4554_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
4554
Sterk start på året
statistikk
2010-05-11T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap1. kvartal 2010

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk start på året

Bankenes resultat var i 1. kvartal 2010 på 6,2 milliarder kroner. Det er 2,3 milliarder mer enn forrige kvartal og 1,5 milliarder mer enn 1. kvartal i fjor. Rentenettoen gikk noe ned, men lavere utlånstap bidro til at resultatene likevel økte. Finansieringsselskapene leverte det beste kvartalsresultatet noensinne.

Bankenes tap på utlån var på 951 millioner kroner i 1. kvartal 2010. Dette er 635 millioner lavere enn i 4. kvartal 2009, og det laveste nivået på utlånstap siden 2. kvartal 2008. I forhold til 1. kvartal i fjor er tapene redusert med 2 milliarder kroner.

Banker. Rentenetto, resultat og tap på utlån. 4. kvartal 2004-1. kvartal 2010. Millioner kroner

Differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, rentenettoen, var ved utgangen av 1. kvartal i år på 11,8 milliarder kroner. Rentenettoen falt dermed litt fra 12,1 milliarder kroner i forrige periode og fra 12,2 milliarder ved 1. kvartal 2009. Selv om rentenettoen har falt, er nivået likevel historisk sett høyt, og bidrar derfor til bankenes gode resultater. Renteinntektene i 1. kvartal 2010 var 28,4 milliarder kroner, mens rentekostnadene var 16,6 milliarder. Dette er en nedgang på henholdsvis 13,4 og 13 milliarder kroner sammenliknet med utgangen av 1. kvartal i fjor.

Høye, men fallende gevinster på verdipapirer og valuta

Ved utgangen av 1. kvartal 2010 var bankenes nettogevinster på verdipapir og valuta 1,4 milliarder kroner. Dette er et høyt nivå, men nettogevinstene lå 1,9 milliarder kroner lavere enn i 1. kvartal i fjor.

Gevinst på valuta og gull bidrar mest til nedgangen; gevinsten på 3,6 milliarder kroner i 1. kvartal 2009 falt til 356 millioner kroner i 1 kvartal i år. Det er likevel en oppgang på 503 millioner kroner fra forrige kvartal. Den kraftige reduksjonen i gevinst på valuta og gull det siste året oppveies noe av en økning i gevinsten på finansielle derivater, fra -400 millioner kroner i 1. kvartal 2009 til 802 millioner kroner ved utgangen av 1. kvartal i år.

Bankenes nettogevinst på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer var på 485 millioner kroner i 1. kvartal i år, mens nettogevinsten på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning utgjorde 82 millioner.

Svak økning i kredittforetakenes resultat

Kredittforetakenes resultat for 1. kvartal 2010 ble 11 millioner kroner høyere enn for 4. kvartal i fjor, og endte på 699 millioner kroner. For 1. kvartal 2009 var resultatet på hele 2,6 milliarder kroner, mens det sank kraftig og var negativt både 2. og 3. kvartal i fjor. Resultatene i kredittforetakene har det siste året vært påvirket av sterke svingninger i virkelig verdi på viktige balanseposter.

Banker. Gevinst/tap på verdipapirer og valuta. 4. kvartal 2004-1. kvartal 2010

Kredittforetakene hadde tap på verdipapirer og valuta på 593 millioner kroner i 1. kvartal 2010. Det er likevel betydelig mindre enn i 2. og 3. kvartal 2009, hvor tapene var oppe i henholdsvis 3,3 og 2,3 milliarder kroner. Gevinsten på valuta og gull er redusert med 4 milliarder kroner på ett år og endte på 424 millioner kroner 1. kvartal 2010. I samme periode er tapene på finansielle derivater redusert med 5,3 milliarder kroner, mens for andre finansielle eiendeler har en gevinst på 4,3 milliarder i 1. kvartal 2009 snudd til et tap på 9 millioner kroner i 1. kvartal i år.

Etter å ha steget med over 900 millioner kroner fra 3. til 4. kvartal 2008 har rentenettoen ligget stabilt fra 1,9 til 2,2 milliarder kroner i de påfølgende periodene. For 1. kvartal i år endte den på 2,1 milliarder kroner.

Tapene på utlån er i årets første kvartal på bare 14 millioner kroner, ned 56 millioner fra 4. kvartal 2009. De lave tapene kan ha en sammenheng med overføring av utlån med pant i bolig fra banker til kredittforetak. Disse utlånene har høy sikkerhet og kan medføre at kredittforetakene er mindre eksponert for tap på utlån enn andre finansielle foretak.

Svært godt resultat for finansieringsselskapene

Resultatene for finansieringsselskapene var ved utgangen av 1. kvartal i år 602 millioner kroner. Dette er det høyeste kvartalsresultatet som noen gang er målt, og førstekvartalsresultatet lå 75 millioner kroner høyere enn i fjor. Reduserte tap på utlån bidro i stor grad til det bedrede resultatet. Tapene var 295 millioner kroner i 1. kvartal, ned fra 384 millioner i 4. kvartal i fjor.

Rentenettoen er stabilt høy og utgjør som for bankene og kredittforetakene den største inntektsposten. For 1. kvartal 2010 utgjorde rentenettoen 1,8 milliarder kroner.

Tabeller

Tabeller til publiseringen