Økonomiske analyser, 2/2017

Oslo kommunes demografiske og økonomiske utvikling fram mot år 2025

Publisert:

I denne artikkelen benytter vi ulike befolkningsframskrivinger til å studere mulige konsekvenser av den demografiske utviklingen for Oslo kommunes økonomi fram mot år 2025. De demografiske framskrivningene legger til grunn at byens befolkning vil øke og at det blir flere eldre, mens økningen i antall innvandrere er framskrevet etter tre ulike alternativer (lav, middels, høy). Sysselsettingen anslås å øke noe mer i Oslo enn i landet for øvrig på grunn av gunstig næringssammensetning. Beregningene viser en økning i kommunale personskatter fra 2014 til 2025 på drøyt 14 prosent i alternativet med lav innvandring, snaut 17 prosent i alternativet med middels innvandring og snaut 20 prosent med høy innvandring, målt i faste 2014-kroner. Ikke-innvandrere får en svak nedgang i personskatter per innbygger, mens innvandrere får en økning. Dette skyldes endringer i befolkningens alderssammensetning, samt økt botid for innvandrere. Alternativet med lav innvandring gir en økning på drøyt 17 prosent i Oslo kommunes utgiftsbehov fra 2014 til 2025 målt i faste 2014-kroner. Tilsvarende endringer med middels innvandring gir en økning på om lag 20 prosent, mens høyalternativet gir en økning på snaut 24 prosent. Økningen i utgiftsbehov blir størst innen omsorg, pleie og sosialhjelp, noe som skyldes at det blir relativt flere eldre og innvandrere i befolkningen.

Åpne og les artikkelen i PDF (210 KB)

Kontakt