4558_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
4558
Godt resultat tross økte utlånstap
statistikk
2009-11-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap3. kvartal 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godt resultat tross økte utlånstap

Bankenes resultat i 3. kvartal var på 5,7 milliarder kroner. Dette er om lag 1 milliard kroner bedre enn i tilsvarende kvartal i fjor. Høy rentenetto og økte gevinster på verdipapirer og valuta var hovedårsakene til det gode resultatet.

Bankene hadde ved utgangen av 3. kvartal 2009 et akkumulert resultat på nær 17 milliarder kroner. På samme tid i fjor var bankenes tilsvarende resultat på 15 milliarder kroner. Perioderesultatet for 3. kvartal 2009 utgjorde 5,7 milliarder kroner. Dette er en økning på nærmere 1 milliard kroner fra tilsvarende kvartal i fjor, men en reduksjon på snaut 800 millioner kroner fra 2. kvartal 2009. Høy rentenetto og økte gevinster på verdipapirer og valuta bidro positivt til resultatet. I negativ retning bidro økte tap på utlån samt kraftig reduksjon i inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper sammenlignet med foregående kvartal.

Banker. Rentenetto, resultat og tap på utlån 3. kvartal 2003-3. kvartal 2009

Banker. Utvalgte resultatposter. 3. kvartal 2003-3. kvartal 2009. Millioner kroner
 
  Netto rente- og
   kredittprovisjons-
inntekter
   Tap på utlån Netto gevinst på
   verdipapirer og valuta
   Resultat for perioden
 
3. kv 2003   8 222 1 651  569 2 440
4. kv 2003 7 680 1 498  972 3 069
1. kv 2004 7 621  474  932 3 558
2. kv 2004 7 864  236  629 3 367
3. kv 2004 8 433  232  613 4 127
4. kv 2004 8 193  222  882 3 974
1. kv 2005 8 042  142  892 4 036
2. kv 2005 7 822 -778 1 169 4 918
3. kv 2005 8 384 -369 1 211 4 988
4. kv 2005 8 824 -324 1 240 5 700
1. kv 2006 8 333 -289 1 504 5 065
2. kv 2006 9 313 -137  283 4 799
3. kv 2006 9 181 -528  849 5 007
4. kv 2006 9 513 -399 1 597 7 076
1. kv 2007 9 498 7 1 481 5 358
2. kv 2007 9 963  104 1 432 5 608
3. kv 2007 11 088 21  143 5 357
4. kv 2007 11 166 32  576 6 698
1. kv 2008 11 801  323 -2 139 3 921
2. kv 2008 11 211  429 2 247 6 580
3. kv 2008 13 072 1 014 -168 4 587
4. kv 2008 14 177 4 569 -1 454 1 260
1. kv 2009 12 158 2 982 3 284 4 623
2. kv 2009 12 239 1 711 2 557 6 451
3. kv 2009 12 563 2 648 3 020 5 698
 

Utlånstapene øker

Bankenes tap på utlån utgjorde 2,6 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2009. Dette er en økning på nær 1 milliard kroner sammenlignet med foregående kvartal, og en økning på hele 1,6 milliarder kroner fra tilsvarende kvartal i fjor. Med unntak av 4. kvartal i fjor og 1. kvartal i år var tapene i 3. kvartal på det høyeste nivået siden slutten av 2002.

Tredje høyeste rentenetto noensinne

Bankenes renteinntekter ble i 3. kvartal 2009 redusert med nær 3 milliarder kroner sammenlignet med foregående kvartal. En reduksjon også i rentekostnadene på i overkant av 3 milliarder kroner gjorde at bankenes rentenetto fremdeles holdt seg høy. Bankenes rentenetto i 3. kvartal 2009 var på hele 12,6 milliarder kroner. Dette er en nedgang på om lag 500 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Med unntak av 3. og 4. kvartal i fjor, da rentenettoen var på rekordhøye 13,1 og 14,2 milliarder kroner, er dette den høyeste rentenettoen som noen gang er målt.

Økte gevinster på verdipapirer og valuta

Ved utgangen av 3. kvartal 2009 hadde bankene totale gevinster på verdipapirer og valuta på hele 3 milliarder kroner. Dette er det nest høyeste nivået noensinne, kun slått av 1. kvartal i år da gevinsten var på 3,3 milliarder kroner. Det største bidraget kommer fra valuta, med 2,6 milliarder kroner i gevinst, etterfulgt av gevinst på sertifikater og obligasjoner samt aksjer, med henholdsvis 1,2 og 1,1 milliarder kroner. Finansielle derivater trekker ned, med et tap på 2,1 milliarder kroner.

Banker. Netto gevinst/-tap på valuta 3. kvartal 2003-3. kvartal 2009

Rekordhøye valutatap for kredittforetakene

Kredittforetakene hadde et resultat på -267 millioner kroner i 3. kvartal 2009. Dette er en liten bedring fra foregående kvartal da resultatet var på -958 milliarder kroner, men resultatet er altså fremdeles negativt. 2. og 3. kvartal 2009 er de to første kvartalene noensinne hvor kredittforetakene har hatt negativt resultat.

Som i forrige kvartal var det tap på verdipapirer og valuta som var hovedårsaken til det svake resultatet. Disse tapene var på 2,3 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2009. Kredittforetakene hadde også tap på verdipapirer og valuta i 3. kvartal i fjor, men da kun på 222 millioner kroner. Sammenlignet med 2. kvartal 2009 er tapene redusert med om lag 1,1 milliarder kroner. Det var valutatap som stod for så godt som hele tapet for kredittforetakene i 3. kvartal 2009. Dette tapet var på hele 4,1 milliarder kroner, det høyeste noensinne.

Kredittforetakenes rentenetto var på 2,2 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2009, en liten økning fra 2. kvartal. Utlånstapet var på kun 22 millioner kroner.

Resultatene for kredittforetakene har de siste kvartalene vært påvirket av sterke svingninger i bokført verdi på gjelds- og fordringsposter som føres til virkelig verdi.

Rekordhøy rentenetto for finansieringsselskapene

Finansieringsselskapene leverte tidenes beste kvartalsresultat i 2. kvartal 2009, på nær 600 millioner kroner. I 3. kvartal var resultatet noe lavere, 489 millioner kroner, men det var fortsatt et godt resultat historisk sett.

Som i forrige kvartal var det rentenettoen som var årsaken til det gode resultatet. Denne var på rekordhøye 1,9 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2009.

Finansieringsselskapenes tap på utlån var på 416 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal 2009, en økning på 41 millioner kroner fra 2. kvartal, og en økning på 180 millioner kroner sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

Porteføljeflyttinger

Porteføljeflyttinger av utlån fra banker til kredittforetak har økt kraftig de siste årene. Dette påvirker resultatene både til bankene og kredittforetakene. Det er som regel de sikreste lånene som blir overført, noe som blant annet kan føre til at kredittforetakene blir mindre eksponert for tap på utlån enn andre finansielle foretak.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen