218863_tabell_244971_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218863_tabell_244971
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Statistikken viser tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger.

Finansforetak, balanserseptember 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Finansieringsselskap. Balanse. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker91....76
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner7 914....7 353
Utlån til og fordringer på kunder144 606....139 249
Sertifikater og obligasjoner224....26
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.65....65
Finansielle derivater1 087....565
Immaterielle eiendeler973....935
Varige driftsmidler895....861
Andre eiendeler6 583....6 322
Sum eiendeler162 439....155 453
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner........
Innskudd fra kunder........
Sertifikat- og obligasjonsgjeld........
Andre lån125 803....121 034
Finansielle derivater17....16
Annen gjeld14 960....14 238
Ansvarlig lånekapital2 104....2 102
Sum gjeld142 885....137 389
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital4 601....4 601
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)3 424....3 289
Opptjent egenkapital9 282....8 639
Ufordelt resultat2 247....1 535
Sum egenkapital19 554....18 064
 
Sum gjeld og egenkapital162 439....155 453