4932_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
4932
Bankenes rentemargin faller videre
statistikk
2007-02-28T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak4. kvartal 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bankenes rentemargin faller videre

Bankenes utlånsrenter økte mindre enn innskuddsrentene i 4. kvartal 2006. Marginen mellom utlåns- og innskuddsrenten ble i siste kvartal redusert med nye 0,08 prosentpoeng og er nå på rekordlave 2,10 prosent.

Bankenes rentemargin

Bankenes gjennomsnittlige utlåns- og innskuddsrente, og Norges Banks foliorente

Differansen mellom bankenes gjennomsnittlige utlåns- og innskuddsrenter til publikum, rentemarginen, har falt kontinuerlig siden første kvartal 2004. Dette kan blant annet ha sammenheng med skjerpet konkurranse om markedsandeler i banksektoren. I 4. kvartal 2006, falt rentemarginen med 0,08 prosentpoeng til 2,10 prosent. Dette var et resultat av at bankenes utlånsrente bare økte med 0,30 prosentpoeng til 4,70 prosent, mens innskuddsrenten økte med 0,39 prosentpoeng til 2,60 prosent.

Rentenivået i bankene øker mindre enn styringsrenten

Siden utgangen av 2. kvartal 2005 har foliorenten, som er renten på bankenes innskudd i Norges Bank, økt med 1,75 prosentpoeng. I samme periode økte bankenes gjennomsnittlige innskuddsrente med 1,30 prosentpoeng, mens den gjennomsnittlige utlånsrenten bare økte med 0,88 prosentpoeng. Årsaken til at utlånsrentene endres mindre enn foliorenten, er blant annet overgang fra lån med fast rente til lån med flytende rente. Den flytende renten er markert lavere enn fastrenten. Videre har bankene en varslingsfrist på 6 uker for gjennomføring av renteøkninger. Bankene hadde således ikke justert sine rentesatser for desemberøkningen i foliorenten ved utgangen av 4. kvartal 2006.

Rammelån med pant i bolig er billigere enn vanlige boliglån

Ved utgangen av 4. kvartal 2006 var renten på rammelån med pant i bolig 4,09 prosent, mens renten på nedbetalingslån med pant i bolig var 4,40 prosent. Rammelån med pant i bolig gis normalt til låntakere med god sikkerhet der lånerammen kan være betydelig lavere enn boligens verdi. En annen årsak til at disse lånene har lavere rentesats enn vanlige boliglån, kan være at en del av de vanlige boliglånene har fast rente som for tiden er høyere enn renten på lån med flytende rente. Totalt har knappe 5 prosent av bankenes utlån til husholdninger fast rente. Rammelån med pant i bolig er et nytt utlånsprodukt som ble spesifisert i rentestatistikken fra 3. kvartal 2006. Disse lånene utgjør nå om lag 8 prosent av samlede utlån med pant i bolig.

Finansforetakenes renter, 4. kvartal 20061
 
  31.12.2006 30.09.2006 30.06.2006 31.03.2006 31.12.2005
 
1. Bankutlån i alt 4,70 4,40 4,22 4,06 4,02
2. Bankinnskudd i alt 2,60 2,21 1,97 1,78 1,62
3. Bankenes rentemargin (1-2) 2,10 2,19 2,26 2,28 2,40
4. Utlån livsforsikringsselskaper 4,37 4,20 4,13 4,00 4,00
5. Utlån kredittforetak 3,90 3,72 3,58 3,43 3,41
6. Utlån statlige låneinstitutter 3,39 3,20 3,07 3,24 3,23
 
1  Gjennomsnittlige (veide) rentesatser inkl. provisjoner på utlån til publikum fra banker og
andre finansforetak. Gjennomsnittlige (veide) rentesatser på innskudd i banker fra publikum
i NOK. Gjennomsnittlige (veide) rentemarginer i banker. Prosent p.a.

Tabeller

Tabeller til publiseringen