Statistiske analyser 119

Innvandring og innvandrere 2010

Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandringen til Norge, og om levekårene til innvandrerne og de norskfødte med innvandrerforeldre.

Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandringen til Norge, og om levekårene til innvandrerne og de norskfødte med innvandrerforeldre. Ved å sammenlikne levekårene for innvandrere og dem som ikke er det, og se på utviklingen over tid for innvandrerne, får vi også fram et bilde av integrasjonen og hvordan den utvikler seg.

Publikasjonen bygger i stor grad på tilsvarende publikasjoner i 2002, 2004, 2006 og 2008. Når vi lager en slik samlepublikasjon om innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, er det viktig å huske på at det i personstatistikken neppe er noen gruppe som er mer heterogen eller sammensatt enn denne gruppa. Ved inngangen til 2010 bodde det personer med bakgrunn fra hele 215 land og selvstyrte regioner i Norge. Levekår varierer med alder, kjønn, utdanningsnivå og sosial bakgrunn. Men for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er levekårene i tillegg påvirket av en rekke andre forhold. Det betyr mye hvilket land de eller deres foreldre har kommet fra, og særlig hvorfor de har innvandret til Norge. Videre er det viktig hvor gamle de var da de innvandret, og hvor lenge de har bodd i Norge.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandring og innvandrere 2010

Ansvarlige

Kristin Henriksen, Lars Østby

Serie og -nummer

Statistiske analyser 119

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri E. Boquist

Emner

Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8012-2

ISSN

1892-7521

Antall sider

187

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt