Statistiske analyser 103

Innvandring og innvandrere 2008

Hensikten med publikasjonen er å samle ulik statistikk som handler om innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Det er lagt vekt på å presentere tidsserier som sier noe om utviklingen innenfor forskjellige levekårsområder, og å oppdatere disse med så ferske tall som mulig. Publikasjonen oppdateres annethvert år. Forrige publikasjon var SA 83 (Daugstad 2006a). En enklere versjon er publisert i Notater 2007/56 (Daugstad 2007).

Om publikasjonen

Tittel

Innvandring og innvandrere 2008

Ansvarlig

Gunnlaug Daugstad

Serie og -nummer

Statistiske analyser 103

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7472-5

ISBN (trykt)

978-82-537-7471-8

ISSN

1892-7521

Antall sider

200

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt