54275_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
54275
Stigende rente på utlån til foretak
statistikk
2011-08-24T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak2. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stigende rente på utlån til foretak

Renten på utlån fra norske finansforetak til ikke-finansielle private foretak fortsatte å øke i 2. kvartal 2011, mens renten på utlån til husholdninger var omtrent uendret. Totalt økte bankenes innskuddsrente nesten like mye som utlånsrenten, slik at rentemarginen var tilnærmet uendret.

Bankenes og kredittforetakenes rentemargin. Husholdninger og ikke-finansielle private foretak 2. kvartal 2006-2. kvartal 2011

Renter på utlån i banker og kredittforetak, innskudd, foliorente og NIBOR-renten. 2. kvartal 2008-2. kvartal 2011

Den gjennomsnittlige utlånsrenten i bankene økte med 0,06 prosentpoeng til 4,67 prosent, mens innskuddsrenten økte med 0,07 prosentpoeng til 2,32 prosent i 2. kvartal 2011. Bankenes totale rentemargin falt således med 0,01 prosentpoeng til 2,35 prosentenheter. Videre viser tallene at bankenes rentemargin overfor ikke-finansielle foretak falt fra 2,44 til 2,46 prosentenheter i 2. kvartal 2011. I samme periode økte bankenes rentemargin overfor husholdningene marginalt fra 2,38 til 2,39 prosentenheter.

Fra 2. kvartal 2006 til 3. kvartal 2008 lå bankenes rentemargin overfor husholdningene i snitt markert over tilsvarende margin for ikke-finansielle foretak. I perioden etter dette (4. kvartal 2008-2. kvartal 2011) har imidlertid bankenes rentemargin overfor ikke-finansielle foretak gjennomsnittlig vært høyere enn for husholdningene. Denne forskjellen blir enda tydeligere om man også inkluderer utlån fra kredittforetak. Overføringer av utlånsporteføljer fra banker til kredittforetak, blant annet som følge av myndighetenes tiltak mot finanskrisen, har bidratt til å heve den gjennomsnittlige utlånsrenten i bankene og dermed også marginene. Årsaken er at det i hovedsak er utlån med høy grad av sikkerhet, og dermed lavere rente, som overføres. Dette gjelder spesielt utlån til husholdningssektoren.

Bankenes utlånsrente, innskuddsrente og rentemargin. Total. 2. kvartal 2004- 2. kvartal 2011

Økt styringsrente

Norges Bank satte opp styringsrenten til 2,25 prosent i mai i år, og det ventes at dette vil ha størst effekt på utlånsrentene i 3. kvartal 2011. Dette begrunnes blant annet med at finansforetak har 6 ukers varslingsfrist på renteendringer til kundens disfavør. Den økte styringsrenten kan imidlertid også ha hatt effekt på utlåns- og innskuddsrenter i 2. kvartal 2011, blant annet som følge av finansforetakenes mulighet for å endre vilkår på nye avtaler.

Utlånsrenten i ”finansforetakene i alt” (banker, kredittforetak, livsforsikringsselskaper og statlige låneinstitutter) økte med 0,04 prosentpoeng i 2. kvartal 2011. Renten på utlån til husholdninger fra ”finansforetakene i alt” falt med 0,02 prosentpoeng, mens renten på utlån til ikke-finansielle private foretak økte med 0,16 prosentpoeng. Merk at systemendringer hos en av rapportørene har vært med på å bidra noe til nedgangen i renten på utlån fra banker til husholdninger. Renten på innskudd fra husholdninger falt med 0,02 prosentpoeng samtidig som innskuddsrenten for ikke-finansielle private foretak økte med 0,18 prosentpoeng i denne perioden. Renten på innskudd fra ikke-finansielle private foretak er nå på sitt høyeste nivå siden 1. kvartal 2009.

Utlånsmarginen faller fortsatt

Tre måneders effektiv pengemarkedsrente (NIBOR) økte med 0,26 prosentpoeng til 2,99 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2011, og dette er høyeste nivået for denne renten siden 1. kvartal 2009. Bankenes utlånsmargin falt dermed fra 1,88 til 1,68 prosentenheter fra 1. til 2. kvartal i år. Innskuddsmarginen økte fra 0,48 til 0,67 prosentenheter i samme periode.

Finansforetakenes renter, 2. kvartal 2010-2. kvartal 20111
 
  30. juni 2011 31. mars 2011 31. desember 2010 30. september 2010 30. juni 2010 Renteendring Andel utlån. Prosent
  Siste kvartal Siste år 30. juni 2011 31. mars 2011
 
Bankutlån i alt 4,67 4,61 4,61 4,66 4,56 0,06 0,11 57,0 57,5
Bankinnskudd i alt 2,32 2,25 2,22 2,20 2,11 0,07 0,21    
Bankenes rentemargin 2,35 2,36 2,39 2,46 2,45 -0,01 -0,10    
                   
Utlån kredittforetak 3,57 3,53 3,55 3,60 3,49 0,04 0,08 34,2 33,6
Utlån livsforsikringsselskaper 3,99 3,93 3,95 3,91 3,79 0,06 0,20 1,2 1,3
Utlån statlige låneinstitutter 2,92 2,95 3,03 2,79 2,76 -0,03 0,16 7,5 7,6
Utlån statlige låneinstitutter eks. lån med null i rente i Statens Lånekasse 3,42 3,45 3,49 3,29 3,21 -0,03 0,21    
Utlån finansinstitusjoner i alt2 4,15 4,11 4,13 4,17 4,08 0,04 0,07    
Utlån Statens pensjonskasse 2,74 2,74 2,74 2,75 2,49 0,00 0,25    
                   
Finansinstitusjonenes utlån til ikke-finansielle private foretak 4,76 4,60 4,55 4,65 4,54 0,16 0,22    
Finansinstitusjonenes utlån til husholdninger 4,04 4,06 4,11 4,11 4,03 -0,02 0,01    
Bankutlån til ikke-finansielle private foretak 4,83 4,67 4,62 4,70 4,59 0,16 0,24    
Bankutlån til husholdninger 4,60 4,61 4,64 4,66 4,58 -0,01 0,02    
                   
Nibor (3mnd. effektiv) 2,99 2,73 2,66 2,66 2,86 0,26 0,13    
Bankenes innskuddsmargin 0,67 0,48 0,44 0,46 0,75 0,19 -0,08    
Bankenes utlånsmargin 1,68 1,88 1,95 2,00 1,70 -0,20 -0,02    
                   
Norges Banks foliorente3 2,25 2,00 2,00 2,00 2,00 0,25 0,25    
Dagslånsrenten3 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00 0,25 0,25    
 
1  Veide gjennomsnittlige rentesatser inkl. provisjoner på utlån til publikum fra banker og andre finansforetak. Veide gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i banker fra publikum i NOK. Veide gjennomsnittlige rentemarginer i banker. Prosent p.a.
2  Inkluderer banker, kredittforetak, livsforsikringsselskaper og statlige låneinstitutter. Inkluderer ikke Statens Pensjonskasse.
3  Kilde: Norges Bank.

Begreper og annen viktig bakgrunnsinformasjon

NIBOR, eller pengemarkedsrenten, er renten på lån bankene imellom.

 

Rentemarginen: Differansen mellom bankenes gjennomsnittlige utlåns- og innskuddsrente.

 

Utlånsmarginen: Forskjellen mellom utlånsrente og NIBOR.

 

Innskuddsmarginen: Forskjellen mellom NIBOR og bankenes innskuddsrente.

Om statistikkgrunnlaget

Per 2. kvartal 2011 omfatter rentestatistikken tre statlige låneinstitutter, seks livsforsikringsselskaper, 30 kredittforetak, 145 banker og Statens pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter og livsforsikringsselskaper utgjorde henholdsvis 57, 34, 8 og 1 prosent av totale utlån (eksklusive Statens pensjonskasse).

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen