4564_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
4564
Svakere resultat for bankene
statistikk
2009-02-27T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap4. kvartal 2008

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere resultat for bankene

Bankenes resultat etter skatter for 2008 var over 6 milliarder kroner svakere enn resultatet for 2007, som var et særdeles godt år. Resultatet for 4. kvartal 2008 var 3 milliarder kroner lavere enn kvartalet før.

Bankenes resultat etter skatter for 2008 var på 16,6 milliarder kroner, en nedgang på 28 prosent fra 2007. Resultatet for 4. kvartal var på 1,5 milliarder. Dette er det laveste kvartalsresultatet siden 4. kvartal 2002. I hovedsak kan nedgangen i resultatet knyttes til økning i både bankenes tap på utlån og økning i nettotap på verdipapirer og valuta fra 3. kvartal til 4. kvartal.

 

Bankenes tap på utlån økte fra 1 milliard kroner i 3. kvartal 2008 til 4,5 milliarder kroner i 4. kvartal. Dette er ett av de høyeste utlånstapene som noen gang er målt i ett kvartal, og det største siden 4. kvartal 2002. I hele 2008 var bankenes tap på utlån 6,3 milliarder kroner. Dette er en sterk oppgang fra 2007, da tapene var bare 163 millioner kroner.

Banker. Utvalgte resultatposter. 4. kvartal 2005-4. kvartal 2008. Millioner kroner

Banker. Nettogevinst/-tap på verdipapirer og tap på utlån. 4. kvartal 2002-4. kvartal 2008. Millioner kroner

Banker. Utvalgte resultatposter. 4. kvartal 2002-
4. kvartal 2008. Millioner kroner
 
  Rentenetto Tap på utlån Netto gevinst på sertifikater,
obligasjoner
og andre rentebærende
verdipapirer
Perioderesultat
 
4. kvartal 2002 8 454 4 857  151 -291
1. kvartal 2003 7 893 1 772  369 1 599
2. kvartal 2003 8 100 2 210  536 2 381
3. kvartal 2003 8 222 1 651  112 2 440
4. kvartal 2003 7 680 1 498  153 3 069
1. kvartal 2004 7 621  474  415 3 558
2. kvartal 2004 7 864  236 -179 3 367
3. kvartal 2004 8 433  232  144 4 127
4. kvartal 2004 8 193  222  147 3 974
1. kvartal 2005 8 042  142 -34 4 036
2. kvartal 2005 7 822 -778  437 4 918
3. kvartal 2005 8 384 -369 -70 4 988
4. kvartal 2005 8 824 -324 3 5 700
1. kvartal 2006 8 333 -289 -38 5 065
2. kvartal 2006 9 313 -137 -127 4 799
3. kvartal 2006 9 181 -528  210 5 007
4. kvartal 2006 9 513 -399 -326 7 076
1. kvartal 2007 9 498 7  323 5 358
2. kvartal 2007 9 963  104  414 5 608
3. kvartal 2007 11 088 21 -1 479 5 357
4. kvartal 2007 11 166 32 -789 6 698
1. kvartal 2008 11 823  323 -2 200 3 921
2. kvartal 2008 11 230  429 1 171 6 580
3. kvartal 2008 13 040 1 014 -1 638 4 588
4. kvartal 2008 14 174 4 533 -1 482 1 507
 

Store nettotap på verdipapirer

Bankene hadde store tap på verdipapirer i 4. kvartal 2008. Nettotap på obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer var på 1,5 milliarder kroner, mens nettotap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning ble 1,4 milliarder kroner.

I 3. kvartal hadde bankene en nettogevinst på valuta og gull på 1 milliard kroner. Dette snudde til et nettotap på 2,5 milliarder kroner i 4. kvartal. Nettotap på verdipapirer og valuta for hele 2008 var på 1,2 milliarder kroner.

Nettogevinsten på finansielle derivater økte fra 1,4 milliarder kroner i 3. kvartal til 4,3 milliarder kroner i 4. kvartal i fjor. Nettogevinsten på finansielle derivater i dette kvartalet var det høyeste som noen gang er målt.

Stadig rekordhøy rentenetto

Bankene har de siste kvartalene hatt rekordhøy og stigende rentenetto (renteinntekter minus rentekostnader), og den økte videre i 4. kvartal i 2008. Bankene hadde i 4. kvartal en rentenetto på 14,2 milliarder kroner, en oppgang fra 3. kvartal på 1,2 milliarder kroner. Totalt for 2008 var rentenettoen på 50,3 milliarder kroner, en vekst på 20,5 prosent sammenlignet med 2007. Den høye rentenettoen skyldes fortsatt høye renteinntekter på utlån og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner. Rentenettoen holdes høy blant annet av en positiv og relativt høy utlånsvekst, og et relativt høyt rentenivå i perioden sett under ett. Se Kredittindikatoren K2 . Renteinntekter på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer økte i fjor fra 3,9 milliarder kroner i 3. kvartal til 5 milliarder kroner i 4. kvartal.

Økning i kredittforetakenes resultater

Kredittforetakenes resultat for hele 2008 var på 7,1 milliarder kroner. Årsresultatet kommer blant annet av en rentenetto på hele 4,1 milliarder kroner, og en nettogevinst på verdipapirer og valuta på 5 milliarder kroner.

Det gode resultatet for kredittforetakene er sterkt påvirket av innføringen av IFRS. Dette kan medføre sterke svingninger i bokført verdi på gjelds- og fordringsposter som føres til virkelig verdi. Resultatet for kredittforetakene påvirkes dessuten av porteføljeflyttingene av utlån med pant i bolig fra bankene. Kredittforetakene har en større portefølje med sikre lån enn bankene, og er dermed mindre eksponert for tap på utlån.

Økte tap på utlån for finansieringsselskapene

Finansieringsselskapenes resultat var på 91 millioner kroner i 4. kvartal 2008 - 321 millioner kroner lavere enn resultatet i 3. kvartal. Selskapenes tap på utlån har økt gradvis siden 4. kvartal 2006. I 4. kvartal 2008 utgjorde dette tapet 774 millioner kroner, noe som er en økning på 538 millioner kroner fra 3. kvartal samme år.

Rentenettoen i finansieringsselskapene i 4. kvartal i fjor var fortsatt høy - hele 1,7 milliarder kroner. Økningen var på nær 18 prosent i forhold til 3. kvartal. Resultatet for finansieringsselskapene for hele 2008 ble 1,4 milliarder kroner, en svak nedgang fra 1,6 milliarder kroner i 2007.

Tabeller

Tabeller til publiseringen