54281_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
54281
Moderat resultat for bankene
statistikk
2011-05-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap1. kvartal 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat resultat for bankene

Bankenes resultat var 4,9 milliarder kroner i 1. kvartal 2011. Til tross for økt rentenetto bidro lave gevinster på verdipapirer og valuta, samt økning i administrasjonskostnader, til et resultat 1,4 milliarder lavere enn i samme kvartal i fjor.

Banker. Rentenetto, resultat og tap på utlån. 1. kvartal 2005-1. kvartal 2011. Millioner kroner

Differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, rentenettoen, var ved utgangen av 1. kvartal i år på 12,7 milliarder kroner. Bankenes rentenetto var dermed lavere enn i 3. og 4. kvartal i fjor, men samtidig høyere enn fjorårets 1. kvartal. Netto renteinntekter målt som andel av forvaltningskapitalen var 0,34 prosent i 1. kvartal i år.

Renteinntektene i 1. kvartal 2011 var 36,7 milliarder kroner, mens rentekostnadene var 24,1 milliarder. Det tilsvarer en oppgang på henholdsvis 8,3 og 7,4 milliarder kroner sammenliknet med utgangen av 1. kvartal i fjor.

Banker. Utvalgte resultatposter. 3. kvartal 2003-1. kvartal 2011. Millioner kroner
 
  Netto rente- og
kredittprovisjonsinntekter
Tap på utlån Netto gevinst på
verdipapirer og valuta
Resultat for perioden Resultat som andel av
forvaltningskapitalen
 
3. kvartal 2003 8 222 1 651  569 2 440 0,14
4. kvartal 2003 7 680 1 498  972 3 069 0,19
1. kvartal 2004 7 621  474  932 3 558 0,20
2. kvartal 2004 7 864  236  629 3 367 0,18
3. kvartal 2004 8 433  232  613 4 127 0,23
4. kvartal 2004 8 193  222  882 3 974 0,24
1. kvartal 2005 8 042  142  892 4 036 0,21
2. kvartal 2005 7 822 -778 1 169 4 918 0,25
3. kvartal 2005 8 384 -369 1 211 4 988 0,24
4. kvartal 2005 8 824 -324 1 240 5 700 0,28
1. kvartal 2006 8 333 -289 1 504 5 065 0,22
2. kvartal 2006 9 313 -137  283 4 799 0,20
3. kvartal 2006 9 181 -528  849 5 007 0,20
4. kvartal 2006 9 513 -399 1 597 7 076 0,27
1. kvartal 2007 9 498 7 1 481 5 358 0,19
2. kvartal 2007 9 963  104 1 432 5 608 0,19
3. kvartal 2007 11 088 21  143 5 357 0,18
4. kvartal 2007 11 166 32  576 6 698 0,23
1. kvartal 2008 11 801  323 -2 139 3 921 0,12
2. kvartal 2008 11 211  429 2 247 6 580 0,20
3. kvartal 2008 13 072 1 014 -168 4 587 0,13
4. kvartal 2008 14 177 4 569 -1 454 1 260 0,03
1. kvartal 2009 12 158 2 982 3 284 4 623 0,13
2. kvartal 2009 12 239 1 711 2 557 6 451 0,17
3. kvartal 2009 12 563 2 648 3 020 5 698 0,15
4. kvartal 2009 12 228 1 644 1 571 3 862 0,10
1. kvartal 2010 11 801  951 1 416 6 214 0,17
2. kvartal 2010 11 851 1 306 -510 8 460 0,22
3. kvartal 2010 13 455  747 2 413 6 309 0,17
4. kvartal 2010 12 837  976 1 165 7 773 0,20
1. kvartal 2011 12 676  996  444 4 859 0,13
 

Til tross for et relativt høyt og stabilt nivå på rentenettoen leverte bankene sitt svakeste resultat siden 4. kvartal 2009. Dette bør sees i sammenheng med lave gevinster på verdipapirer og valuta, samt økte administrasjonskostnader i årets første kvartal. Bankenes resultat utgjorde 0,13 prosent av forvaltningskapitalen ved utgangen av 1. kvartal i år, og dette er lavere enn i samtlige perioder i fjor.

Bankenes tap på utlån utgjorde om lag 1 milliard kroner i 1. kvartal 2011. Dette er en marginal økning fra 4. kvartal i fjor da tapene på utlån økte. I forhold til 1. kvartal 2010 økte tapene med knappe 45 millioner kroner.

Banker. Gevinst/tap på verdipapirer og valuta. 1. kvartal 2005-1. kvartal 2011

Lave gevinster på verdipapirer og valuta

Bankenes nettogevinst på verdipapirer og valuta var 444 millioner kroner i 1. kvartal i år, ned fra 1,2 milliarder i 4. kvartal 2010. Sammenlignet med 1. kvartal i fjor var disse gevinstene nesten 1 milliard lavere i 1. kvartal i 2011. Bankenes akkumulerte nettogevinst på verdipapirer og valuta var om lag 4,5 milliarder i 2010.

Den kraftige reduksjonen i bankenes nettogevinst skyldes blant annet en nedgang i gevinsten på både sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer og på andre finansielle instrumenter sammenliknet med 1. kvartal 2010. Nedgangen tilsvarte henholdsvis 846 og 809 millioner kroner. Tapet på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer var 361 millioner kroner i 1. kvartal 2011, mens det lå på 317 millioner kroner for andre finansielle instrumenter.

Bankenes nettogevinst på valuta samt nettogevinsten på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning utgjorde henholdsvis 559 og 564 millioner kroner. Det er verdt å merke at netto gevinst og tap er påvirket av store svingninger i virkelig verdi på fordrings- og gjeldsposter.

Høyere administrasjonskostnader

I tillegg til lave gevinster på verdipapirer og valuta bidro økningen i administrasjonskostnadene til økt kostnadsnivå for bankene i årets 1. kvartal. Lønn og andre personalkostnader økte i år med 1,2 milliarder kroner sammenlignet med fjorårets 1. kvartal.

Moderat resultat også for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat for 1. kvartal 2011 ble 1,3 milliarder kroner. Dette er 553 millioner høyere enn for 1. kvartal i fjor. Målt mot forvaltningskapitalen var resultatandelen 0,09 prosent i 1. kvartal 2011, ned fra 0,16 prosent i 4. kvartal 2010. Sammenlignet med 4. kvartal i fjor falt resultatet i 1. kvartal 2011 med 888 millioner kroner.

Gevinst på verdipapirer og valuta utgjorde 265 millioner kroner, hele 776 millioner opp fra fjorårets tap i 1. kvartal. Nettogevinsten på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer samt nettogevinsten på valuta var henholdsvis 1,3 milliarder og 1,4 milliarder høyere i 1. kvartal i år enn i fjor. Denne økningen var nok til å oppveie tapet på andre finansielle instrumenter på nær 3 milliarder kroner i 1. kvartal 2011.

Utviklingen i rentenettoen har vært stabil de siste årene. Nivået for 1. kvartal lå på rundt 2,1 milliarder både i år og i fjor.

Kredittforetakenes tap på utlån utgjorde 62 millioner kroner ved utgangen av 1. kvartal i år. Dette tilsvarer en økning sammenliknet med fjorårets første kvartal. I mesteparten av 2010 var tapene på utlån lave, men de økte med 124 millioner i 4. kvartal.

Bra resultat fra finansieringsselskapene

Resultatene for finansieringsselskapene var ved utgangen av 1. kvartal i år 446 millioner kroner. Dette er 24 millioner kroner lavere enn i 4. kvartal i fjor. Rentenettoen i årets 1. kvartal lå på 1,4 milliarder kroner.

Tallene for 1. kvartal 2011 er ikke direkte sammenliknbare med tall fra før 4. kvartal 2010 fordi et finansieringsselskap ble innfusjonert i en bank i 3. kvartal 2010

Tabeller

Tabeller til publiseringen