4556_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
4556
Gode resultater tross økte tap
statistikk
2010-02-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap4. kvartal 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Gode resultater tross økte tap

Bankenes resultat i 4. kvartal 2009 var 4,8 milliarder kroner. Det var 3,6 milliarder bedre enn samme kvartal året før. Høy rentenetto og gevinst på verdipapirer og valuta mer enn oppveide økende tap på utlån og derivater.

Samlet årsresultat for bankene i 2009 var på 21,6 milliarder kroner, 5,2 milliarder mer enn i 2008. Resultatet for 4. kvartal 2009 var 4,8 milliarder kroner, noe som er 3,5 milliarder kroner høyere enn i 4. kvartal 2008. Fjerdekvartalsresultatet for 2009 lå likevel 890 millioner kroner lavere enn resultatet i 3. kvartal samme år. Rentenettoen var jevnt meget høy i hele 2009, mens gevinstene på verdipapirer og valuta økte utover året fra et netto tap i 4. kvartal 2008. Utlånstapene lå relativt høyt i alle kvartalene i 2009 - mellom 1,7 og 3 milliarder kroner. Bankene hadde gevinst på valuta til og med 3. kvartal, men fikk tap på valuta på 147 millioner kroner i 4. kvartal 2009.

Banker. Rentenetto, resultat og tap på utlån 4. kvartal 2004-4. kvartal 2009. Millioner kroner

Banker. Utvalgte resultatposter. 4. kvartal 2004-4. kvartal 2009. Millioner kroner
 
  Netto rente- og
kredittprovisjonsinntekter
Tap på utlån Netto gevinst på
verdipapirer og valuta
Resultat for perioden
 
4. kv. 2004 8 193  222  882 3 974
1. kv. 2005 8 042  142  892 4 036
2. kv. 2005 7 822 -778 1 169 4 918
3. kv. 2005 8 384 -369 1 211 4 988
4. kv. 2005 8 824 -324 1 240 5 700
1. kv. 2006 8 333 -289 1 504 5 065
2. kv. 2006 9 313 -137  283 4 799
3. kv. 2006 9 181 -528  849 5 007
4. kv. 2006 9 513 -399 1 597 7 076
1. kv. 2007 9 498 7 1 481 5 358
2. kv. 2007 9 963  104 1 432 5 608
3. kv. 2007 11 088 21  143 5 357
4. kv. 2007 11 166 32  576 6 698
1. kv. 2008 11 801  323 -2 139 3 921
2. kv. 2008 11 211  429 2 247 6 580
3. kv. 2008 13 072 1 014 -168 4 587
4. kv. 2008 14 177 4 569 -1 454 1 260
1. kv. 2009 12 158 2 982 3 284 4 623
2. kv. 2009 12 239 1 711 2 557 6 451
3. kv. 2009 12 563 2 648 3 020 5 698
4. kv. 2009 12 098 2 062 1 590 4 809
 

Økte utlånstap

Utlånstapene i bankene for hele 2009 var på snaut 9,4 milliarder kroner. Tapene har tiltatt fra slutten av 2008. I 2009 var det kvartalsvise utlånstapet på 3 milliarder kroner i første kvartal og på 1,7 milliarder i 2. kvartal. Tapene økte til 2,6 milliarder i 3. kvartal, og falt til 2,1 milliarder i 4. kvartal. Totale utlånstap for 2009 ligger med dette høyere enn i både 2008 (6,5 milliarder kroner) og i 2002 (7,8 milliarder kroner).

Stabilt høy rentenetto

Bankenes renteinntekter og rentekostnader falt rimelig parallelt i hele 2009, slik at rentenettoen kun falt fra 50,3 milliarder for året 2008 til 49,1 milliarder for 2009. Rentenettoen er historisk sett fortsatt meget høy.

Gevinst på verdipapirer og valuta, men økte tap på derivater

Bankenes gevinst på verdipapirer, valuta og rentebærende papirer for 2009 var høy, hele 13,9 milliarder kroner. Gevinsten var høyest i 1. og 3. kvartal, da den utgjorde om lag 4 milliarder kroner. I 4. kvartal falt gevinsten til 2 milliarder kroner. Den største bidragsyteren var gevinst på valuta, etterfulgt av gevinst på sertifikater og obligasjoner og aksjer. I motsetning til slutten av 2008, da bankene hadde stor gevinst på finansielle derivater, trakk finansielle derivater ned årsresultatet for 2009. Netto tap på finansielle derivater i 2009 var på 1,6 milliarder kroner.

Banker. Gevinst/tap på verdipapirer og valuta 4. kvartal 2004-4. kvartal 2009. Millioner kroner

Kredittforetakenes resultater halvert i 2009

Kredittforetakenes nettoresultat falt fra rekordhøye 5,4 milliarder kroner i 2008 til 2,1 milliarder kroner for 2009. I fjorårets 1. kvartal var perioderesultat på hele 2,6 milliarder for så å falle til -958 millioner i 2. kvartal og -267 millioner i 3. kvartal. Nettoresultatet bedret seg til 688 millioner kroner for 4. kvartal.

Med unntak av 1. kvartal i 2009 har kredittforetakene hatt betydelige nettotap på verdipapirer og valuta, på i alt 4,1 milliarder for hele året 2009. Tapene på finansielle derivater har vært betydelige, særlig til og med 2. kvartal, da det akkumulerte tapet var på 10,9 milliarder kroner. I 3. kvartal hadde man en gevinst på 1,8 milliarder kroner på derivater. men for året sett under ett var tapet på derivater 10,6 milliarder kroner.

Kredittforetakenes rentenetto lå jevnt høyt i alle kvartalene i 2009. For året 2009 sett under ett, økte rentenettoen til 8,2 milliarder kroner, fra 4,1 milliarder i 2008. Utlånstapene i kredittforetakene var i motsetning til i bankene meget moderate, og utgjorde kun 231 millioner kroner for hele 2009.

Resultatene i kredittforetakene i hvert kvartal i 2009 har vært påvirket av sterke svingninger i virkelig verdi på gjelds- og fordringsposter. Porteføljeflyttingene av utlån med pant i bolig fra bankene til kredittforetakene har sammen med utleggelse av ny obligasjonsgjeld og bruk av ulike finansielle instrumenter også påvirket resultatene både i bankene og kredittforetakene. Kredittforetakenes økende portefølje av spesielt sikrede lån kan nok være mindre eksponert for tap på utlån enn andre utlån fra de finansielle foretakene. Utlånstapstallene i kredittforetakene har også vært meget moderate de siste kvartalene.

Finansieringsselskapene har gode resultater

Finansieringsselskapene har gjennom hele 2009 hatt tidenes høyeste kvartalsresultater. Fra et resultat på 527 millioner i 1. kvartal økte perioderesultatet i 2. kvartal 2009 til hele 599 millioner kroner. I 3. og 4. kvartal var resultatene imidlertid noe lavere, henholdsvis 489 og 514 millioner kroner, men året 2009 sett under ett gav tidenes beste resultat, på 2,1 milliarder kroner. Dette er 0,2 milliarder kroner over det forrige toppåret, 2006.

I alle kvartaler i 2009 har høy rentenetto, på om lag 1,9 milliarder hvert kvartal, bidratt mest til det gode resultatet.

Utlånstapene i finansieringsselskapene i 2009 økte til 1,6 milliarder kroner, opp fra 1,3 milliarder i 2008. Over året 2009 lå de kvartalsvise tapene relativt jevnt, på mellom 372 og 415 millioner kroner. Det er betydelig lavere enn det historisk høye utlånstapet på 803 millioner i 4. kvartal 2008.

Tabeller

Tabeller til publiseringen