4560_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
4560
Nytt godt kvartal for bankene
statistikk
2009-08-28T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap2. kvartal 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nytt godt kvartal for bankene

Bankenes resultat i andre kvartal 2009 var på hele 6,5 milliarder kroner. Det skyldtes blant annet lavere tap på utlån og rekordhøye inntekter fra eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper.

Banker. Nettogevinst/-tap på valuta og inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper. 2. kvartal 2003-2. kvartal 2009. Millioner kroner

Banker. Rentenetto, resultat og tap på utlån. 2. kvartal 2003-2. kvartal 2009. Millioner kroner

Bankenes resultat i andre kvartal 2009 var et av de sterkeste kvartalsresultatene noensinne, kun slått av resultatene i fjerde kvartal 2006 og 2007 og i andre kvartal 2008. Resultatene i disse kvartalene var på henholdsvis 7,1, 6,7 og 6,6 milliarder kroner. Sammenlignet med første kvartal 2009 bedret resultatet i andre kvartal seg med nær 2 milliarder kroner.

Høy rentenetto og lavere utlånstap

Bankenes rentenetto i andre kvartal var på samme nivå som i første kvartal, hele 12,2 milliarder kroner. Dette er de høyeste rentenettoene som noen gang er målt i et første og andre kvartal. Sammenlignet med andre kvartal i fjor har rentenettoen økt med 1 milliard kroner, mens den lå noe lavere enn toppnoteringene i tredje og fjerde kvartal i fjor, da rentenettoen var henholdsvis 13,0 og 14,2 milliarder kroner.

Bankens tap på utlån var 1,7 milliarder kroner i andre kvartal 2009. Det er en reduksjon på 1,3 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal i år og en reduksjon på nær 3 milliarder kroner sammenlignet med tapene i fjerde kvartal i fjor. Utlånstapene er likevel høyere enn på mange år. Vi må tilbake til 2003 for å finne høyere tap på utlån i et tilsvarende kvartal, da var utlånstapet på 2,2 milliarder kroner.

Rekordhøye inntekter fra eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper

Bankenes inntekter fra eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper var hele 1,6 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2009. Dette er det høyeste som noensinne er registrert. Til sammenligning var disse inntektene 425 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

Fortsatt store gevinster på verdipapirer og valuta

Ved utgangen av andre kvartal 2009 hadde bankene gevinster på verdipapirer og valuta på hele 2,5 milliarder kroner. Med unntak av det foregående kvartalet da gevinsten var på rekordhøye 3,3 milliarder kroner, er dette den største gevinsten noen gang.

Valutagevinsten bidro sterkest med 1,1 milliarder kroner i andre kvartal. Dette er riktignok en nedgang på nær 2,5 milliarder kroner fra første kvartal 2009, men sett bort fra det er valutagevinsten den høyeste siden andre kvartal 2007. Gevinst på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer utgjorde 913 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 60 millioner kroner fra første kvartal 2009. Gevinst på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning var 787 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal i år, en økning på 606 millioner kroner fra første kvartal. De to første kvartalenes gevinst i rentebærende verdipapirer og verdipapirer med variabel avkastning står i kontrast til slutten av fjoråret, da tapet var rundt 1,5 milliarder kroner for begge disse verdipapirtypene. På finansielle derivater hadde bankene derimot et tap på 149 millioner kroner i andre kvartal i år.

Negativt resultat for kredittforetakene

Kredittforetakene hadde et resultat på -961 millioner kroner i andre kvartal 2009. Økte tap på verdipapirer og valuta bidro sterkt til det svake resultatet. Disse tapene var 3,3 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2009, det høyeste tapet på verdipapirer og valuta for kredittforetakene noensinne. Til sammenligning hadde kredittforetakene en gevinst på hele 4,8 milliarder kroner ved utgangen av 2008, og ved utgangen av første kvartal i år var gevinsten på 2,1 milliarder kroner.

Tap på finansielle derivater utgjorde 4,6 milliarder kroner av det totale tapet på verdipapirer og valuta i andre kvartal 2009, men tapene på valuta bidro også sterkt med 2,9 milliarder kroner. Mens tapet på finansielle derivater var redusert sammenlignet med første kvartal i år, var gevinsten på valuta på hele 4,4 milliarder kroner i første kvartal 2009 snudd til tap i andre kvartal.

Kredittforetakenes tap på utlån var 105 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal i år, en økning på 71 millioner kroner fra første kvartal. Rentenettoen på 2 milliarder kroner var uendret fra første kvartal.

Resultatene for kredittforetakene har de siste kvartalene vært påvirket av sterke svingninger i bokført verdi på gjelds- og fordringsposter som føres til virkelig verdi. Resultatene for kredittforetakene påvirkes dessuten av porteføljeflyttingene av utlån med pant i bolig fra bankene. Kredittforetakenes stadig økende portefølje med spesielt sikrede lån kan medføre at de blir mindre eksponert for tap på utlån enn andre finansielle foretak.

Tidenes beste kvartal for finansieringsselskapene

Finansieringsselskapene leverte tidenes beste kvartalsresultat i andre kvartal 2009 på 614 millioner kroner. Dette er 87 millioner kroner bedre enn første kvartal i år og 65 millioner kroner bedre enn tredje kvartal 2005 som hittil har vært kvartalet med best resultat. Det gode resultatet skyldes en rekordhøy rentenetto på 1,8 milliarder kroner, men økte provisjonsinntekter bidro også sterkt til økningen i resultatet fra første til andre kvartal 2009.

Finansieringsselskapenes tap på utlån var på 375 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2009, en nedgang på 21 millioner kroner fra første kvartal, men en økning på 217 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal i fjor.