4568_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
4568
Godt resultat for bankene i 2. kvartal
statistikk
2008-08-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap2. kvartal 2008

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godt resultat for bankene i 2. kvartal

Bankenes resultat for 2. kvartal i år var 6,6 milliarder kroner. Det er en forbedring i resultatet på hele 2,7 milliarder i forhold til 1. kvartal, blant annet gjennom store nettogevinster på verdipapirer, valuta og finansielle derivater.

Etter et svakt resultat i 1. kvartal 2008 der en høy rentenetto (renteinntekter minus rentekostnader) ble motvirket av store nettotap på verdipapirer og økning i tap på utlån, oppnådde bankene langt bedre resultater i 2. kvartal. Rentenettoen holdt seg høy og resultatet ble styrket av store nettogevinster på verdipapirer og derivater.

Banker. Utvalgte resultatposter. 1. kvartal 2002-2. kvartal 2008. Millioner kroner
 
  Rentenetto Tap på utlån og garantier Netto gevinst på sertifikater,
obligasjoner og andre
rentebærende verdipapirer
Perioderesultat
 
1. kvartal 2002 7 608  404 -44 2 867
2. kvartal 2002 8 016 1 068 19 1 751
3. kvartal 2002 8 209 1 411  177 1 202
4. kvartal 2002 8 454 4 940  151 -291
1. kvartal 2003 7 889 1 764  369 1 603
2. kvartal 2003 8 104 2 227  536 2 377
3. kvartal 2003 8 222 1 650  112 2 440
4. kvartal 2003 7 680 1 500  153 3 069
1. kvartal 2004 7 621  458  415 3 558
2. kvartal 2004 7 864  233 -179 3 367
3. kvartal 2004 8 433  231  144 4 127
4.kvartal 2004 8 193  276  147 3 974
1. kvartal 2005 8 042  179 -34 4 036
2. kvartal 2005 7 822 -773  437 4 918
3. kvartal 2005 8 384 -396 -70 4 988
4. kvartal 2005 8 824 -220 3 5 700
1. kvartal 2006 8 333 -319 -38 5 065
2. kvartal 2006 9 313 -136 -127 4 799
3. kvartal 2006 9 181 -531  210 5 007
4. kvartal 2006 9 513 -443 -326 7 076
1. kvartal 2007 9 498 -7  323 5 358
2. kvartal 2007 9 963  106  414 5 608
3. kvartal 2007 11 086 10 -1 479 5 347
4. kvartal 2007 11 180 -15 -755 7 100
1. kvartal 2008 11 823  361 -2 200 3 921
2. kvartal 2008 11 231  441 1 171 6 579
 

Banker. Utvalgte resultatposter 2. kvartal 2005-2. kvartal 2008

Banker. Nettogevinst på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, samt finansielle derivater 2. kvartal 2002-2. kvartal 2008

Stor nettogevinst på verdipapirer og derivater og svak økning i tap på utlån

Bankenes 1. kvartalstap på verdipapirer og derivater ble snudd til betydelige nettogevinster i 2. kvartal. Nettogevinst på obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer var i 2. kvartal på 1,2 milliarder kroner og nettogevinst på finansielle derivater ble 1,1 milliarder kroner. Nettogevinsten på rentebærende verdipapirer var rekordhøy historisk sett, mens nettogevinsten på finansielle derivater var blant de høyeste som er målt. De sterke svingningene i nettogevinstene de siste kvartalene følger blant annet av uroen i de internasjonale finansmarkedene.

Bankenes tap på utlån og garantier som var 361 millioner kroner i 1. kvartal 2008, økte til 441 millioner kroner for 2. kvartal i år. Det er de høyeste tapene bankene har hatt i ett kvartal siden 1. kvartal 2004. Tapene siden 4. kvartal 2007 har dermed vært 801 millioner kroner.

Rentenettoen holder seg høy

Rentenettoen holdt seg fortsatt på et meget høyt nivå også i 2. kvartal 2008 med 11,2 milliarder kroner selv om rentenettoen gikk noe ned for dette kvartalet sammenliknet med 1. kvartal i år. Bankenes høye rentenetto gjennom hele 2007 ser med dette ut til å fortsette inn i 2008.

Bankenes rentenetto lå i 2. kvartal 2008 1,2 milliarder kroner eller 12,7 prosent høyere enn i 2. kvartal 2007. Økningen i rentenettoen skyldes i hovedsak økte renteinntekter på utlån og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner, som en følge av fortsatt høy utlånsvekst. De stigende rentene både på utlån, andre fordringer, på innskudd, annen gjeld og rentebærende papirer reflekteres også i kraftig vekst i brutto renteinntekter og i brutto rentekostnader i 2. kvartal i år.

Bedrede resultater i kredittforetakene og moderat vekst i finansieringsselskapene

Kredittforetakene hadde i 2. kvartal 2008 et betydelig bedret resultat på 505 millioner kroner mot kun 92 millioner i 1. kvartal i år. Resultatet i 2. kvartal i år var også klart bedre enn i 2. kvartal i 2007 da resultatet var på 214 millioner kroner. Hovedårsaken til resultatforbedringen i 2. kvartal i år var en rentenetto på hele 685 millioner kroner og en betydelig netto valutakursgevinst på 1,5 milliarder kroner. Resultatet i 2. kvartal i år ble imidlertid dratt ned av et stort nettotap på finansielle derivater på hele 3,3 milliarder.

Finansieringsselskapenes resultat var 433 millioner kroner i 2. kvartal 2008, litt svakere enn resultatet på 471 millioner for 1. kvartal i år. Resultatet i 2. kvartal i år var på samme nivå som i 2. kvartal 2007. Rentenettoen i finansieringsselskapene var på betydelige 1 425 millioner kroner i 2. kvartal i år, en økning på vel 33 prosent i forhold til 2. kvartal i fjor. Selskapenes tap på utlån var 155 millioner kroner i 2. kvartal 2008 og lå med det på det høyeste nivået siden 4. kvartal 2004. Tapene på utlån har økt gradvis siden 4. kvartal 2006.

Uroen i finansmarkedene preger finansinstitusjonenes resultater fortsatt. En viss vekst i kursene på verdipapirer gjenspeiles i noen grad i nettogevinster på verdipapirer. Det økende rentenivået medfører dels økende brutto renteinntekter og -kostnader mens selskapenes virksomhet fortsatt ser ut til å holde rentenettoen meget høy. Tendensen til svakt økende nettotap på utlån ser ut til å gjelde både banker, kredittforetak og finansieringsselskaper, men tapene er lave historisk sett.

Tabeller

Tabeller til publiseringen