90477_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
90477
Fortsatt godt kvartalsresultat for bankene
statistikk
2012-11-14T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap3. kvartal 2012

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt godt kvartalsresultat for bankene

Bankenes resultat før skatt økte med 9,4 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Det er 2,6 milliarder høyere enn i samme kvartal i fjor. Gevinst på verdipapirer og valuta veide opp for et marginalt fall i rentenettoen samt en svak økning i tap på utlån.

Banker. Rentenetto, resultat og nettogevinst på verdipapirer og valuta. 1. kvartal 2005-3. kvartal 2012. Millioner kroner

Bankenes resultat før skatt i 3. kvartal 2012 var 2,6 milliarder kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Sammenlignet med forrige kvartal gikk resultatet ned med 1,1 milliarder kroner. Ved utgangen av 3. kvartal var bankenes akkumulerte resultat før skatt for 2012 på 29,5 milliarder kroner. Tilsvarende resultat i fjor var på 23,4 milliarder kroner.

Resultatet før skatt for 3. kvartal i år utgjorde 0,23 prosent av forvaltningskapitalen. Dette er en nedgang fra 0,26 prosent i forrige kvartal, men en økning fra 0,18 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Stabil rentenetto

Differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, rentenettoen, var på 13,5 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Bankenes rentenetto har ligget mellom 13,2 milliarder kroner og 14 milliarder kroner de tre foregående kvartalene, og var nær uendret fra 3. kvartal i fjor.

Netto renteinntekter målt som andel av forvaltningskapitalen var på 0,33 prosent i 3. kvartal i år, og var dermed uendret sammenliknet med forrige kvartal. I 3. kvartal i fjor var andelen 0,37 prosent.

Renteinntekter og -kostnader gikk noe ned i 3. kvartal i år sammenliknet med 2. kvartal. Renteinntektene i 3. kvartal 2012 summerte seg til 33,3 milliarder kroner, mens rentekostnadene var på 19,8 milliarder kroner. Sammenliknet med samme periode i fjor var dette et fall på 0,8 milliarder kroner i både renteinntekter og rentekostnader.

 

Banker. Utvalgte perioderesultatposter. 4. kvartal 2008-3. kvartal 2012. Millioner kroner
 
 Netto rente- og
kredittprovisjonsinntekt
Tap på utlånNetto gevinst på
verdipapirer og valuta
Resultat før
skatt for perioden
Resultat før skatt
som andel av
forvaltningskapital.
Prosent
 
3. kv. 201213 4961 2242 5279 4270,23
2. kv. 201213 1831 0602 02310 5530,26
1. kv. 201213 5451 1223 0359 5610,24
4. kv. 201113 9752 1141 4037 4660,19
3. kv. 201113 5151 157 5736 7950,18
2. kv. 201112 783 9571 49810 0440,28
1. kv. 201112 676 996 4446 5300,18
4. kv. 201012 837 9761 16510 0180,28
3. kv. 201013 455 7472 4138 4540,23
2. kv. 201011 8511 306-51011 0810,29
1. kv. 201011 801 9511 4168 2770,23
4. kv. 200912 2281 6441 5715 5710,15
3. kv. 200912 5632 6483 0207 8380,21
2. kv. 200912 2391 7112 5579 0910,24
1. kv. 200912 1582 9823 2846 5380,18
4. kv. 200814 1774 569-1 4542 0410,05
 

Banker. Tap på utlån. 1. kvartal 2005-3. kvartal 2012. Millioner kroner

Moderate tap på utlån

Bankenes tap på utlån var 1,2 milliarder kroner i 3. kvartal 2012. Tapene økte dermed svakt sammenlignet med både 3. kvartal i fjor og 2. kvartal i år. Utlånstapene har ligget stabilt lavt de seks siste kvartalene, på mellom 0,03 og 0,05 prosent av forvaltningskapitalen.

Gevinst på verdipapirer og valuta

Bankenes nettogevinst på verdipapirer og valuta var 2,5 milliarder kroner i 3. kvartal i år, opp fra 2 milliarder kroner i 2. kvartal. I 3. kvartal i fjor var nettogevinsten i underkant av 0,6 milliarder kroner.

Tapet på valuta i foregående periode snudde seg til en marginal gevinst i 3. kvartal i år. Gevinsten var på 0,2 milliarder kroner i 3. kvartal, mot et tap på 1,1 milliarder kroner i 2. kvartal. I 3. kvartal i fjor var tapet på valuta 7,4 milliarder kroner.

Nettogevinster og -tap påvirkes av store svingninger i virkelig verdi på fordrings- og gjeldsposter.

Svakt kvartalsresultat for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultater før skatt de siste tre kvartalene preges fremdeles av store svingninger i netto verdiendringer for verdipapirer, valuta og finansielle derivater. I løpet av 1. kvartal i år hadde kredittforetakene opparbeidet seg et stort urealisert tap på finansielle instrumenter. Dette snudde til en moderat gevinst på 2,3 milliarder kroner i etterfølgende kvartal, for nok en gang å snu til et tap på 7,5 milliarder kroner i 3. kvartal.

Kvartalsresultatet for kredittforetakene var negativt, og utgjorde -5,5 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Rentenettoen var på 3,3 milliarder kroner i 3. kvartal, ned fra 3,4 milliarder kroner i 2. kvartal. Sammenliknet med 3. kvartal 2011 økte rentenettoen med hele 1,4 milliarder kroner. Som andel av forvaltningskapitalen var rentenettoen 0,2 prosent i 3. kvartal 2012, opp fra 0,12 prosent i samme kvartal i 2011.

Positivt kvartalsresultat for finansieringsselskapene

Resultatet før skatt for finansieringsselskapene var 0,8 milliarder kroner i 3. kvartal 2012. Det er en økning fra 0,6 milliarder i 3. kvartal 2011. Resultatet i prosent av forvaltningskapitalen var på 0,7 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2012. Andelen har ligget stabilt på om lag 0,6 prosent de fem foregående kvartalene. Rentenettoen har også ligget stabilt de siste seks kvartalene, på mellom 1,3 milliarder og 1,6 milliarder kroner i hvert kvartal.

Utlånstapene i finansieringsselskapene sank til 93 millioner kroner i 3. kvartal fra 252 millioner kroner i kvartalet før. Som andel av forvaltningskapitalen var utlånstapene på 0,08 prosent i 3. kvartal i år.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen