Flyttinger

Folk flytter fra Oslo

Publisert:

For første gang siden 70-årene er det flere innenlandske flyttinger fra enn til Oslo og Akershus. – Men de fruktbare kvinnene i hovedstadsområdet sørger for at befolkningen likevel vokser, sier Lars Østby.

Av Marianne Tønnessen

I 2000 var det over 23 000 personer som flyttet fra andre deler av landet til Oslo, mens over 25 000 flyttet motsatt vei. Netto utflytting fra Oslo var altså på rundt 2 000 personer. Akershus hadde en netto innflytting fra resten av landet, bare på 1 700 personer, slik at balansen for de to fylkene så vidt blir negativ. Nettoinnvandringen fra utlandet var bare på 1 200 personer, det laveste på flere tiår, og lavere enn selv tallet for landets siste år med nettoutvandring, 1989. Tallene for 2000 er foreløpige.

For 30-40 år siden flyttet nærmere 50 av 1000 personer hvert år. Nå er tallet sunket til nærmere 40.

Fortsatt tømmes Nord-Norge

- Det er ikke slik at flyttestrømmen fra distriktene til sentrale strøk er snudd. Men de som flytter til østlandet, flytter nå heller til østfold, Vestfold eller andre sentrale østlandsområder. Dette skyldes nok særlig at Oslo er "full", noe de høye boligprisene i Oslo-området vitner om, sier SSB-forsker Lars østby.

- Fortsatt tømmes Nord-Norge for folk, selv om fraflyttingen varierer med de økonomiske konjunkturene. I 2000 hadde Nordland, Troms og Finnmark en netto utflytting til resten av landet på nesten 4 000 personer. Det er bare i de verste utflyttingsårene (1985-86 og 1995-97) at netto utflytting var større. Men samtidig hadde de en netto innvandring fra utlandet på 2 000 personer i fjor. Nord-Norge, med 10 prosent av folketallet, har hatt vel 15 prosent av nettoinnvandringen til Norge det siste tiåret (16 000 av 103 000). Disse 16 000 inn fra utlandet oppveier halvparten av det innenlandske flyttetapet 1991-2000. Den relativt høye innvandringen for år 2000 kan nok ha en sammenheng med stor innvandring fra Russland. Det kan altså nesten se ut til at det er innvandrere som vil opprettholde bosettingen i Nord-Norge, sier han.

Vi flytter mindre og pendler mer

- Det er en vanlig oppfatning at vi flytter mer nå enn før. Men det er feil. Faktisk har antall flyttinger over kommunegrensene i forhold til folketall og aldersstruktur sunket i mange tiår. I 50-årene flyttet kvinnene gjennomsnittlig fire ganger i livet, nå er tallet nede i tre. Mennene flytter også i overkant av tre ganger i livet, som i 50-årene. Men den daglige mobiliteten har økt, det er blitt flere som pendler lange avstander til og fra jobb. I dag kan folk gjerne bo i Tønsberg eller Askim og ha jobb i Oslo. Dermed får vi en utvidelse av hovedstadsområdet til hele østfold og Vestfold og de nedre delene av Buskerud, Oppland og Hedmark.

- Den daglige mobiliteten gjør også at den daglige rekkevidden blir større. Det blir lettere å bytte jobb uten å flytte. Bor du i Oslo-området, kan du bytte fra en jobb i Ski til en jobb i Bærum uten at det får konsekvenser for annet enn reisetida, sier Østby.

Flyttingen mellom landsdelene i Norge har variert med de øknonomiske konjunkturene. I gode økonomiske tider har flyttestrømmen fra Nord-Norge til østlandet vært størst. Figuren viser også at det nå er østlandet utenom Oslo og Akershus som har den største innflyttingen.

Trondheim og Bergen er rekordstore

I løpet av 2000 kunne de to nest største byene her i landet feire runde tall: I Trondheim ble de 150 000 innbyggere, og i Bergen rundet de 230 000. Aldri tidligere har disse byene hatt så mange innbyggere. Bergen hadde størst tilvekst av de to, men i forhold til folketallet vant Trondheim klart. - Det var flere som ble født enn som døde i disse byene, og i tillegg hadde de netto innflytting, i hvert fall fra utlandet.

Mange flytter fra Stavanger

Stavanger, derimot, hadde en netto utflytting på drøyt 700 personer i 2000. Av dette var om lag 400 til utlandet og 300 til resten av Norge. østby ser dette i sammenheng med nedgang i oljeaktiviteten på land.
- Men rogalendingene kompenserer med å ha den høyeste fruktbarheten i landet. De har en ung befolkning, og takket være høye fødselstall hadde Stavanger en økning i folketallet på 16 personer i 2000. Av Stavangers nabokommuner var det bare Sandnes som hadde en betydelig vekst.

- Berlevåg må stoppe dødeligheten

- Men hva må for eksempel Berlevåg gjøre for å stoppe flyttestrømmen?

- Det hjelper ikke bare å stoppe flyttestrømmen, de må stoppe dødeligheten også! I mange utkantkommuner er det mange gamle og få unge, særlig blant kvinnene. Dermed fødes det så få barn at folketallet vil synke selv om ingen flytter derfra. De må sørge for at folk flytter dit, særlig unge familier som får barn i framtida. Nye arbeidsplasser er helt sentralt for å få til dette. Flytteforskningen viser at det først og fremst er arbeidsplassene som styrer hvor folk bor.

Oslo og Akershus vokser raskest

Til tross for at folk flytter derfra, er det Oslo og Akershus som har den største veksten i befolkningen.
- Det ble født over 5 000 flere enn antallet som døde i disse fylkene i 2000. Dette utgjør en tredel av fødselsoverskuddet i Norge. Tidligere flyttet ofte kvinnene fra Oslo før de fikk barn, og de som bodde der fikk færre barn enn ellers i landet. Men nå beholder Oslo flere kvinner, og Oslos fruktbarhet er kommet opp på vanlig østlandsnivå, altså omkring 1,7 barn per kvinne.
- Så flyttingen vil ikke medføre lavere boligpriser i Oslo-området?
- Nei, både fordi vi har så stort fødselsoverskudd, fordi ungdom flytter hjemmefra og fordi mange flytter fra hverandre, skaper byens egen demografiske utvikling en stor etterspørsel etter boliger. Samtidig er boligbyggingen relativt beskjeden. Flyttestrømmen fra hovedstadsområdet må bli veldig kraftig for å kompensere for dette, sier østby.

Tidligere hadde Oslo en relativt lav andel fødte i forhold til resten av landet. Nå har denne andelen økt, mens andelen av befolkningen som bor i Oslo, faktisk har sunket siden 50- og 60-årene.

Lenker

Kontakt