Ett av fire par er samboere

Publisert:

Blant personer mellom 16 og 79 år lever nesten 70 prosent i samliv. Vel ett av fire par er samboere, mens resten er gift. Blant alle, både i og utenfor samliv, er andelen samboere 18 prosent og andelen gifte 49 prosent.

Andelen samboere i forhold til gifte har økt gradvis fra 1980-tallet. I første halvdel av 1990-tallet var 20 prosent av dem som levde i samliv, samboere. I dag ligger tallet mellom 25 og 30 prosent. I aldersgruppa 16-29 år er andelen samboere større enn andelen gifte, mens dette snur fra og med 30 år. Blant de yngste, de under 25 år, har andelen av samboere endret seg lite siden første halvdel av 1990-tallet. Samboerandelen har økt mest blant 35-39 åringene.

Figur 1

Figur 1. Andel samboere. 1993-2014

Samboerandelen både for menn og kvinner er høyest i aldersgruppen 25-29 år. Vel 45 prosent av kvinnene i denne aldersgruppen oppgir at de er samboere. For menn er andelen samboere noe lavere, med 36 prosent. Fra 35-årsalderen synker samboerandelen gradvis for hver aldersgruppe. Blant de mellom70-79 år er andelen menn og kvinner som oppgir at de er samboere tre prosent, mens 70 prosent oppgir at de er gift.

Figur 2

Figur 2. Andel samboere i ulike aldersgrupper. 1993-2014

Basert på intervjudata er det totale antall samboere anslått til om lag 700 000, det vil si 350 000 samboerpar. Dette gir et høyere anslag enn i den registerbaserte familiestatistikken, som oppgir om lag 315 000 samboerpar.

Flere samboere ved bruk av intervjudata

Om en person blir definert som samboer eller ikke, avhenger av hva intervjupersonen selv oppgir som svar på spørsmålet om man lever i samliv. I Statistisk sentralbyrås registerbaserte familiestatistikk må man være registrert på samme adresse i folkeregistret for å bli definert som samboere. Erfaringsmessig vil statistikk som er basert på register og formelt bosted gi færre samboerpar enn statistikk som er basert på intervjuundersøkelser og faktisk bosted.

Om statistikkgrunnlaget

Denne statistikken er basert på intervjudata fra Reiseundersøkelsen. Undersøkelsen er basert på et representativt utvalg av 8 000 norske personer i alderen 16-79 år. I 2014 var det 4 600 personer som svarte. Det gir en svarprosent på 57,8. Utvalget er trukket fra den sentrale befolkningsdatabasen i SSB. Det trekkes nytt utvalg for hvert kvartal.

 

Kontakt