4584_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
4584
Godt resultat for bankene
statistikk
2010-11-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap3. kvartal 2010

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godt resultat for bankene

Bankenes resultat i 3. kvartal 2010 var 6,3 milliarder kroner. Dette er 591 millioner høyere enn i samme kvartal året før. Lavere utlånstap og økt gevinst på verdipapirer og valuta er hovedårsakene til det gode resultatet.

Banker. Rentenetto, resultat og tap på utlån. 1. kvartal 2005-3.kvartal 2010. Millioner kroner

Fra 2. til 3. kvartal i år falt det periodevise resultatet med 2,2 milliarder kroner. Denne nedgangen skyldes i all hovedsak engangseffekter som førte til store ekstrainntekter for bankene i 2. kvartal.

Bankene hadde ved utgangen av 3. kvartal 2010 et akkumulert resultat på 21,0 milliarder kroner. På samme tid i fjor var bankenes tilsvarende resultat på 16,8 milliarder kroner.

Som andel av forvaltningskapitalen utgjorde resultatet i 3. kvartal i år 0,17 prosent, som også er gjennomsnittet for de siste ti år. I 3. kvartal 2009 var andelen 0,15 prosent.

Banker. Utvalgte resultatposter. 3. kvartal 2003-3. kvartal 2010. Millioner kroner
 
  Netto rente- og
kredittprovisjonsinntekter
    Tap på utlån    Netto gevinst på
verdipapirer og valuta
     Resultat for perioden   Resultat som andel av
forvaltningskapitalen
 
3. kv. 2003 8 222 1 651  569 2 440 0,14
4. kv. 2003 7 680 1 498  972 3 069 0,19
1. kv. 2004 7 621  474  932 3 558 0,20
2. kv. 2004 7 864  236  629 3 367 0,18
3. kv. 2004 8 433  232  613 4 127 0,23
4. kv. 2004 8 193  222  882 3 974 0,24
1. kv. 2005 8 042  142  892 4 036 0,21
2. kv. 2005 7 822 -778 1 169 4 918 0,25
3. kv. 2005 8 384 -369 1 211 4 988 0,24
4. kv. 2005 8 824 -324 1 240 5 700 0,28
1. kv. 2006 8 333 -289 1 504 5 065 0,22
2. kv. 2006 9 313 -137  283 4 799 0,20
3. kv. 2006 9 181 -528  849 5 007 0,20
4. kv. 2006 9 513 -399 1 597 7 076 0,27
1. kv. 2007 9 498 7 1 481 5 358 0,19
2. kv. 2007 9 963  104 1 432 5 608 0,19
3. kv. 2007 11 088 21  143 5 357 0,18
4. kv. 2007 11 166 32  576 6 698 0,23
1. kv. 2008 11 801  323 -2 139 3 921 0,12
2. kv. 2008 11 211  429 2 247 6 580 0,20
3. kv. 2008 13 072 1 014 -168 4 587 0,13
4. kv. 2008 14 177 4 569 -1 454 1 260 0,03
1. kv. 2009 12 158 2 982 3 284 4 623 0,13
2. kv. 2009 12 239 1 711 2 557 6 451 0,17
3. kv. 2009 12 563 2 648 3 020 5 698 0,15
4. kv. 2009 12 228 1 644 1 571 3 862 0,10
1. kv. 2010 11 800  951 1 416 6 213 0,17
2. kv. 2010 11 852 1 306 -511 8 462 0,22
3. kv. 2010 13 416  768 2 451 6 290 0,17
 

Lavere tap på utlån

Bankenes tap på utlån var på 768 millioner kroner i 3. kvartal, dette er en nedgang på 538 millioner kroner fra 2. kvartal. Til sammenligning var utlånstapet på 2,6 milliarder kroner i 3. kvartal i fjor. Vi må tilbake til 2. kvartal 2008 for å finne et lavere utlånstap.

Økt rentenetto

Bankenes renteinntekter var i 3. kvartal på 32,9 milliarder, mens rentekostnaden var på 19,5 milliarder kroner, som er en økning på henholdsvis 9,9 og 7,8 prosent fra 2. kvartal. Dette gir en rentenetto på 13,4 milliarder kroner i 3. kvartal i år, det vil si en oppgang fra 11,9 milliarder kroner i 2. kvartal. Med unntak av 4. kvartal i 2008 er dette den høyeste rentenettoen som noen gang er målt.

Målt som andel av forvaltningskapitalen var netto renteinntekter på 0,37 prosent i 3. kvartal 2010, andelen har gjennom de siste fem årene ligget stabilt mellom 0,32 og 0,38 prosent av forvaltningskapitalen.

Banker. Gevinst/tap på verdipapirer og valuta. 1. kvartal 2005-3. kvartal 2010. Millioner kroner

Gevinst på verdipapirer og valuta

Bankene hadde i 3. kvartal i år en samlet gevinst på verdipapirer og valuta på 2,5 milliarder kroner, mot et tap på 511 millioner i 2. kvartal. Hittil i år er den akkumulerte gevinsten på verdipapirer og valuta på 3,4 milliarder. På samme tid i fjor var den akkumulerte gevinsten på 3,0 milliarder.

Gevinsten på valuta var ved utgangen av 3. kvartal på 5,4 milliarder kroner, opp 7,4 milliarder kroner fra 2. kvartal. På posten for andre finansielle instrumenter var det et tap i 3. kvartal på 5,9 milliarder kroner, som innebærer en nedgang på 9,6 milliarder fra foregående kvartal.

Store svingninger i kredittforetakenes resultater

Kredittforetakenes resultat for 3. kvartal 2010 endte på 794 millioner kroner. Det gode resultatet i 2. kvartal ble dermed nærmest halvert. Resultatet utgjorde i 3. kvartal 0,06 prosent av forvaltningskapitalen, mot 0,12 prosent i foregående periode. Det er tap på valuta og verdipapirer som forklarer denne nedgangen. Sammenlignet med 3. kvartal 2009 derimot var resultatet i 3. kvartal i år om lag 1,1 milliarder høyere. Resultatene for kredittforetakene har de siste kvartalene vært påvirket av sterke svingninger i bokført verdi på gjelds- og fordringsposter som føres til virkelig verdi.

Rentenettoen for kredittforetakene var på 2,7 milliarder kroner i 3. kvartal i år, og økte fra 1,9 milliarder kroner i 2. kvartal. Rentenettoen i 3. kvartal er den høyeste noensinne målt for kredittforetakene.

Nedgang i finansieringsselskapenes resultater

Det ble gjennomført en fusjon mellom et finansieringsselskap og en bank i 3. kvartal. Det innebærer at tall for 3. kvartal 2010 for finansieringsselskaper ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder. Resultatet til finansieringsselskapene var i 3. kvartal i år på 230 millioner kroner, mens netto renteinntekter var på 443 millioner.

Tabeller

Tabeller til publiseringen