84845_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
84845
Godt kvartalsresultat i bankene
statistikk
2012-06-20T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap1. kvartal 2012

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godt kvartalsresultat i bankene

Bankenes resultat før skatt ble 9,6 milliarder kroner i 1. kvartal 2012. Resultatet lå 3 milliarder kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Resultatet i 1. kvartal i år skyldes at økt rentenetto og høy gevinst på valuta veide opp for tap på finansielle instrumenter.

Banker. Rentenetto, resultat og tap på utlån. 1. kvartal 2005-1. kvartal 2012. Millioner kroner

Bankenes resultat før skatt var på 9,6 milliarder kroner i 1. kvartal 2012. Målt som andel av forvaltningskapitalen økte kvartalsresultatet fra 0,18 prosent i 1. kvartal 2011 til 0,25 prosent i 1. kvartal 2012. Resultatet var dermed 2,1 milliarder kroner høyere enn i 4. kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen økte resultatet med 0,05 prosentpoeng fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. I de fem siste kvartalene har resultatandelene ligget på mellom 0,18 og 0,28 prosent av forvaltningskapitalen; dette er noe lavere enn i 2010.

Stabilt høy rentenetto

Rentenettoen, altså differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, var 13,5 milliarder kroner i 1. kvartal 2012. Rentenettoen var dermed 0,4 milliarder kroner lavere enn i det siste kvartalet i fjor, og 0,9 milliarder kroner høyere enn i 1. kvartal 2011. Netto renteinntekter som andel av forvaltningskapitalen falt marginalt fra 0,36 prosent i 4. kvartal 2011 til 0,34 prosent i 1. kvartal 2012. Andelen var 0,35 prosent i 1. kvartal 2011.

Renteinntektene var 34,7 milliarder kroner og rentekostnadene var 21,1 milliarder kroner i 1. kvartal i år. De lå dermed henholdsvis 2,7 milliarder og 1,9 milliarder kroner høyere enn i 1. kvartal i 2011.

Banker. Utvalgte perioderesultatposter. 4. kvartal 2008-1. kvartal 2012. Millioner kroner
     Netto rente- og
kredittprovisjonsinntekt
   Tap på utlån    Netto gevinst på
  verdipapirer og valuta
   Resultat før
  skatt for perioden
   Resultat før skatt som andel
  av forvaltningskapital. Prosent
1.kv 2012 13 545 1 122 3 035 9 561 0,25
4.kv 2011 13 975 2 114 1 403 7 466 0,19
3.kv 2011 13 515 1 157  573 6 795 0,18
2.kv 2011 12 783  957 1 498 10 044 0,28
1.kv 2011 12 676  996  444 6 530 0,18
4.kv 2010 12 837  976 1 165 10 018 0,27
3.kv 2010 13 455  747 2 413 8 454 0,23
2.kv 2010 11 851 1 306 -510 11 081 0,29
1.kv 2010 11 801  951 1 416 8 277 0,23
4.kv 2009 12 228 1 644 1 571 5 571 0,15
3.kv 2009 12 563 2 648 3 020 7 838 0,21
2.kv 2009 12 239 1 711 2 557 9 091 0,24
1.kv 2009 12 158 2 982 3 284 6 538 0,18
4.kv 2008 14 177 4 569 -1 454 2 041 0,05

Moderate tap på utlån

Bankenes tap på utlån var 1,1 milliarder kroner i 1. kvartal 2012. Tapene lå dermed 126 millioner kroner høyere enn i 1. kvartal 2011, men 1 milliard lavere enn i 4. kvartal. Utlånstapene har imidlertid vært relativt lave de siste fem kvartalene, og har ligget på mellom 0,03 og 0,06 prosent av forvaltningskapitalen.

Banker. Gevinst/tap på verdipapirer og valuta. 1. kvartal 2005-1. kvartal 2012

Gevinst på verdipapirer og valuta og tap på finansielle derivater

Bankenes netto verdiendringer og gevinst på verdipapirer og valuta var 3 milliarder kroner i 1. kvartal 2012, opp fra 1,4 milliarder kroner kvartalet før. I 1. kvartal 2011 var nettogevinsten 0,4 milliarder kroner.

Den økte netto verdiendringen i 1. kvartal i år skyldes både at gevinst på verdipapirer og aksjer på 2,2 milliarder kroner og gevinst på valuta på 4,6 milliarder kroner veide opp for et tap på finansielle derivater på 3,8 milliarder kroner. I fjor var det tap på valuta i 2. og 3. kvartal, men dette ble snudd til gevinst i årets siste kvartal. Gevinsten på valuta har økt i 1. kvartal 2012. For de finansielle derivatene var bildet motsatt. Det var gevinst på finansielle derivater i 2. og 3. kvartal 2011, men et tap på 458 millioner kroner i årets siste kvartal. Tapet på finansielle derivater var 3,8 milliarder i 1. kvartal 2012.

Nettogevinst og -tap er påvirket av store svingninger i virkelig verdi på fordrings- og gjeldsposter.

Svakt kvartalsresultat for kredittforetakene, store urealiserte tap på finansielle instrumenter

Kredittforetakenes resultater før skatt var påvirket av et stort urealisert tap på finansielle derivater i 1. kvartal 2012. Kredittforetakene hadde en stor urealisert gevinst på finansielle instrumenter i 4. kvartal 2011. De urealiserte gevinstene, og tapene, har skapt sterke svingninger i kvartalsresultatet de to siste kvartalene. Rentenettoen er stabil og økte til 2,5 milliarder kroner i 1. kvartal 2012, opp fra 2,1 milliarder kroner i 4. kvartal 2011. Rentenettoen lå 421 millioner kroner høyere i 1. kvartal 2012 enn i 1. kvartal 2011. Som andel av forvaltningskapitalen var rentenettoen 0,16 prosent i 1. kvartal 2012, og lå på om lag samme nivå som i 1. kvartal 2011.

Kredittforetakenes tap på utlån er meget lave. I 1. kvartal i år var tapet på kun 1 million kroner, mens tapet var på 62 millioner kroner i 1. kvartal i fjor. Tapene ligger moderat fordelt over fjoråret på mellom 49 millioner og 87 millioner kroner i hvert kvartal. Som andel av forvaltningskapitalen er tapene meget lave, på mellom 0,00 og 0,006 prosent i de siste fem kvartalene.

Kredittforetakene hadde gevinst på verdipapirer og valuta på 3,9 milliarder kroner i 1. kvartal 2012. Det er 1,1 milliard kroner høyere enn i 1. kvartal i fjor.

Fortsatt gode resultater for finansieringsselskapene

Resultatet før skatt for finansieringsselskapene var 716 millioner kroner i 1. kvartal 2012. Det er 113 millioner kroner høyere enn i 1. kvartal 2011, og 55 millioner kroner høyere enn i 4. kvartal 2011. Resultatet som andel av forvaltningskapitalen var 0,61 prosent i 1. kvartal 2012, og har ligget på mellom 0,54 og 0,64 prosent i hele 2011. Rentenettoen har ligget stabilt de siste fem kvartalene, på mellom 1,3 og 1,5 milliarder kroner i hvert kvartal.

Utlånstapene i finansieringsselskapene var 167 millioner kroner i 1. kvartal 2012, og tapene var 18 millioner kroner lavere enn i 1. kvartal 2011. Som andel av forvaltningskapitalen var utlånstapene på 0,14 prosent i 1. kvartal i år.