6390_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkendrhist/aar
6390
Flere eller færre i din kommune?
statistikk
2007-03-15T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
folkendrhist, Befolkningsendringer i kommunene, befolkningsutvikling, folkemengde, fødte, døde, fødselsoverskudd, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, folketilvekstFolketall, Flytting, Fødte og døde, Befolkning
false

Befolkningsendringer i kommunene1951-2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere eller færre i din kommune?

Nå er den historiske oversikten over befolkningsutviklingen i hver enkelt kommune fra 1951 oppdatert med tall for 2006 og folkemengde per 1. januar 2007.

Fødselsoverskudd, nettoinnflytting og folketilvekst i Oslo. 1951-2006

Oversikten viser befolkningsutviklingen i den enkelte kommune i Norge med årlige tall for folkemengde, folketilvekst, fødselsoverskudd, nettoinnflytting, fødte, døde, innflyttinger og utflyttinger.

Ulike årsaker til vekst

Tidsseriene med årlige tall for hver kommune gir et tilbakeblikk på perioder med skiftende kår for vekst og utvikling, og gjør utviklingstrekk mer fremtredende. Tidsseriene gir svar på om økt fødselsoverskudd skyldes flere fødsler eller færre dødsfall, og om dårligere flyttebalanse skyldes færre som flytter inn eller flere som flytter ut.

Hva tidsseriene forteller

Det historiske materialet viser at svært mange kommuner i nord og vest i mange tiår, helt siden 1950, har tapt innbyggere til resten av landet. Dette tapet var tidvis like stort eller større enn de siste par tiårene, men mange kommuner hadde likevel betydelig befolkningsvekst på grunn av høye fødselstall som mer enn utliknet flyttetapet. Først utover 1970-årene, da fødselstallene falt dramatisk i alle landsdeler, ble fødselsoverskuddet i mange kommuner for lite til å erstatte utflyttingen. Utover 1980-tallet steg fødselstallene igjen, men det var først og fremst i de mest sentrale deler av landet.

Tallseriene for Oslo kommune, som har hatt tilnærmet uendrede grenser i hele perioden, forteller at folketilveksten har svingt mye de siste 55 årene. Folkemengden har i løpet av denne perioden økt med 26 prosent. I samme periode økte folketallet i landet med 43 prosent. På slutten av 1970-tallet og tidlig på 1980-tallet var det et betydelig fødselsunderskudd. Dette har snudd, og aldri er det blitt født flere barn (i absolutte tall) i Oslo enn de siste årene. Derfor opplever hovedstaden nå et solid fødselsoverskudd.

Endrede kommunegrenser

Tallene gjelder kommuneinndelingen som den var til enhver tid. De mange og omfattende kommunereguleringene i perioden, særlig i 1960-årene, gjør sammenligninger over tid vanskelig i en rekke kommuner. Ettersom det ikke finnes tall for fødte, døde og flyttinger for mindre områder enn hele kommuner, er det ved denne publiseringen ikke gjort noe forsøk på å beregne tilbakegående tall for nåværende kommuner som tidligere var berørt av grenseendringer. Brudd i tallseriene er markert i tabellene, og informasjon om grenseendringer og folkemengde i overførte områder er oppgitt.

Nyttige Excel-tabeller

Mange av de 431 nåværende kommunene (1. januar 2007) består likevel i hovedsak av flere tidligere kommuner, for eksempel Trondheim, Harstad, Fredrikstad og Gjøvik. Ettersom det tilgjengelige materialet i form av Excel-tabeller også omfatter over 300 separate tabeller for slike utgåtte kommuner, kan en rekke eksakte eller tilnærmede tall for nåværende kommuneenheter lages. De fleste fylkestallene er imidlertid sammenlignbare, siden fylkene har vært lite berørt av grenseendringer i perioden.