84847_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
84847
Nytt sterkt kvartalsresultat i bankene
statistikk
2012-08-17T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap2. kvartal 2012

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nytt sterkt kvartalsresultat i bankene

Bankenes resultat før skatt økte til 10,5 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Det er 0,5 milliarder kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Resultatet skyldes at gevinst på finansielle instrumenter og fall i kostnadene veide opp for et lite fall i rentenetto og et moderat tap på valuta.

Banker. Rentenetto, resultat og tap på utlån. 1. kvartal 2005-2. kvartal 2012. Millioner kroner

Bankenes resultat før skatt i 2. kvartal 2012 var 0,5 milliarder kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Sammenliknet med 1. kvartal i år økte kvartalsresultatet i 2. kvartal med 1 milliard kroner. I første halvår 2012 var resultatet 20,1 milliarder; et resultat som lå 3,5 milliarder høyere enn i første halvår 2011. Som andel av forvaltningskapitalen økte kvartalsresultatet fra 0,24 prosent i 1. kvartal til 0,26 prosent i 2. kvartal i år. Kvartalsresultatene som andel av forvaltningskapitalen har økt 0,08 prosentpoeng fra 3. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Selv om resultatet som andel av forvaltningskapitalen har økt de siste fire kvartalene, ligger andelene i 2012 noe lavere enn i 2010.

Stabil rentenetto

Rentenettoen, altså differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, gikk moderat ned til 13,2 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Rentenettoen falt med 0,4 milliarder kroner sammenliknet med 1. kvartal i år, men var likevel 0,4 milliard kroner høyere enn i 2. kvartal 2011. Netto renteinntekt som andel av forvaltningskapitalen falt 0,02 prosentpoeng fra 1. kvartal i år til 0,32 prosent i 2. kvartal. I 2. kvartal i fjor var andelen 0,35 prosent.

Renteinntekter og kostnader gikk noe ned i 2. kvartal i år sammenliknet med 1. kvartal. Renteinntektene i 2. kvartal i år var 33,6 milliarder kroner og rentekostnadene var 20,5 milliarder. Renteinntektene var dermed 0,7 milliarder kroner høyere, mens rentekostnadene var 0,4 milliarder kroner lavere enn i 2. kvartal 2011.

Banker. Utvalgte perioderesultatposter. 4. kvartal 2008-2. kvartal 2012. Millioner kroner
  Netto rente- og
kredittprovisjonsinntekt
Tap på utlån Netto gevinst på
verdipapirer og valuta
Resultat før skatt
for perioden
Resultat før skatt som andel av
forvaltningskapital. Prosent
2. kv. 2012 13 183 1 060 2 001 10 544 0,29
1. kv. 2012 13 545 1 122 3 035 9 561 0,25
4. kv. 2011 13 975 2 114 1 403 7 466 0,19
3. kv. 2011 13 515 1 157  573 6 795 0,18
2. kv. 2011 12 783  957 1 498 10 044 0,28
1. kv. 2011 12 676  996  444 6 530 0,18
4. kv. 2010 12 837  976 1 165 10 018 0,27
3. kv. 2010 13 455  747 2 413 8 454 0,23
2. kv. 2010 11 851 1 306 -510 11 081 0,29
1. kv. 2010 11 801  951 1 416 8 277 0,23
4. kv. 2009 12 228 1 644 1 571 5 571 0,15
3. kv. 2009 12 563 2 648 3 020 7 838 0,21
2. kv. 2009 12 239 1 711 2 557 9 091 0,24
1. kv. 2009 12 158 2 982 3 284 6 538 0,18
4. kv. 2008 14 177 4 569 -1 454 2 041 0,05

Fortsatt lave tap på utlån

Bankenes tap på utlån var 1,0 milliard kroner i 2. kvartal 2012. Tapene lå dermed på samme nivå som i 2. kvartal i fjor og i 1. kvartal i år. Utlånstapene har ligget stabilt lavt de seks siste kvartalene, på

mellom 0,03 og 0,06 prosent av forvaltningskapitalen.

Banker. Gevinst/tap på verdipapirer og valuta. 1. kvartal 2005-2. kvartal 2012. Millioner kroner

Tap på valuta og gevinst på finansielle derivater

Bankenes nettogevinst på verdipapirer og valuta falt svakt fra 3 milliarder kroner i 1. kvartal 2012 til 2 milliarder kroner i 2. kvartal. I 2. kvartal 2011 var nettogevinsten 1,5 milliarder kroner.

Det moderate fallet i nettogevinsten i 2. kvartal i år skyldes at lavere gevinst på verdipapirer og aksjer på 0,8 milliarder kroner samt tap på valuta på 1,1 milliard ble veid opp av en gevinst på finansielle derivater på 4,9 milliarder kroner. Gevinsten på valuta de to foregående kvartalene snudde til tap i siste kvartal i år. For de finansielle derivatene var bildet motsatt med tap i 4. kvartal i fjor og 1. kvartal i år, men gevinst nå i siste kvartal.

Nettogevinster og -tap påvirkes av store svingninger i virkelig verdi på fordrings- og gjeldsposter.

Bedret kvartalsresultat for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultater før skatt har de siste tre kvartalene vært påvirket av store svingninger i netto tap på verdipapirer, valuta og finansielle derivater. I 4. kvartal i fjor hadde kredittforetakene en stor urealisert gevinst på finansielle instrumenter. Det snudde imidlertid til et stort urealisert tap i 1. kvartal i år, som igjen snudde til moderat gevinst i 2. kvartal. Ser man 1. halvår 2012 under ett er likevel resultatet negativt som følge av urealisert tap på finansielle instrumenter, men kvartalsresultatet i 2. kvartal i år er positivt, på 4,4 milliarder kroner. Rentenettoen økte til 3,4 milliarder kroner i 2. kvartal 2012, opp fra 2,6 milliarder kroner i 1. kvartal. Sammenliknet med 2. kvartal 2011 økte rentenettoen i tilsvarende kvartal i år med hele 1,5 milliarder kroner. Som andel av forvaltningskapitalen var rentenettoen 0,21 prosent i 2. kvartal 2012, opp fra 0,13 prosent i samme kvartal i 2011.

Kredittforetakenes tap på utlån er meget lave. I 2. kvartal i år var tapet på 95 millioner kroner, mens det i samme kvartal i fjor var på 87 millioner kroner. Tapene har ligget moderat alle de seks siste kvartalene. Som andel av forvaltningskapitalen lå tapene på mellom 0,00 og 0,01 prosent i denne perioden.

Godt resultat i finansieringsselskapene i 1. halvår

Resultatet før skatt for finansieringsselskapene var 1,3 milliarder kroner i 1. halvår 2012. Det er på samme nivå som 1. halvår 2011. Resultatet i prosent av forvaltningskapitalen har ligget stabilt på om lag 0,6 prosent de siste seks kvartalene. Også rentenettoen har ligget stabilt de siste seks kvartalene, på mellom 1,2 milliarder og 1,5 milliarder kroner i hvert kvartal.

Utlånstapene i finansieringsselskapene i 2. kvartal i år økte til 221 millioner kroner, tapene lå med det 54 millioner kroner høyere enn i 1. kvartal. Som andel av forvaltningskapitalen var utlånstapene på 0,19 prosent i 2. kvartal i år.