4552_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
4552
Svært gode resultater for finansforetakene
statistikk
2010-08-20T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap2. kvartal 2010

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svært gode resultater for finansforetakene

Bankenes resultat i 2. kvartal 2010 var på 8,5 milliarder kroner. Dette er det beste kvartalsresultatet siden målingene startet i 1995. Også finansieringsselskapene leverte tidenes beste kvartalsresultat, mens kredittforetakene mer enn doblet resultatet fra kvartalet før.

Banker. Rentenetto, resultat og tap på utlån. 4. kvartal 2004-2. kvartal 2010. Millioner kroner

Periodevis resultat for bankene i 2. kvartal 2010 var 2,3 milliarder kroner høyere enn 1. kvartal samme år og 2,1 milliarder kroner høyere enn for 2. kvartal i fjor. Andre driftsinntekter bidro sterkest til bankenes økte resultat. Som andel av forvaltningskapitalen utgjorde resultatet i 2. kvartal i år 0,22 prosent, opp fra 0,17 prosent i foregående kvartal. Til sammenlikning var denne andelen helt nede i 0,03 prosent i 4. kvartal 2008.

Ved utgangen av 2. kvartal 2010 var bankenes akkumulerte resultat på 14,7 milliarder kroner. På samme tid i fjor var bankenes tilsvarende resultat 11,1 milliarder kroner.

Økning i andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter utgjorde 7,2 milliarder kroner i 2. kvartal i år, en økning på 5,9 milliarder kroner fra 1. kvartal. Denne resultatposten omfatter blant annet utbytte av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning og gevinster ved salg av aksjer, andeler og egenkapitalbevis. I årets 2. kvartal utgjorde disse postene henholdsvis 1,7 og 2,7 milliarder kroner.

Høy og jevn rentenetto

Bankenes renteinntekter økte fra 28,4 milliarder kroner i 1. kvartal i år til 29,9 milliarder kroner i 2. kvartal. Renteutgiftene steg i samme periode fra 16,6 til 18,1 milliarder kroner.

Differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, rentenettoen, var med dette nær 11,9 milliarder kroner i 2. kvartal. Det er en økning fra 11,8 milliarder kroner i 1. kvartal i år, men en nedgang fra 12,2 milliarder i 2. kvartal 2009. Selv om økningen er marginal fra foregående periode, er nivået historisk sett høyt, og bidrar dermed til bankenes gode resultater.

Banker. Gevinst/tap på verdipapirer og valuta. 4. kvartal 2004-2. kvartal 2010

Noe høyere tap på utlån

I 2. kvartal 2010 var utlånstapene på 1,2 milliarder kroner. Dette er en økning fra et tapsnivå på snaut 1,0 milliarder kroner i 1. kvartal samme år. I forhold til 2. kvartal i fjor har tapene på utlån gått ned med 0,5 milliarder kroner.

Tap på verdipapirer og valuta

Akkumulert netto gevinst på verdipapirer og valuta var ved utgangen av 2. kvartal 2010 på 0,9 milliarder kroner, og det innebærer et netto tap i 2. kvartal på 0,5 milliarder kroner. Det var fall i gevinst både på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning og valuta som førte til det samlede tapet, med en reduksjon på henholdsvis 2,2 og 2,0 milliarder kroner fra 1. kvartal. For de andre finansielle instrumentene økte derimot gevinsten fra 0,5 milliarder kroner i 1. kvartal til snaut 3,7 milliarder kroner i 2. kvartal.

Banker. Utvalgte resultatposter. 2. kvartal 2007-2. kvartal 2010. Millioner kroner
 
  Netto rente- og
kredittprovisjonsinntekter
Tap på utlån Netto gevinst
på sertifikater,
obligasjoner og
andre rentebærende
verdipapirer
Resultat for perioden Resultat
som andel av
forvaltningskapitalen
 
2.kv 2007 9 963  104  414 5 608 0,19
3.kv 2007 11 088 21 -1 479 5 357 0,18
4.kv 2007 11 166 32 -789 6 698 0,23
1.kv 2008 11 801  323 -2 200 3 921 0,12
2.kv 2008 11 211  429 1 171 6 580 0,20
3.kv 2008 13 072 1 014 -1 638 4 587 0,13
4.kv 2008 14 177 4 569 -1 482 1 260 0,03
1.kv 2009 12 158 2 982  853 4 623 0,13
2.kv 2009 12 239 1 711  913 6 451 0,17
3.kv 2009 12 563 2 649 1 151 5 699 0,15
4.kv 2009 12 120 1 590  456 3 897 0,10
1.kv 2010 11 800  951  485 6 213 0,17
2.kv 2010 11 852 1 225 31 8 515 0,22
 

Sterk økning i kredittforetakenes resultat

Kredittforetakenes perioderesultat i 2. kvartal 2010 endte på 1,6 milliarder kroner, opp fra 0,8 milliarder kroner i årets første kvartal. Med unntak av 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009 er dette det høyeste kvartalsvise resultatet som er målt. Resultatet utgjorde i 2. kvartal 2010 0,12 prosent av forvaltningskapitalen, mot 0,06 prosent i foregående periode. Det akkumulerte resultatet fram til utgangen av 2. kvartal var 2,4 milliarder kroner, det høyeste noensinne og en økning på 0,7 milliarder kroner i forhold til samme tidsperiode i fjor. Resultatene i kredittforetakene har siden siste kvartal i 2008 vært påvirket av sterke svingninger i virkelig verdi på viktige balanseposter.

Økte gevinster på verdipapirer og valuta bidro sterkest til det gode resultatet. Gevinst på verdipapir og valuta gikk fra et tap på 0,5 milliarder kroner i 1. kvartal i år til en gevinst på 0,7 milliarder kroner i løpet av 2. kvartal. Denne resultatposten er positiv for første gang siden 1. kvartal i fjor.

Etter å ha steget med over 0,9 milliarder kroner fra 3. til 4. kvartal 2008 har rentenettoen ligget stabilt mellom 1,9 og 2,2 milliarder kroner i de påfølgende periodene. I 2. kvartal i år endte den på 1,9 milliarder kroner.

Finansieringsselskapenes resultat på rekordnivå

For andre kvartal på rad leverte finansieringsselskapene sitt beste periodevise resultat noensinne, og det endte på 650 millioner kroner i 2. kvartal, 43 millioner kroner høyere enn i 1. kvartal. Som andel av forvaltningskapitalen utgjorde resultatene henholdsvis 0,44 prosent i 2. kvartal 2010 og 0,42 prosent i 1. kvartal samme år.

Rentenettoen er stabilt høy og utgjør som for bankene og kredittforetakene den største netto resultatposten. For 2. kvartal 2010 utgjorde rentenettoen 1,8 milliarder kroner.

Tabeller

Tabeller til publiseringen