54285_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
54285
Svakere resultat fra bankene
statistikk
2011-11-11T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap3. kvartal 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere resultat fra bankene

Bankenes resultat før skatt ble 6,8 milliarder kroner i 3. kvartal 2011. Det er 1,7 milliarder kroner lavere enn i samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldes en svak økning i rentenetto, tap på valuta og aksjer, samt en økning i tap på utlån.

Banker. Rentenetto, resultat og tap på utlån. 1. kvartal 2005-3. kvartal 2011. Millioner kroner

Rentenettoen, som er differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, var 13,5 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal i år. Selv om bankenes rentenetto var høyere enn i de tre foregående kvartalene, var den nesten uendret fra fjorårets 3. kvartal. Netto renteinntekter målt som andel av forvaltningskapital gikk svakt ned fra 0,36 prosent i 2. kvartal til 0,35 prosent i 3. kvartal i år.

Renteinntektene i 3. kvartal 2011 utgjorde 34,1 milliarder kroner, mens rentekostnadene var 20,6 milliarder kroner. Det tilsvarer en oppgang på henholdsvis 1,2 og 1,1 milliarder kroner sammenlignet med utgangen av 3. kvartal i fjor.

Banker. Utvalgte resultatposter. 4. kvartal 2008-3. kvartal 2011. Millioner kroner
 
     Netto rente- og
kredittprovisjonsinntekter
   Tap på utlån    Netto gevinst på
verdipapirer og valuta
   Resultat før
skatt for perioden
   Resultat før skatt
som andel av
forvaltningskapitalen.
Prosent
 
3. kv. 2011 13 518 1 160  573 6 795 0,18
2. kv. 2011 12 783  957 1 498 10 044 0,28
1. kv. 2011 12 676  996  444 6 530 0,18
4. kv. 2010 12 837  976 1 165 10 018 0,28
3. kv. 2010 13 455  747 2 413 8 454 0,23
2. kv. 2010 11 851 1 306 -510 11 081 0,29
1. kv. 2010 11 801  951 1 416 8 277 0,23
4. kv. 2009 12 228 1 644 1 571 5 571 0,15
3. kv. 2009 12 563 2 648 3 020 7 838 0,21
2. kv. 2009 12 239 1 711 2 557 9 091 0,24
1. kv. 2009 12 158 2 982 3 284 6 538 0,18
4. kv. 2008 14 177 4 569 -1 454 2 041 0,05
 

Til tross for et relativt høyt og stabilt nivå på rentenettoen leverte bankene ett av de to svakeste resultatene siden 4. kvartal 2009. Dette bør sees i sammenheng med tap på valuta og aksjer, samt økning i tap på utlån. Bankenes resultat før skatt som andel av forvaltningskapital falt til 0,18 prosent ved utgangen av 3. kvartal i år, fra 0,28 prosent kvartalet før.

Bankenes tap på utlån utgjorde om lag 1,2 milliarder kroner i 3. kvartal 2011. Det er det høyeste nivået siden 2. kvartal i fjor. Tapene økte med 413 millioner kroner i forhold til 3. kvartal 2010. Utlånstapene ligger stabilt lavt på 0,03 prosent av forvaltningskapitalen.

Banker. Gevinst/tap på verdipapirer og valuta. 1. kvartal 2005-3. kvartal 2011

Tap på valuta og aksjer

Bankenes nettogevinst på verdipapirer og valuta var 573 millioner kroner i 3. kvartal i år. Det er en nedgang fra 1,5 milliarder kroner kvartalet før. Disse gevinstene var 1,8 milliarder kroner lavere i 3. kvartal i år sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

Den kraftige reduksjonen i bankenes nettogevinst på verdipapirer og valuta i 3 kvartal i år sammenlignet med samme kvartal 2010 skyldes blant annet en større nedgang i nettogevinst på valuta på 12,7 milliarder kroner. Blant andre årsaker til reduksjonen er et fall i nettogevinst på andre verdipapirer med variabel avkastning på 2,9 milliarder kroner, samt nedgang på 496 millioner kroner i gevinsten på sertifikater og obligasjoner og andre rentebærende papirer.

Bankenes nettogevinst på sertifikater var knappe 57 millioner kroner, mens nettotap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning, samt nettotap på valuta utgjorde henholdsvis 488 millioner kroner og 7,4 milliarder kroner. Nettogevinsten på andre finansielle instrumenter økte med 14,3 milliarder kroner, til 8,4 milliarder kroner i 3. kvartal 2011. Det er verdt å merke at netto gevinst og tap er påvirket av store svingninger i virkelig verdi på fordrings- og gjeldsposter.

Bedret resultat for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før skatt ble 1,7 milliarder kroner for 3. kvartal 2011. Det er 685 millioner kroner høyere enn i 3. kvartal i fjor. Målt mot forvaltningskapital var resultatandelen 0,11 prosent i 3. kvartal 2011, opp fra lave 0,04 prosent i kvartalet før. Resultatet gikk opp med 1,2 milliarder kroner i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal i år.

Rentenettoen endret seg marginalt fra 2. kvartal, og var rundt 1,8 milliarder kroner i 3. kvartal 2011. Det er igjen 887 millioner kroner lavere enn i 3. kvartal i fjor. I prosent av forvaltningskapital var rentenettoen 0,12 prosent i 3. kvartal 2011.

Kredittforetakenes tap på utlån utgjorde kun 49 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal i år. Dette tilsvarer en økning på 45 millioner kroner sammenlignet med fjorårets 3. kvartal. Tapene i 3. kvartal i år var på det laveste nivået siden 4. kvartal i fjor, da tapene på utlån var på hele 128 millioner kroner.

Gevinst på verdipapirer og valuta utgjorde 331 millioner kroner. Det er hele 1,4 milliarder kroner opp fra fjorårets tap i 3. kvartal. Et større tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer på 5,6 milliarder kroner, samt nettotap på valuta på 3,2 milliarder kroner, ble utlignet av nettogevinst på andre finansielle instrumenter på hele 9,2 milliarder kroner i 3. kvartal 2011. Sammenlignet med 3. kvartal 2010 var dette en nedgang på 6 milliarder kroner for sertifikater og obligasjoner. Imidlertid ble situasjonen forbedret for valuta og finansielle derivater hvor gevinsten var henholdsvis 510 millioner kroner og 6,9 milliarder kroner i samme tidsrom.

Bra resultat fra finansieringsselskapene

Resultatet før skatt for finansieringsselskapene var 644 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal i år. Det er 68 millioner kroner lavere enn i kvartalet før. Resultatet i prosent av forvaltningskapital var 0,56 prosent i 3. kvartal i år. Rentenettoen lå på stabile 1,4 milliarder kroner i samme periode.

Tapene på utlån i finansieringsselskapene i 3. kvartal i år var 131 millioner kroner og økte med 44 millioner sammenlignet med kvartalet før.

Siden ett finansieringsselskap fusjonerte med en bank i september 2010, er tallene fra og med 4. kvartal i fjor ikke sammenlignbare med kvartalstallene til og med 3. kvartal i fjor.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen