54287_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
54287
Sterkt resultat fra bankene
statistikk
2011-02-14T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap4. kvartal 2010

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterkt resultat fra bankene

Bankenes resultat var 7,9 milliarder kroner i 4. kvartal 2010. Det er 3,9 milliarder høyere enn samme kvartal året før. Lavere utlånstap, moderate gevinster på verdipapir og valuta, høy rentenetto samt moderate driftskostnader bidro til det gode resultatet.

Banker. Rentenetto, resultat og tap på utlån. 1. kvartal 2005-4. kvartal 2010. Millioner kroner

Bankenes årsresultat var på 28,8 milliarder kroner i 2010. Dette er 8,2 milliarder kroner høyere enn i 2009. Resultatet for 4. kvartal i 2010 på 7,9 milliarder kroner lå 4 milliarder høyere enn i samme kvartal året før. Kvartalsresultatene i hele 2010 lå relativt høyt, på mellom 6,2 og 8,5 milliarder kroner.

Resultatet for 4. kvartal i 2010 utgjorde 0,22 prosent av forvaltningskapitalen. Det var en økning fra samme kvartal året før, da andelen var kun 0,10 prosent. I hele 2010 har kvartalsresultatene ligget mellom 0,17 og 0,22 prosent av forvaltningskapitalen. Man må tilbake til 2006 og 2007 for å finne høyere kvartalsvis resultatandeler.

Banker. Utvalgte resultatposter. 3. kvartal 2003-4. kvartal 2010. Millioner kroner og prosent
 
  Netto rente- og
kredittprovisjonsinntekter
Tap på
utlån
Netto gevinst
på verdipapirer
og valuta
Resultat
for perioden
Resultat
som andel av
forvaltnings-
kapitalen.
Prosent
 
3. kv. 2003 8 222 1 651  569 2 440 0,14
4. kv. 2003 7 680 1 498  972 3 069 0,19
1. kv. 2004 7 621  474  932 3 558 0,20
2. kv. 2004 7 864  236  629 3 367 0,18
3. kv. 2004 8 433  232  613 4 127 0,23
4. kv. 2004 8 193  222  882 3 974 0,24
1. kv. 2005 8 042  142  892 4 036 0,21
2. kv. 2005 7 822 -778 1 169 4 918 0,25
3. kv. 2005 8 384 -369 1 211 4 988 0,24
4. kv. 2005 8 824 -324 1 240 5 700 0,28
1. kv. 2006 8 333 -289 1 504 5 065 0,22
2. kv. 2006 9 313 -137  283 4 799 0,20
3. kv. 2006 9 181 -528  849 5 007 0,20
4. kv. 2006 9 513 -399 1 597 7 076 0,27
1. kv. 2007 9 498 7 1 481 5 358 0,19
2. kv. 2007 9 963  104 1 432 5 608 0,19
3. kv. 2007 11 088 21  143 5 357 0,18
4. kv. 2007 11 166 32  576 6 698 0,23
1. kv. 2008 11 801  323 -2 139 3 921 0,12
2. kv. 2008 11 211  429 2 247 6 580 0,20
3. kv. 2008 13 072 1 014 -168 4 587 0,13
4. kv. 2008 14 177 4 569 -1 454 1 260 0,03
1. kv. 2009 12 158 2 982 3 284 4 623 0,13
2. kv. 2009 12 239 1 711 2 557 6 451 0,17
3. kv. 2009 12 563 2 648 3 020 5 698 0,15
4. kv. 2009 12 228 1 644 1 571 3 862 0,10
1. kv. 2010 11 800  951 1 416 6 213 0,17
2. kv. 2010 11 852 1 306 -511 8 462 0,22
3. kv. 2010 13 436  708 2 413 6 290 0,17
4. kv. 2010 12 856  815 1 167 7 857 0,22
 

Moderate tap på utlån

Bankenes tap på utlån var på 815 millioner kroner i 4. kvartal 2010, en moderat økning fra 708 millioner i 3. kvartal. Til sammenligning var utlånstapet på 1,6 milliarder kroner i 4. kvartal 2009. Vi må tilbake til midten av 2008 for å finne lavere kvartalsvise utlånstap.

Stabilt høy rentenetto

Bankenes renteinntekter og rentekostnader økte begge sterkt i 4. kvartal 2010, til henholdsvis 53,2 og 40,4 milliarder kroner. Det gav en rentenetto på 12,9 milliarder kroner i 4. kvartal 2010, en moderat nedgang fra 13,4 milliarder kroner i 3. kvartal. Med unntak av 3. kvartal i 2010, må vi tilbake til 4. kvartal 2008 for å finne høyere rentenetto.

Netto renteinntekter målt som andel av forvaltningskapitalen var 0,35 prosent i 4. kvartal 2010. Denne andelen har de siste fem årene ligget mellom 0,32 og 0,38 prosent.

Banker. Gevinst/tap på verdipapirer og valuta. 1. kvartal 2005-4. kvartal 2010

Lavere gevinst på verdipapirer og valuta

Bankene hadde en gevinst på verdipapirer og valuta på 1,2 milliarder kroner i 4. kvartal 2010. Dette er litt ned fra en gevinst på 2,4 milliarder kroner kvartalet før. Akkumulert gevinst for hele 2010 på verdipapirer og valuta var på 4,5 milliarder kroner. I 2009 var den akkumulerte gevinsten på hele 10,4 milliarder.

Gevinsten på valuta i 2010 var 3,6 milliarder kroner. Gevinsten falt sammenliknet med 2009, da den var på hele 7,1 milliarder kroner. Netto verdiendring for andre finansielle instrumenter var -97 millioner for 2010. Denne posten varierte sterkt i 2010, og falt spesielt sterkt i 3. kvartal med 5,9 milliarder kroner.

Godt resultat også i kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat i 4. kvartal 2010 var 2,2 milliarder kroner, opp fra et resultat på 0,8 milliarder i 3. kvartal. Målt mot forvaltningskapitalen var resultatandelen 0,15 prosent i 4. kvartal 2010, ned fra 0,23 prosent i 3. kvartal. For hele 2010 ble resultatet 5,4 milliarder, opp fra 2,1 milliarder kroner året før.

Et netto tap på valuta på 7,1 milliarder kroner ble mer enn oppveid av en netto gevinst på andre finansielle instrumenter på 7,9 milliarder i 2010. Netto gevinst og tap er påvirket av store svingninger i virkelig verdi på fordrings og gjeldsposter. Kredittforetakenes tap på utlån var kun 138 millioner kroner i 2010, ned fra 231 millioner året før.

Netto renteinntekter var på 8,2 milliarder kroner i 2010, på samme nivå som i 2009. Rentenettoen har ligget høyt i hele 2010.

Finansieringsselskapenes resultater på samme høye nivå som i 2009

Resultatet i finansieringsselskapene var godt i 2010, på hele 2 milliarder kroner. Dette er på samme høye nivå som året før da resultatet var 2,1 milliarder kroner. Netto renteinntekter falt fra 7,4 milliarder kroner i 2009 til 5,6 milliarder i 2010, mens netto provisjonsinntekter har ligget stabilt på 1,3 milliarder kroner begge år. Tapene i finansieringsselskapene er nær halvert fra 1,6 milliarder kroner i 2009 til kun 821 millioner i 2010.

Tallene for året 2010 er ikke direkte sammenliknbare med 2009 fordi ett finansieringsselskap ble innfusjonert i en bank i 3. kvartal 2010.

Tabeller

Tabeller til publisering