54283_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
54283
Bedret resultat i bankene
statistikk
2011-08-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap2. kvartal 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bedret resultat i bankene

Bankenes resultat økte til 7,7 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Selv om rentenettoen økte svakt, og det var gevinst på verdipapirer og derivater samt tap på valuta og aksjer, lå resultatet 0,8 milliarder lavere enn i 2. kvartal i fjor.

Banker. Rentenetto, resultat og tap på utlån. 1. kvartal 2005-2. kvartal 2011. Millioner kroner

Bankenes rentenetto, differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, var 12,8 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal i år. Bankenes rentenetto økte dermed med 107 millioner fra 1. kvartal, men lå fremdeles lavere enn i 4. kvartal i fjor. Rentenettoen var samtidig 0,9 milliarder høyere enn i 2. kvartal i 2010. Netto renteinntekter i forhold til forvaltningskapitalen økte med 0,02 prosentpoeng fra 1. til 2. kvartal i år, til 0,36 prosent.

Renteinntektene var 32,8 milliarder kroner i 2. kvartal 2011, mens rentekostnadene var 20,0 milliarder. Det tilsvarer en økning på henholdsvis 2,8 og 1,9 milliarder kroner sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Banker. Utvalgte resultatposter. 3. kvartal 2003-2. kvartal 2011. Millioner kroner
 
  Netto rente- og
kredittprovisjonsinntekter
Tap på utlån Netto gevinst på
verdipapirer og valuta
Resultat
for perioden
Resultat
som andel av
forvaltningskapitalen
 
2003          
3. kvartal 8 222 1 651  569 2 440 0,14
4. kvartal 7 680 1 498  972 3 069 0,19
2004          
1. kvartal 7 621  474  932 3 558 0,20
2. kvartal 7 864  236  629 3 367 0,18
3. kvartal 8 433  232  613 4 127 0,23
4. kvartal 8 193  222  882 3 974 0,24
2005          
1. kvartal 8 042  142  892 4 036 0,21
2. kvartal 7 822 -778 1 169 4 918 0,25
3. kvartal 8 384 -369 1 211 4 988 0,24
4. kvartal 8 824 -324 1 240 5 700 0,28
2006          
1. kvartal 8 333 -289 1 504 5 065 0,22
2. kvartal 9 313 -137  283 4 799 0,20
3. kvartal 9 181 -528  849 5 007 0,20
4. kvartal 9 513 -399 1 597 7 076 0,27
2007          
1. kvartal 9 498 7 1 481 5 358 0,19
2. kvartal 9 963  104 1 432 5 608 0,19
3. kvartal 11 088 21  143 5 357 0,18
4. kvartal 11 166 32  576 6 698 0,23
2008          
1. kvartal 11 801  323 -2 139 3 921 0,12
2. kvartal 11 211  429 2 247 6 580 0,20
3. kvartal 13 072 1 014 -168 4 587 0,13
4. kvartal 14 177 4 569 -1 454 1 260 0,03
2009          
1. kvartal 12 158 2 982 3 284 4 623 0,13
2. kvartal 12 239 1 711 2 557 6 451 0,17
3. kvartal 12 563 2 648 3 020 5 698 0,15
4. kvartal 12 228 1 644 1 571 3 862 0,10
2010          
1. kvartal 11 801  951 1 416 6 214 0,17
2. kvartal 11 851 1 306 -510 8 460 0,22
3. kvartal 13 455  747 2 413 6 309 0,17
4. kvartal 12 837  976 1 165 7 773 0,20
2011          
1. kvartal 12 676  996  444 4 859 0,13
2. kvartal 12 783  957 1 498 7 705 0,21
 

Bankenes resultat økte med 2,8 milliarder fra 1. kvartal til 7,7 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Resultatet i 2. kvartal i år var på nivå med 4. kvartal i fjor. Resultatet i 2. kvartal i år skyldtes svak økning i rentenetto, økt gevinst på rentebærende verdipapirer og finansielle derivater, men også tap på valuta, aksjer og på verdpapirer med variabel avkastning. Sammenliknet med 1. kvartal, var drifts- og administrasjonskostnadene stabile i 2. kvartal i år. Bankenes resultat økte til 0,21 prosent av forvaltningskapitalen i 2. kvartal i år, og lå da på samme nivå som i 2. og 4. kvartal i fjor.

Bankenes tap på utlån falt marginalt fra 1. kvartal i år til 921 millioner kroner i 2. kvartal. Det er 64 millioner over tapene i 4. kvartal i fjor, og 398 millioner kroner lavere enn i 2. kvartal i fjor.

Banker. Gevinst/tap på verdipapirer og valuta. 1. kvartal 2005-2. kvartal 2011

Økt gevinst på rentebærende verdipapirer og finansielle derivater

Bankenes nettogevinst på rentebærende sertifikater og obligasjoner var 1,1 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Økningen fra 1. kvartal var på 1,4 milliarder. Nettogevinsten i 2. kvartal i år var nesten 1 milliard høyere enn i samme kvartal i fjor.

Bankene tapte både på aksjer og på valuta i 2. kvartal i år, med henholdsvis 871 millioner og 1,6 milliarder kroner. I 1. kvartal i år hadde bankene til sammenlikning en samlet gevinst på 1,1 milliarder kroner på disse postene. Tapene på aksjer og valuta var imidlertid langt lavere enn i 2. kvartal 2010, da samlet tap var 4,2 milliarder kroner.

Bankenes gevinst på finansielle derivater var 2,95 milliarder kroner i 2. kvartal i år, opp fra et tap på 317 millioner i 1. kvartal. Gevinsten på finansielle derivater i 2. kvartal i år var 701 millioner kroner lavere enn i samme kvartal i fjor. Merk at netto gevinster og tap er påvirket av store svingninger i virkelig verdi på både fordrings- og gjeldsposter.

Moderate tap og stabile driftkostnader

Bankenes tap gikk litt ned, fra 1,0 milliard i årets første kvartal til 0,9 milliarder i 2. kvartal. Tapene har ligget relativt stabilt i de siste kvartalene, men er litt lavere enn tapet på 1,3 milliarder i 2. kvartal 2010. Administrasjons- og driftskostnadene har ligget stabilt på mellom 9,2 og 9,5 milliarder kroner i hvert kvartal det siste året.

Svakere resultat i kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat ble 315 millioner kroner i 2. kvartal 2011. Det er 980 millioner lavere enn i 1. kvartal i år, og 1,3 milliarder lavere enn i 2. kvartal i fjor. I forhold til forvaltningskapitalen er resultatandelen kun 0,02 prosent i 2. kvartal 2011, ned fra 0,12 prosent i 2. kvartal 2010. Sammenlignet med 4. kvartal i fjor lå resultatet i 2. kvartal i år 1,9 milliarder kroner lavere.

Gevinsten på sertifikater og obligasjoner økte til 1,4 milliarder kroner i 2. kvartal, 1,8 milliarder kroner høyere enn i fjorårets 2. kvartal. Nettotapet både på valuta og på finansielle derivater var på henholdsvis 1,1 og 1,1 milliarder kroner i 2. kvartal i år. I 2. kvartal i fjor var derimot nettogevinsten på finansielle derivater hele 3,45 milliarder, mens netto tap på valuta var 2,3 milliarder kroner.

Rentenettoen som har vært stabil i flere av de siste kvartalene, gikk ned med 271 millioner fra 1. til 1,9 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Det er på samme nivå som i 2. kvartal i fjor.

Kredittforetakenes tap på utlån økte svakt, fra 62 millioner i 1. kvartal til 87 millioner kroner i 2. kvartal i år. De moderate tapene ligger noe høyere enn i fjorårets første og andre kvartal.

Relativt godt resultat i finansieringsselskapene

Resultatet i finansieringsselskapene var 529 millioner kroner i 2. kvartal. Det er 83 millioner høyere enn i 1. kvartal i år, og 121 millioner lavere enn i 2. kvartal i fjor. Resultatet i prosent av forvaltningskapitalen var 0,47 prosent, opp fra 0,44 prosent i 2. kvartal 2010. Rentenettoen var på 1,4 milliarder kroner, på samme nivå som i 1. kvartal i år.

Tapene på utlån i finansieringsselskapene var 83 millioner kroner i 2. kvartal i år og falt med 94 millioner sammenliknet med 1. kvartal. Tapene lå 168 millioner kroner lavere enn i 2. kvartal 2010.

Siden ett finansieringsselskap ble innfusjonert med en bank i september 2010, er tallene fra og med 3. kvartal i fjor ikke sammenliknbare med kvartalstallene til og med 2. kvartal i fjor.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen