66099_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
66099
Gode resultater, men økte tap
statistikk
2012-02-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap4. kvartal 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Gode resultater, men økte tap

Bankenes resultat før skatt ble 7,6 milliarder kroner i 4. kvartal 2011. Det er 2,4 milliarder kroner lavere enn i samme kvartal året før. Resultatet skyldtes at økt rentenetto og gevinst på valuta ble motveid av tap på verdipapir og aksjer samt økte utlånstap.

Banker. Rentenetto, resultat og tap på utlån 1. kvartal 2005-4. kvartal 2011. Millioner kroner

Bankenes årsresultat før skatt var i 2011 30,9 milliarder kroner. Dette var 6,9 milliarder lavere enn året før. Målt som andel av forvaltningskapitalen falt årsresultatet fra 1,02 prosent i 2010 til 0,83 prosent i 2011. Resultatet i 4. kvartal i fjor lå 774 millioner kroner høyere enn i 3. kvartal, men var 2,4 milliarder lavere enn i 4. kvartal 2010. Resultatet som andel av forvaltningskapitalen økte til 0,2 prosent i 4. kvartal 2011 fra 0,18 prosent i 3. kvartal. I 2011 har kvartalsresultatandelene ligget på mellom 0,18 og 0,28 prosent av forvaltningskapitalen, altså gjennomgående noe lavere enn i 2010.

Stabilt høy rentenetto

Rentenettoen, som er differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, økte til 14 milliarder kroner i 4. kvartal 2011. Rentenettoen var dermed litt høyere enn i de fire foregående kvartalene. Netto renteinntekt som andel av forvaltningskapital falt marginalt fra 3. kvartal til 0,36 prosent i 4. kvartal 2011. I 4. kvartal 2010 var andelen 0,35 prosent. For året økte rentenettoen som andel av forvaltningskapitalen fra 1,35 prosent i 2010 til 1,42 prosent i 2011.

Renteinntektene i 4. kvartal 2011 var 36,7 milliarder kroner og rentekostnadene var 22,7 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på henholdsvis 4,3 og 3,1 milliarder kroner sammenliknet med 4. kvartal i 2010.

Banker. Utvalgte resultatposter. 4. kvartal 2008-4. kvartal 2011. Millioner kroner
  Netto rente- og
kredittprovisjonsinntekt
Tap på utlån Netto gevinst på
verdipapirer og valuta
Resultat før skatt
for perioden
Resultat før skatt
som andel av
forvaltningskapital.
Prosent
4. kvartal 2011 13 977 2 040 1 428 7 570 0,20
3. kvartal 2011 13 515 1 157  573 6 795 0,18
2. kvartal 2011 12 783  957 1 498 10 044 0,28
1. kvartal 2011 12 676  996  444 6 530 0,18
4. kvartal 2010 12 837  976 1 165 10 018 0,27
3. kvartal 2010 13 455  747 2 413 8 454 0,23
2. kvartal 2010 11 851 1 306 -510 11 081 0,29
1. kvartal 2010 11 801  951 1 416 8 277 0,23
4. kvartal 2009 12 228 1 644 1 571 5 571 0,15
3. kvartal 2009 12 563 2 648 3 020 7 838 0,21
2. kvartal 2009 12 239 1 711 2 557 9 091 0,24
1. kvartal 2009 12 158 2 982 3 284 6 538 0,18
4. kvartal 2008 14 177 4 569 -1 454 2 041 0,05

Økte tap på utlån

Bankenes tap på utlån var 2,1 milliarder kroner i 4. kvartal 2011. Det er det høyeste nivået siden 3. kvartal 2009. For hele 2011 var tapene 5,2 milliarder kroner. Tapene økte med 2,3 milliarder i forhold til 2010. Kvartalsvis ligger utlånstapene imidlertid lavt på mellom 0,03 og 0,05 prosent av forvaltningskapitalen.

Banker. Gevinst/tap på verdipapirer og valuta. 1. kvartal 2005-4. kvartal 2011. Millioner kroner

Moderate tap på verdipapirer og aksjer, tap på valuta og gevinst på finansielle derivater

Bankenes nettogevinst på verdipapirer og valuta var 1,4 milliarder kroner i 4. kvartal i 2011. Gevinsten var 573 millioner kroner kvartalet før. For året 2011 under ett var nettogevinsten 540 millioner kroner lavere enn i 2010.

Den lavere nettogevinsten i 2011 skyldes at bankene har hatt et moderat tap på 687 millioner kroner på verdipapirer og aksjer, et tap på 5,9 milliarder på valuta samt en nettogevinst på finansielle derivater på hele 10,6 milliarder. Gjennom 2011 var tapene på valuta høyest i 3. kvartal. I 4. kvartal snudde valutatapene til en gevinst på 2,5 milliarder kroner. For de finansielle derivatene var gevinsten høyest i 3. kvartal, på 8,4 milliarder mens i 4. kvartal var det derimot et tap på 436 millioner kroner.

Nettogevinst og -tap er påvirket av store svingninger i virkelig verdi på fordrings- og gjeldsposter.

Godt år for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultater før skatt - justert for urealiserte gevinster på finansielle instrumenter - lå på om lag det samme nivået i 2011 som i 2010. Rentenettoen på 2,0 milliarder kroner i 4. kvartal 2011 økte med 126 millioner fra 3. kvartal. Som andel av forvaltningskapital var rentenettoen 0,13 prosent i 4. kvartal 2011. I forhold til året 2010 lå rentenettoen i 2011 431 millioner kroner lavere, og utgjorde 0,53 prosent av forvaltningskapitalen.

Kredittforetakenes tap på utlån i 2011 var 281 millioner kroner, en økning på 143 millioner kroner fra 2010. Tapene var relativt jevnt fordelt utover 2011, men med høyest nivå i 2. og 4. kvartal, da på henholdsvis 87 og 83 millioner kroner. Som andel av forvaltningskapitalen ligger tapene meget lavt, på mellom 0,003 og 0,006 prosent i alle kvartaler i fjor.

Kredittforetakene hadde tap på verdipapirer, aksjer og valuta på 6,8 milliarder kroner i 2011. Det er en marginal nedgang fra året før, da tapet var på 6,9 milliarder. På finansielle derivater har gevinsten i 2011 ligget på om lag 8 milliarder kroner.

Godt resultat for finansieringsselskapene

Resultatet før skatt for finansieringsselskapene var 664 millioner kroner i 4. kvartal i 2011. Det er 20 millioner kroner høyere enn i samme kvartal før. For hele 2011 var resultatet 2,6 milliarder kroner, på samme nivå som i 2010. Resultatet i prosent av forvaltningskapitalen økte til 0,57 prosent i 4. kvartal i fjor, og har ligget på mellom 0,55 og 0,64 prosent i hele 2011. Rentenettoen har ligget stabilt i hele 2011, på mellom 1,1 og 1,4 milliarder kroner i hvert kvartal.

Utlånstapene i finansieringsselskapene falt fra 813 millioner i 2010 til 533 millioner kroner i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen lå utlånstapene på 0,11 prosent i 4. kvartal i fjor.

Siden ett finansieringsselskap fusjonerte med en bank i september 2010, er tallene fra og med 4. kvartal 2010 ikke sammenliknbare med kvartalstallene til og med 3. kvartal samme år.