flere som flytter ut.

Fødselsoverskudd, nettoinnflytting og folketilvekst i Oslo. 1951-2007

Hva tidsseriene forteller

Det historiske materialet for kommunene viser at svært mange kommuner i nord og vest i mange tiår, helt siden 1950, har tapt innbyggere til resten av landet. Dette tapet var tidvis like stort eller større enn de siste par tiårene, men mange kommuner hadde likevel betydelig befolkningsvekst på grunn av høye fødselstall som mer enn utliknet flyttetapet. Først utover 1970-årene, da fødselstallene falt dramatisk i alle landsdeler, ble fødselsoverskuddet i mange kommuner for lite til å erstatte utflyttingen. Utover 1980-tallet steg fødselstallene igjen, men det var først og fremst i de mest sentrale deler av landet.

Tallseriene for Oslo kommune, som har hatt tilnærmet uendrede grenser i hele perioden, forteller at folketilveksten har svingt mye gjennom årene. Folkemengden har i løpet av denne perioden økt med 29 prosent. I samme periode økte folketallet i landet med 44 prosent. På slutten av 1970-tallet og tidlig på 1980-tallet var det et betydelig fødselsunderskudd. Dette har snudd, og aldri er det blitt født flere barn (i absolutte tall) i Oslo enn i de siste årene. Derfor opplever hovedstaden nå et solid fødselsoverskudd.

Endrede kommunegrenser

Tallene gjelder kommuneinndelingen som den var til enhver tid. De mange og omfattende kommunereguleringene i perioden, særlig i 1960-årene, gjør sammenligninger over tid vanskelig i en rekke kommuner. Ettersom det ikke finnes tall for fødte, døde og flyttinger for mindre områder enn hele kommuner, er det ved denne publiseringen ikke gjort noe forsøk på å beregne tilbakegående tall for nåværende kommuner som tidligere var berørt av grenseendringer. Brudd i tallseriene er markert i tabellene, og informasjon om grenseendringer og folkemengde i overførte områder er oppgitt.

Nyttige excel-tabeller

Mange av de 430 nåværende kommunene (1. januar 2008) består likevel i hovedsak av flere tidligere kommuner, for eksempel Kristiansund, Vindafjord, Aure og Bodø. Ettersom det tilgjengelige materialet i form av excel-tabeller også omfatter over 300 separate tabeller for slike utgåtte kommuner, kan en rekke eksakte eller tilnærmede tall for nåværende kommuneenheter lages. De fleste fylkestallene er imidlertid sammenlignbare, siden fylkene har vært lite berørt av grenseendringer i perioden.

De tidligere statistikkene ”Befolkningsendringer for fylker og hele landet 1951-”, ”Befolkningsendringer i kommunene 1951-” og ”Befolkningsendringer, endelige årstall” er nå samlet i denne publiseringen: ”Befolkningsendringer, årlige”.