Statistiske analyser 066

Innvandring og innvandrere 2004

Hensikten med publikasjonen er å samle ulik statistikk som handler om innvandrere i Norge. Det er lagt vekt på å presentere tidsserier som sier noe om utviklingen innenfor forskjellige levekårsområder, og å oppdatere disse med så ferske tall som mulig. Det tas sikte på å oppdatere publikasjonen hvert år, annethvert år i papirversjon og annethvert år i en enklere Internett-versjon. Forrige publikasjon var SA 50.

Data er hentet fra administrative registre, men også fra utvalgsundersøkelser. Dette kommer frem under hvert område. Statistikken blir produsert av ulike fagseksjoner i Statistisk sentralbyrå. Deler av statistikken om flyktninger er basert på data fra Utlendingsdirektoratet.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandring og innvandrere 2004

Ansvarlig

Kristian Rose Tronstad

Serie og -nummer

Statistiske analyser 066

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

82-537-6702-1

ISBN (trykt)

82-537-6701-3

ISSN

1892-7521

Antall sider

143

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt