14 prosent av befolkningen er innvandrere

Publisert:

I 2017 steg antallet innvandrere med 21 700. Dette er en økning på 3 prosent og utgjorde den svakeste prosentvise tilveksten på 20 år.

Ved inngangen til 2018 var 746 700 innvandrere og 170 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser at antallet norskfødte med innvandrerforeldre økte med 11 200 personer i løpet av 2017.

Figur 1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn

Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika, Oseania Asia med Tyrkia Afrika Europa, ikke EU/EØS Europa, herav EU/EØS
1970 588 8103 1776 1185 2006 45538
1980 2123 11810 16811 3447 2775 58235
1986 3069 11332 30385 5425 3063 70074
1987 3533 11320 34190 6048 3199 72852
1988 5357 11350 42401 7621 3930 75638
1989 7570 11292 50010 9534 4609 77278
1990 8286 10769 57099 11397 5631 75116
1991 8515 10558 62812 12627 6284 73872
1992 8743 10552 67875 14309 7141 74374
1993 8911 10584 72538 15715 9525 75822
1994 8936 10338 75677 16685 16881 77083
1995 9036 10211 78485 17579 20520 79217
1996 9242 10037 81829 18658 23058 80973
1997 9485 9879 85372 19783 23630 84043
1998 9876 9694 89944 21322 24329 89540
1999 10239 9787 95573 23580 25524 96039
2000 10690 9578 103058 26521 32840 99800
2001 11293 9272 112590 29568 34096 100912
2002 11824 9159 120438 32179 34408 102696
2003 12550 9413 131468 36593 35266 107503
2004 13158 9456 139653 40488 37814 108371
2005 13657 9176 146851 43794 40687 110816
2006 14293 9214 155264 47532 43423 116973
2007 15094 9537 163536 51598 45547 130006
2008 16118 9982 174040 56376 48639 154459
2009 17292 10546 186355 61191 51651 181164
2010 18355 11030 198722 67169 54132 202905
2011 19193 11349 209467 73480 56499 230934
2012 20261 11583 220328 79714 59141 264143
2013 21486 12200 231872 88764 62283 293860
2014 22656 12488 242699 97152 65161 319029
2015 23738 12694 253483 104635 68080 342333
2016 24256 13255 265721 114304 71163 359508
2017 24786 13288 286407 121111 74032 364127
2018 25519 13656 304042 127155 77131 369122

Innvandrere utgjorde 14,1 prosent av befolkningen i Norge per 1. januar 2018, og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 3,2 prosent. Personer med  innvandrerbakgrunn i Norge har bakgrunn fra 221 land og selvstyrte områder.

Sterkest tilvekst blant innvandrere fra Syria

Innvandrere fra Syria er i norsk sammenheng en ganske ny gruppe, men de har hatt den sterkeste tilveksten både i løpet av 2016 og 2017. Per 1. januar 2018 var det registrert 27 400 innvandrere fra Syria mot 20 800 året før. Syrerne er nå den femte største innvandrergruppen i Norge.

Fortsatt flest polske innvandrere

Polakker utgjør fremdeles den desidert største gruppen innvandrere i Norge med 98 200 personer. De utgjør over dobbelt så mange som den nest største gruppen, som er innvandrere fra Litauen, med 38 400 bosatte. Disse etterfølges av innvandrere fra vårt svenske naboland, som ved inngangen til 2018 talte 35 800 personer. Den fjerde største gruppen består av somaliere, og teller 28 800 personer.

Figur 2. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn. De ti største gruppene, 01.01.2018. Absolutte tall

Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre
Filippinene 21383 2589
Eritrea 21747 4471
Tyskland 24445 3097
Syria 27392 2497
Irak 23118 10298
Pakistan 20372 17040
Sverige 35813 3057
Somalia 28754 13652
Litauen 38371 5559
Polen 98212 12297

3,2 prosent av befolkningen er norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre talte 170 000 personer ved inngangen til 2018, som er 11 200 flere bosatte enn året før. Denne gruppen utgjør nå 3,2 prosent av totalbefolkningen, mens tilsvarende andel i fjor var 3 prosent.

I denne gruppen er det flest som har foreldre fra Pakistan– i alt 17 000, 10 prosent av alle norskfødte med innvandrerforeldre. Den nest største gruppen norskfødte barn av innvandrere har foreldre fra Somalia. Det gjelder 13 700 personer, som er nesten 900 flere enn i fjor.

Barn av innvandrere fra Polen er den tredje største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre her til lands. Denne gruppen har vokst kraftig siden EØS-utvidelsen i 2004, fra i underkant av 800 personer til 12 300 ved inngangen til 2018.

Det varierer sterkt hvor lenge de har bodd her

Mens en tredel av alle innvandrere hadde bodd i Norge i mindre enn fem år ved inngangen til 2018, hadde en femdel en botid på 20 år eller mer. Det er store forskjeller i botid mellom innvandrergruppene etter opprinnelsesland.

Kortest botid i de største gruppene finner vi blant innvandrere fra Syria, hvor om lag ni av ti har bodd i Norge mindre enn fem år. Eritreere er også en nyankommen gruppe, seks av ti har bodd i landet kortere enn fem år.

Blant innvandrere fra Vietnam og Bosnia-Hercegovina er det mange med lang botid i Norge. Hele sju av ti har bodd i landet 20 år eller mer. Også fra Pakistan og Danmark har over halvparten kommet for mer enn 20 år siden.

I alle landets kommuner

Ved årsskiftet bodde det personer med innvandrerbakgrunn i alle landets kommuner. Fordelingen mellom de ulike kommunene varierer mye. Gjennomsnittlig andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre var 17,3 for hele landet.

Oslo er helt spesiell blant norske kommuner når det gjelder antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Ingen andre kommuner har så mange innbyggere med innvandrerbakgrunn, verken i absolutte tall eller i forhold til folkemengden. Oslo hadde 168 700 innvandrere og 54 100 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2018. Til sammen utgjør disse 33,1 prosent av hovedstadens folketall.

Stor andel har også Båtsfjord i Finnmark med 30 prosent, etterfulgt av Drammen, Gamvik, også i Finnmark, og Akershus-kommunen Lørenskog med 29 prosent hver.

.

Figur 3. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av totalbefolkningen i kommunen. 1. januar 2018

Mer enn halvparten har innvandrerbakgrunn i noen bydeler

Samtlige av Oslos 15 bydeler (Marka og Sentrum er ikke inkludert) ligger over landsgjennomsnittet på 17,3 prosent i andel med innvandrerbakgrunn. Bydelene med størst andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er Stovner, Søndre Nordstrand, Alna og Grorud hvor andelen var over 50 prosent. Andelen var minst i bydeler Vestre Aker og Nordstrand, 17 prosent hver.

Faktaside