4562_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
4562
Sterk start på 2009 for bankene
statistikk
2009-05-29T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap1. kvartal 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk start på 2009 for bankene

Bankenes resultat i første kvartal 2009 utgjorde 4,6 milliarder kroner, hele 3,4 milliarder kroner bedre enn siste kvartal i fjor. Størsteparten av oppgangen skrev seg fra lavere tap på utlån og økte inntekter på verdipapirer og valuta.

Bankene hadde i første kvartal i år en rentenetto på hele 12,1 milliarder kroner. Dette er den høyeste rentenettoen for et første kvartal som noen gang er målt. Bankenes tap på utlån utgjorde 3 milliarder kroner i første kvartal 2009, ned fra 4,6 milliarder kroner siste kvartal i fjor. Dette er likevel ett av de høyeste utlånstapene som noen gang er målt i ett kvartal. Bankenes andre inntekter utover renteinntekter utgjorde 7,4 milliarder kroner i årets første kvartal, en økning på 4,1 milliarder kroner sammenlignet med kvartalet før.

Banker. Nettogevinst/-tap på verdipapirer og tap på utlån. 1. kvartal 2003-1. kvartal 2009. Millioner kroner

Banker. Utvalgte resultatposter 1. kvartal 2003-1. kvartal 2009. Millioner kroner

Store nettogevinster på verdipapirer og valuta

Bankene hadde store nettogevinster på verdipapirer og valuta i første kvartal 2009, ved utgangen av kvartalet var nettogevinsten på 3,3 milliarder kroner. I samme periode var nettogevinsten på obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer 0,9 milliarder kroner, mens nettogevinst på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning utgjorde 0,2 milliarder kroner.

Bankenes nettogevinst på valuta og gull var 3,6 milliarder kroner i første kvartal i år, hele 6,1 milliarder kroner høyere enn i siste kvartal i fjor. Dette er den høyeste nettogevinsten på valuta og gull som noen gang er målt.

Bankenes nettotap på finansielle derivater utgjorde 0,4 milliarder kroner i første kvartal 2009. Til sammenligning hadde bankene en nettogevinst på finansielle derivater på hele 4,2 milliarder kroner i kvartalet før.

Banker. Utvalgte resultatposter. 1. kvartal 2003-1. kvartal 2009. Millioner kroner
 
  Netto rente- og
kredittprovisjonsinntekter
Tap på utlån Netto gevinst på sertifikater,
obligasjoner og andre
rentebærende verdipapirer
Resultat for
perioden
 
1.kv 2003 7 893 1 772  369 1 599
2.kv 2003 8 100 2 210  536 2 381
3.kv 2003 8 222 1 651  112 2 440
4.kv 2003 7 680 1 498  153 3 069
1.kv 2004 7 621  474  415 3 558
2.kv 2004 7 864  236 -179 3 367
3.kv 2004 8 433  232  144 4 127
4.kv 2004 8 193  222  147 3 974
1.kv 2005 8 042  142 -34 4 036
2.kv 2005 7 822 -778  437 4 918
3.kv 2005 8 384 -369 -70 4 988
4.kv 2005 8 824 -324 3 5 700
1.kv 2006 8 333 -289 -38 5 065
2.kv 2006 9 313 -137 -127 4 799
3.kv 2006 9 181 -528  210 5 007
4.kv 2006 9 513 -399 -326 7 076
1.kv 2007 9 498 7  323 5 358
2.kv 2007 9 963  104  414 5 608
3.kv 2007 11 088 21 -1 479 5 357
4.kv 2007 11 166 32 -789 6 698
1.kv 2008 11 801  323 -2 200 3 921
2.kv 2008 11 211  429 1 171 6 580
3.kv 2008 13 072 1 014 -1 638 4 587
4.kv 2008 14 177 4 569 -1 482 1 260
1.kv 2009 12 129 2 982  853 4 623
 

Rekordhøy rentenetto i kredittforetakene og finansieringsselskapene

Kredittforetakenes rentenetto har økt de siste to årene og tallene for første kvartal i år viser at denne trenden fortsetter. Kredittforetakene hadde i første kvartal 2009 en rekordhøy rentenetto på 2 milliarder kroner. Kvartalsresultatet var 2,6 milliarder kroner, noe som er 1,7 milliarder kroner lavere enn kvartalet før, men hele 2,5 milliarder kroner høyere enn i første kvartal 2008. Nedgangen kommer blant annet av et nettotap på finansielle derivater på 6,3 milliarder kroner. Kredittforetakenes nettogevinst på verdipapirer og valuta var 2,1 milliarder kroner i første kvartal i år og ligger dermed 2,7 milliarder kroner lavere enn siste kvartal i fjor.

Resultatene for kredittforetakene de to siste kvartalene er påvirket av sterke svingninger i bokført verdi på gjelds- og fordringsposter som føres til virkelig verdi. Resultatene for kredittforetakene påvirkes dessuten av porteføljeflyttingene av utlån med pant i bolig fra bankene. Kredittforetakenes stadig økende portefølje med spesielt sikrede lån kan medføre at de kan være mindre eksponert for tap på utlån enn andre finansielle foretak.

Finansieringsselskapenes rentenetto steg både i siste kvartal i fjor og i første kvartal i år, og endte nå sist på rekordhøye 1,8 milliarder kroner. Finansieringsselskapenes resultat var på 0,5 milliarder kroner i første kvartal. Dette er det sterkeste kvartalsresultatet for finansieringsselskapene siden tredje kvartal 2005. Selskapenes tap på utlån i første kvartal i år utgjorde 0,4 milliarder kroner; altså en halvering i forhold til kvartalet før.

Tabeller

Tabeller til publiseringen