Flest nye bosatte fra Syria

Publisert:

Ved inngangen til 2017 var 725 000 innvandrere og 159 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Den desidert største tilveksten i 2016 var blant innvandrerne fra Syria.

Antallet innvandrere økte med 26 400 i 2016. Økningen på 3,8 prosent var den laveste prosentvise tilveksten siden 2002. Innvandrere fra Afrika, Asia etc. sto for hele 93 prosent av denne veksten.

Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen i Norge per 1. januar 2017 og norskfødte med innvandrerforeldre 3 prosent. Personer med innvandrerbakgrunn i Norge har bakgrunn fra 221 land og selvstyrte områder.

Figur 1

Figur 1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn

Innvandrere fra Syria har sterkest tilvekst

I løpet av 2016 ble det 11 100 flere bosatte innvandrere med bakgrunn fra Syria. Per 1. januar 2017 var det registrert 20 800 innvandrere fra Syria mot 9 700 året før. I tillegg var det registrert 1 500 norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria

Personer med innvandrerbakgrunn fra Syria er nå den ellevte største innvandrergruppen i Norge.

Figur 2

Figur 2. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn. De ti største gruppene, 01.01.2017. Absolutte tall

Polakker fortsatt desidert største innvandrergruppe

I løpet av 2016 ble det 1 500 flere bosatte innvandrere med bakgrunn fra Polen. Til tross for den rekordlave tilveksten av polakker er innvandrere fra Polen fortsatt den klart største gruppen her i landet med 97 200 personer. En kommune bestående av kun polske innvandrere ville i antall innbyggere vært landets sjette største kommune.

Den nest største gruppen innvandrere er litauere med 37 600 bosatte, etterfulgt av våre svenske naboer som ved inngangen til 2017 talte 36 300 personer bosatt i Norge. Det er 800 færre enn året før. Den fjerde største gruppen består av somaliere og teller 28 700 personer.

Flest barn av innvandrere med pakistansk bakgrunn

Blant norskfødte med innvandrerforeldre var det flest som hadde foreldre fra Pakistan – i alt 16 700. Norskfødte barn av innvandrere fra Somalia utgjorde den nest største gruppen med 12 800 personer, noe som er nesten 1 000 flere enn året før.

Barn av innvandrere fra Polen er den tredje største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Denne gruppen har vokst kraftig siden EU-utvidelsen i 2004, fra i underkant av 800 personer til 11 000 ved inngangen til 2017.

Hvor stor er den såkalte tredjegenerasjon?

Personer født i Norge av to norskfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre defineres ikke som personer med innvandrerbakgrunn av SSB. Denne gruppen utgjorde per 1. januar 2017 nøyaktig 1 013 personer. Gruppen er så ung at kun 13 personer er 18 år eller eldre, og hele 70 prosent er yngre enn 6 år. De som tilhører denne gruppen, har i hovedsak besteforeldre som innvandret til Norge på 1970- tallet samt forelde som er født i løpet av 1970- tallet eller senere. Over halvparten har besteforeldre fra Pakistan. Av andre grupper kan vi nevne Tyrkia og Marokko.

Hver tredje Oslo-borger har innvandrerbakgrunn

Det er klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i hovedstaden – både i antall og prosent av folketallet.

Figur 3

Figur 3. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av totalbefolkningen i kommunen. 1. januar 2017

Oslo hadde 166 400 innvandrere og 52 400 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2017. Til sammen utgjør disse 33 prosent av hovedstadens folketall. Som i de to foregående årene følger Båtsfjord og Drammen med henholdsvis 29 og 28 prosent av folketallet i kommunen.

Samtlige av Oslos 15 bydeler (Marka og Sentrum er ikke inkludert) ligger over landsgjennomsnittet på 16,8 prosent i andel med innvandrerbakgrunn. Bydelene med størst andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er Stovner, Søndre Nordstrand og Alna hvor andelen var over 50 prosent. Andelen er minst i bydel Nordstrand med 17 prosent.

Faktaside