Notater 2015/14

Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968

Dokumentasjon av nye kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 og samsvaret med publiserte tall i tidligere publisert statistikk (NOS Folkemengdens bevegelse).

Dette notatet inneholder dokumentasjon av nye kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 og samsvaret med publiserte tall i tidligere publisert statistikk (NOS Folkemengdens bevegelse).

Det viktigste formålet med dette notatet var å dokumentere det statistiske materialet, seinere omtalt som ‘KomTab’, hentet fra nylig digitaliserte, eldre kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906–1968. Statistikken basert på materialet er tilgjengelig i Statistikkbanken i Statistisk sentralbyrå (SSB), se Tabell 10759: Befolkningsendringer, etter kjønn og bygder/byer (K). Tall for de mest sentrale variablene fins som tabell 10759 den offentlige (eksterne) delen av statistikkbanken, mens alt detaljert materiale ligger i den interne statistikkbanken, i tabell 10468.

Det nye ved dette statistiske materialet er kommunetall for folkemengdens bevegelse før 1951, og at det for fødte inneholder detaljerte opplysninger. Hovedtallene tilbake til 1931 samsvarer, med få unntak, svært godt med publiserte fylkes- og landstall i NOS Folkemengdens bevegelse, mens eldre tall oftest avviker en del, mest på grunn definisjonsulikhet.

Under arbeidet med sammenlikninger og overordnet dokumentasjon har det vist seg at det fins lite, og til dels misvisende, trykt dokumentasjon på dette statistikkområdet, noe som lett kan føre til feiltolkning eller i beste fall til usikkerhet om tallenes omfang og fullstendighet. Det gjelder særlig dokumentasjonen av tall for levendefødte på 1920- og 1930-tallet, publisert i NOS Folkemengdens bevegelse. Disse tallene er langt fra så mye for lave som fotnotetekster kan gi inntrykk av i en tid med treg innrapportering. På 1920-tallet er for øvrig KomTab-tallene de som er minst for lave. Arkivert, utrykt materiale har vært nyttig for avklaringen av tallomfang.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968

Ansvarlig

Halvard Skiri

Serie og -nummer

Notater 2015/14

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9096-1

Antall sider

26

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt