Omsorg og arbeidsliv

Lettest for fedre å ta seg fri fra jobb

Publisert:

Fedre har mer fleksibel arbeidstid enn mødre og har større mulighet til å organisere arbeidstiden slik at de kan møte senere, gå tidligere eller ta fri av familiemessige grunner. På den annen side velger ofte mødre en arbeidstidsordning som er mer tilpasset behov for omsorg i familien. Men når denne først er valgt, er fleksibiliteten mindre for kvinner enn for menn.

Tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse viser at 83 prosent av sysselsatte fedre med barn under 15 år normalt har mulighet til å møte senere eller gå tidligere av familiemessige grunner. For mødre er andelen kun 70 prosent. Flere menn har også mulighet til å organisere arbeidstiden slik at de kan ta seg fri hele dager på grunn av familien. 82 prosent av mennene har denne muligheten mot 71 prosent av kvinnene.

Forskjellen størst innen offentlig sektor

Det er særlig kvinner i offentlig sektor som ikke har fleksible arbeidstider. Nær halvparten har ikke mulighet for å komme senere eller gå tidligere av familiemessige grunner. Blant fedre med jobb i det offentlige er det kun to av ti, som ikke kan flytte på arbeidstiden av hensyn til barna.

Kvinner som jobber i privat sektor har langt bedre muligheter for å tilrettelegge arbeidstiden for å ta seg av barn. 79 prosent av mødrene i privat sektor kan flytte på arbeidstiden av familiemessige grunner.

Forskjellene må ses i lys av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge (Håland og Daugstad 2002). Langt flere kvinner arbeider innenfor offentlig sektor i yrker som sykepleier, hjelpepleier, grunnskole- og førskolelærer og rengjørings- og kjøkkenpersonale. Disse yrkene kan sees som fleksible ved at det ofte er mulig å få den avtalte arbeidstiden som arbeidstaker ønsker seg, med en særlig høy deltidsandel innen helse- og sosialsektoren. Turnusarbeid som er vanlig for syke- og hjelpepleiere gir også mulighet til å avtale vakter som passer for arbeidstakerens omsorgsoppgaver i forhold til familie. Samtidig kjennetegnes disse yrkene av at arbeidet oftere følger en fast tidsplan eller et vaktskjema som kan være vanskelig å påvirke etter at avtalen først er inngått. Det er derfor vanskelig for arbeidstakere i disse yrkene å komme senere eller gå tidligere av familiemessige grunner.

Kjønnsforskjellene beskrevet ovenfor kommer tydelig fram når man ser på figur 3. Langt flere mødre enn fedre arbeider i offentlig sektor, henholdsvis 51 mot 19 prosent, mens det motsatte er tilfelle i privat sektor.

Fedre tar seg fri når skole og barnehage er stengt

Men hva gjør så mødre og fedre i praksis? Tallene viser at det er langt mer vanlig blant fedre å ta seg fri fra jobb når skole eller barnehage er stengt, enn blant mødre. 47 prosent av sysselsatte fedre har tatt seg fri de siste 12 månedene av slike grunner, mot 33 prosent av mødrene (se figur 4). Forskjellen mellom kjønnene er like stor dersom vi bare ser på personer som faktisk har mulighet til å organisere sin arbeidstid så de kan ta fri hele dager av familiehensyn.

Noe av forskjellen mellom fedre og mødre kan forklares ved at mange flere kvinner enn menn jobber deltid. Litt under halvparten av sysselsatte mødre med barn under 15 år jobber deltid, sammenlignet med bare fem prosent av fedrene. Mødre har dermed oftere anledning til å være sammen med barna ved stengt skole eller barnehage enn fedre, uten å måtte ta seg fri fra jobben.

Ved å ta hensyn til at andelen deltidsarbeidende er høyere blant kvinner enn menn blir prosentdifferansen noe mindre. Når vi sammenligner kvinner og menn som både har oppgitt at de har mulighet til å ta seg fri og som jobber heltid, reduseres forskjellen med fem prosentpoeng. Andelen kvinner som jobber heltid, har fleksibilitet i jobben og tar seg fri når skole og barnehage er stengt, er 42 prosent mot 50 prosent blant menn. Forskjellen mellom menn og kvinner blir dermed noe mindre, men er fortsatt på åtte prosentpoeng.

Figur 5. Andel foreldre som har tatt fri fra jobben siste året, på grunn av sykdom eller akutte situasjoner i familien, etter kjønn og sektor. 2 kvartal 2005

Fravær når barnet er sykt

å være hjemme fra jobb på grunn av sykt barn er imidlertid rimelig jevnt fordelt mellom kjønnene. Litt over 60 prosent av foreldre med barn under 15 år har tatt seg fri noen timer eller dager, siste 12 måneder på grunn av sykdom eller akutte situasjoner i familien. Men det er en noe større andel menn enn kvinner som også har denne type fravær.

Fravær på grunn av syke barn omfattes av regler som er felles for alle arbeidstakere og er uavhengig av sektor og yrke. Andelen som har vært hjemme på grunn av sykdom i familien er fortsatt jevnt fordelt mellom kjønnene også når vi sammenligner bare de som har fleksibel arbeidstid og som jobber heltid.

Tallene i artikkelen er fra en tilleggsundersøkelse, til SSBs arbeidskraftundersøkelse i 2. kvartal 2005. Undersøkelsen er gjennomført med støtte fra Eurostat, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet. Tilsvarende opplysninger er blitt innsamlet i de øvrige EU-land, og det forventes, at Eurostat senere vil offentliggjøre statistikk, som sammenligner familie- og arbeidsforhold i de forskjellige land.

Referanser :

Håland, Inger og Gunnlaug Daugstad: Den kjønnsdelte arbeidsmarknaden, Samfunnsspeilet nr. 6, 2003, Statistisk Sentralbyrå

Kitterød, Ragni Hege: Kortere arbeidstid for fedre - men fremdeles et tosporet foreldreskap, kommer i Søkelys på arbeidsmarkedet

Kitterød, Ragni Hege: han jobber, hun jobber, de jobber. Arbeidstid blant par av småbarnsforeldre, Rapport 2005/10

Lenker :

Fakta om arbeid

Arbeidsdeling hjemme blant foreldrepar: Mer likedelt med ulik arbeidstidsordning?

Kontakt