218863_tabell_244973_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218863_tabell_244973
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Statistikken viser tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger.

Finansforetak, balanserseptember 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Statlige låneinstitutter. Balanse. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015Mai 2015
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker4 0494 1524 2124 1294 251
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner743676867813624
Utlån til og fordringer på kunder311 798310 210306 860306 754307 550
Sertifikater og obligasjoner..........
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.11211011011098
Finansielle derivater..........
Immaterielle eiendeler..........
Varige driftsmidler2829292929
Andre eiendeler2 9532 8992 7473 0823 025
Sum eiendeler319 683318 076314 825314 917315 577
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........
Innskudd fra kunder..........
Sertifikat- og obligasjonsgjeld..........
Andre lån311 128309 466306 323306 172306 860
Finansielle derivater..........
Annen gjeld5 0245 3835 2605 3075 313
Ansvarlig lånekapital..........
Sum gjeld316 152314 849311 583311 479312 173
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital1 5131 5131 5131 5131 513
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)..........
Opptjent egenkapital1 8091 8091 8091 8091 809
Ufordelt resultat209-95-8011783
Sum egenkapital3 5313 2273 2413 4383 404
 
Sum gjeld og egenkapital319 683318 076314 825314 917315 577