84843_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
84843
Fall i boliglånsrentene
statistikk
2012-08-29T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak2. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fall i boliglånsrentene

Gjennomsnittlig utlånsrente på lån med pant i bolig fra banker og kredittforetak falt med 0,18 prosentpoeng til 4,03 prosent i 2. kvartal i år. Gjennomsnittlig rente på alle utlån fra finansinstitusjoner falt 0,16 prosentpoeng, mens bankenes innskuddsrente falt 0,2 prosentpoeng.

Bankenes utlånsrente, innskuddsrente og rentemargin. 1. kvartal 2005-2. kvartal 2012

Gjennomsnittlig rentesats på utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak. 3. kvartal 2006-2. kvartal 2012. Prosent

Rentene på rammelån og nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak har begge falt sammenliknet med 1. kvartal i år, og rentenedgangen er tilnærmet like stor for begge lånetypene. Rammelån har fortsatt det laveste rentenivået med 3,8 prosent, mens nedbetalingslån med pant i bolig har en gjennomsnittlig rente på 4,11 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2012.

Fortsatt fallende utlåns- og innskuddsrenter

Gjennomsnittlig utlånsrente fra banker og kredittforetak falt med 0,16 prosentpoeng til 4,32 prosent i 2. kvartal 2012. Bankens rentemargin økte i perioden til 2,46 prosentpoeng, opp fra 2,40 prosentpoeng i 1. kvartal i år. I løpet av første halvår av 2012 har gjennomsnittlig utlånsrente i banker og kredittforetak falt med 0,29 prosentpoeng.

Bankenes gjennomsnittlige rente på innskudd ble redusert med 0,2 prosentpoeng og var 2,31 prosent ved utgangen av 2. kvartal i år. Gjennomsnittlig innskuddsrente til husholdninger falt 0,26 prosentpoeng i perioden til 2,33 prosent, mens innskuddsrenten til private ikke-finansielle foretak hadde en nedgang på 0,1 prosentpoeng til 2,19 prosent.

Lavere utlånsmarginer og økt innskuddsmargin

Bankenes utlånsmargin falt med 0,16 prosentpoeng til 2,42 prosentpoeng i 2. kvartal i år, men er fortsatt på et høyt nivå sammenliknet med 2011. Utlånsmarginen til banker og kredittforetak samlet falt med 0,18 prosentpoeng til 1,97 prosentpoeng i 2. kvartal i år. Bankenes innskuddsmargin økte med 0,22 prosentpoeng i samme periode til 0,04 prosent.

Rentenedgang i Statens pensjonskasse

Gjennomsnittlig rente på utlån fra Statens pensjonskasse ble også redusert til 2,25 prosent i 2. kvartal 2012, etter å ha vært stabil på 2,75 prosent siden 3. kvartal 2010. Gjennomsnittlig utlånsrente fra statlige låneinstitutt (eksklusive utlån med null i rente) falt med 0,15 prosentpoeng i årets andre kvartal til 3,05 prosent ved utgangen av juni i år.

Utlånsrenta til livsforsikringsselskapene falt med 0,05 prosentpoeng til 3,84 prosent ved utgangen av 2. kvartal i år. Utlån fra livsforsikringsselskapene utgjør en liten andel på drøye 1 prosent av totale utlån.

Gjennomsnittlig utlånsrente fra finansinstitusjoner i alt falt 0,16 prosentpoeng i 2. kvartal i år til 4,19 prosent. Utlån til husholdningene falt 0,18 prosentpoeng til 4,19 prosent, mens utlån til private ikke-finansielle foretak falt 0,1 prosentpoeng til 4,5 prosent i samme periode.

NIBOR er gjennomsnittlig pengemarkedsrente, renta på lån banker imellom.

Rentemarginen er differansen mellom gjennomsnittlig utlåns- og innskuddsrente i bankene.

Utlånsmarginen er differansen mellom finansforetakets utlånsrente og NIBOR.

Innskuddsmarginen er differansen mellom NIBOR og bankenes innskuddsrente.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra og med 1. kvartal 2012 ble sektorgrupperingen i rentestatistikken endret. Endringen kan medføre brudd i statistikken da noen foretak har endret sektortilhørighet.

Mer informasjon om ny institusjonell sektorgruppering .

Om statistikkgrunnlaget

Per 2. kvartal 2012 omfatter rentestatistikken tre statlige låneinstitutt (Husbanken, Lånekassen og Innovasjon Norge), seks livsforsikringsselskap, 29 kredittforetak, 141 banker og Statens pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt og livsforsikringsselskap utgjorde henholdsvis 54, 38, 7 og 1 prosent av totale utlån (eksklusive utlån fra Statens pensjonskasse) i 2. kvartal 2012.

Den flytende renta på lån fra Lånekassen og Husbanken fastsettes på grunnlag av renter på statskasseveksler med gjenstående løpetid fra 0-3 måneder i de to forutgående månedene.

Boliglånsrenta i Statens pensjonskasse er en flytende rente som følger normrenta. Normrenta beregnes med utgangspunkt i den effektive renta på 0-3 måneders statskasseveksler. Normrenta skal bare endres dersom utviklingen i gjennomsnittsrenta tilsier en endring av normrenta på 1/4 prosentpoeng. Metoden for fastsetting av normrenta er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 5.3.

Renter ved utgangen av kvartalet. Finansforetak. 2. kvartal 2011-2. kvartal 2012. Prosent, prosentpoeng og andeler1
  30. juni 2012 31. mars 2012 31. desember 2011 30. september 2011 30. juni 2011 Renteendring. Prosentpoeng Andel av totale utlån/innskudd
  Kvartal år
1. Bankutlån i alt 4,77 4,91 5,03 4,89 4,67 -0,14 0,10 0,54
2. Bankinnskudd i alt 2,31 2,51 2,57 2,48 2,32 -0,20 -0,01 1,00
3. Bankenes rentemargin (1 - 2) 2,46 2,40 2,46 2,41 2,35 0,06 0,11 .
4. Utlån kredittforetak 3,68 3,87 3,96 3,78 3,57 -0,19 0,11 0,37
Utlån banker og kredittforetak 4,32 4,48 4,61 4,47 4,26 -0,16 0,06 0,91
                 
5. Utlån livsforsikringsselskaper 3,84 3,89 4,02 4,03 3,99 -0,05 -0,15 0,01
6a. Utlån statlige låneinstitutter 2,60 2,75 2,84 2,79 2,82 -0,15 -0,22 0,07
6b. Utlån statlige låneinstitutter eks. lån med null i rente i Lånekassen 3,05 3,20 3,27 3,32 3,42 -0,15 -0,36 0,06
                 
Utlån finansinstitusjoner i alt2 4,19 4,35 4,47 4,34 4,15 -0,16 0,04 1,00
7. Utlån Statens pensjonskasse 2,25 2,75 2,75 2,75 2,74 -0,50 -0,49 0,01
Utlån finansinstitusjoner i alt og Statens pensjonskasse 4,16 4,33 4,45 4,32 4,13 -0,17 0,03 1,00
                 
8. Nibor (3mnd. effektiv)3 2,35 2,33 2,96 3,11 2,99 0,02 -0,64 .
Innskuddsmargin (8 - 2) 0,04 -0,18 0,39 0,63 0,67 0,22 -0,63 .
Utlånsmargin banker (1 - 8) 2,42 2,58 2,07 1,78 1,68 -0,16 0,74 .
Utlånsmargin kredittforetak (4 - 8) 3,68 1,54 3,96 0,67 0,58 2,14 3,10 .
Utlånsmargin banker og kredittforetak 1,97 2,15 1,65 1,36 1,27 -0,18 0,70 .
                 
Banker og kredittforetak. Nedbetalingslån med pant i bolig 4,11 4,29 4,31 4,14 3,94 -0,17 0,17 0,41
Banker og kredittforetak. Rammelån med pant i bolig 3,80 3,99 4,01 3,76 3,51 -0,19 0,29 0,14
Banker og kredittforetak. Totale utlån med pant i bolig 4,03 4,21 4,24 4,04 3,83 -0,18 0,20 0,54
                 
Norges Banks foliorente4 1,50 1,50 1,75 2,25 2,25 0,00 -0,75 .
Dagslånsrenten4 2,50 2,50 2,75 3,25 3,25 0,00 -0,75 .
1  Veide gjennomsnittlige rentesatser inkludert provisjoner på utlån til publikum fra banker og andre finansforetak. Veide gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i banker fra publikum i NOK. Veide gjennomsnittlige rentemarginer i banker. Prosent p.a.
2  Inkluderer banker, kredittforetak, livsforsikringsselskaper og statlige låneinstitutter. Inkluderer ikke Statens pensjonskasse.
3  Kilde: Reuters og Norges Bank.
4  Kilde: Norges Bank.