84841_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
84841
Nedgang i utlånsrenter
statistikk
2012-05-31T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak1. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i utlånsrenter

Gjennomsnittlig utlånsrente fra banker og kredittforetak falt med 0,12 prosentpoeng, mens bankens innskuddsrente falt med 0,07 prosentpoeng fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012. Utlånsmarginen for banker og kredittforetak økte med 0,51 prosentpoeng i samme periode.

Bankenes utlånsrente, innskuddsrente og rentemargin. 1. kvartal 2005-1. kvartal 2012. Prosent

Bankenes gjennomsnittlige utlånsrente falt med 0,12 prosentpoeng, til 4,91 prosent, fra 4. kvartal 2011 til utgangen av 1. kvartal 2012. Kredittforetakenes gjennomsnittlige utlånsrente falt med 0,09 prosentpoeng, til 3,87 prosent, i den samme perioden. Renta på utlån fra banker og kredittforetak til husholdninger og ikke-finansielle foretak, falt med henholdsvis 0,03 og 0,23 prosentpoeng. Bankenes rentemargin falt med 0,05 prosentpoeng, til 2,41 prosentenheter, fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012.

Institusjonell sektorgruppering 2012

Den institusjonelle sektorgrupperingen er revidert. Det er innført nye firesifrede sektorkoder og definisjonene av enkelte sektorer i grupperingen er endret. Den reviderte sektorgruppering vil bli implementert i det norske statistikksystemet i løpet av de neste to årene.

Fra og med 1. kvartal 2012 ble sektorgrupperingen i rentestatistikken endret. Endringen kan medføre brudd i statistikken da noen foretak har endret sektortilhørlighet.
(06.06.2012)

Nedgang i innskuddsrenter

Den gjennomsnittlige innskuddsrenta i bankene falt med 0,07 prosentpoeng, til 2,50 prosent, fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012. Renta på innskudd fra husholdningene holdt seg stabil på 2,58 prosent de siste to kvartalene. Innskuddsrenta for ikke-finansielle private foretak falt derimot med 0,17 prosentpoeng, til 2,29 prosent, fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012. Legg merke til at endringene i rentene fordelt på sektornivå kan være påvirket av ny institusjonell sektorgruppering i rentestatistikken, se faktaboks.

Økte utlånsmarginer og lavere innskuddsmargin

I de tre foregående kvartalene har utlånsmarginen i banker og kredittforetak økt. I 1. kvartal i år økte utlånsmarginen med 0,51 prosentpoeng, til 2,16 prosentenheter. Innskuddsmarginen i banker falt med 0,58 prosentpoeng i samme periode. Bankenes utlånsmargin overfor ikke-finansielle foretak og husholdninger falt med henholdsvis 0,09 og 0,01 prosentpoeng.

Marginalt lavere boliglånsrente

Bankenes og kredittforetakenes gjennomsnittlige rente på utlån med pant i bolig var 4,20 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2012. Dette er en marginal nedgang fra 4. kvartal 2011, da den lå på 4,23 prosent. Renta på boliglån har økt med 0,37 prosentpoeng fra 1. kvartal 2011.

Utlånene med pant i bolig deles i to grupper; nedbetalingslån og rammelån. Nedbetalingslån har høyest gjennomsnittlig rentesats på 4,28 prosent, mens rammelån har en gjennomsnittlig rentesats på 3,99 prosent. Rentene på utlån med pant i bolig har holdt seg stabile, eller falt, fra 4. kvartal 2011.

Nedgang i utlånsrenter i statlige låneinstitutt

Renta på utlån fra statlige låneinstitutt, eksklusive lån med null i rente, falt 0,07 prosentpoeng til 3,20 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2012. Renta på utlån fra Statens Pensjonskasse har vært stabil, og ligget på 2,75 prosent, siden utgangen av 3. kvartal 2010.

NIBOR er gjennomsnittlig pengemarkedsrente, renta på lån banker imellom.

Rentemarginen er differansen mellom gjennomsnittlig innskudds- og utlånsrente i bankene.

Utlånsmarginen er differansen mellom foretakets utlånsrente og NIBOR.

Innskuddsmarginen er differansen mellom NIBOR og bankenes innskuddsrente.

Om statistikkgrunnlaget

Per 1. kvartal 2012 omfatter rentestatistikken tre statlige låneinstitutt (Husbanken, Statens lånekasse og Innovasjon Norge), seks livsforsikringsselskap, 30 kredittforetak, 141 banker og Statens Pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt og livsforsikringsselskap utgjorde henholdsvis 57, 34, 8 og 1 prosent av totale utlån (eksklusive utlån fra Statens Pensjonskasse) i 1. kvartal 2012.

Den flytende renta på lån fra Lånekassen og Husbanken fastsettes på grunnlag av renter på statskasseveksler med gjenstående løpetid fra 0 - 3 måneder i de 2 forutgående månedene.

Boliglånsrenta i Statens Pensjonskasse er en flytende rente som følger normrenta. Normrenta beregnes med utgangspunkt i den effektive renta på 0-3 måneders statskasseveksler. Normrenta skal bare endres dersom utviklingen i gjennomsnittsrenta tilsier en endring av normrenta på 1/4 prosentpoeng. Metoden for fastsetting av normrenta er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 5.3.

Renter ved utgangen av kvartalet. Finansforetak. 1. kvartal 2011-1. kvartal 2012.1Prosent, prosentpoeng og andeler
  31. mars 2012 31. desember 2011 30. september 2011 30. juni 2011 31. mars 2011 Renteendring. Prosentpoeng Andel av totale utlån/innskudd
  Kvartal år
1. Bankutlån i alt 4,91 5,03 4,89 4,67 4,61 -0,12 0,30 0,54
2. Bankinnskudd i alt 2,50 2,57 2,48 2,32 2,25 -0,07 0,25 1,00
3. Bankenes rentemargin (1 - 2) 2,41 2,46 2,41 2,35 2,36 -0,05 0,05  
4. Utlån kredittforetak 3,87 3,96 3,78 3,57 3,53 -0,09 0,34 0,37
Utlån banker og kredittforetak 4,49 4,61 4,47 4,26 4,22 -0,12 0,27 0,91
                 
5. Utlån livsforsikringsselskaper 3,89 4,02 4,03 3,99 3,93 -0,13 -0,04 0,01
6a. Utlån statlige låneinstitutter 2,75 2,84 2,79 2,82 2,84 -0,02 -0,02 0,07
6b. Utlån statlige låneinstitutter ekskl. lån med null i rente i Lånekassen 3,20 3,27 3,32 3,42 3,45 0,01 -0,17 0,06
                 
Utlån finansinstitusjoner i alt2 4,35 4,47 4,34 4,15 4,11 -0,11 0,25 1,00
7. Utlån Statens pensjonskasse 2,75 2,75 2,75 2,74 2,74 0,00 0,01 0,01
Utlån finansinstitusjoner i alt og Statens pensjonskasse 4,33 4,45 4,32 4,13 4,09 -0,11 0,24 1,00
                 
8. Nibor (3 md. effektiv)3 2,33 2,96 3,11 2,99 2,73 -0,63 -0,40  
Innskuddsmargin (8 - 2) -0,17 0,39 0,63 0,67 0,48 -0,56 -0,65  
Utlånsmargin banker (1 - 8) 2,58 2,07 1,78 1,68 1,88 0,51 0,70  
Utlånsmargin kredittforetak (4 - 8) 1,54 1,00 0,67 0,58 0,80 0,54 0,74  
Utlånsmargin banker og kredittforetak 2,16 1,65 1,36 1,27 1,49 0,51 0,67  
                 
Banker og kredittforetak. Nedbetalingslån med pant i bolig 4,28 4,31 4,13 3,94 3,95 -0,03 0,33 0,41
Banker og kredittforetak. Rammelån med pant i bolig 3,99 4,01 3,76 3,51 3,51 -0,02 0,48 0,14
Banker og kredittforetak. Totale utlån med pant i bolig 4,21 4,23 4,03 3,83 3,84 -0,03 0,37 0,54
                 
Norges Banks foliorente4 1,50 1,75 2,25 2,25 2,00 -0,25 -0,50  
Dagslånsrenten4 2,50 2,75 3,25 3,25 3,00 -0,25 -0,50  
1  Veide gjennomsnittlige rentesatser inkludert provisjoner på utlån til publikum fra banker og andre finansforetak. Veide gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i banker fra publikum i NOK. Veide gjennomsnittlige
rentemarginer i banker. Prosent p.a.
2  Inkluderer banker, kredittforetak, livsforsikringsselskaper og statlige låneinstitutter. Inkluderer ikke Statens pensjonskasse.
3  Kilde: Reuters og Norges Bank.
4  Kilde: Norges Bank.