149098_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
149098
Økende egenkapitalandel
statistikk
2014-07-11T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansermai 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økende egenkapitalandel

Fra utgangen av mai 2009 til utgangen av mai 2014 har bankenes egenkapital som andel av total forvaltningskapital økt med 2,0 prosentpoeng, til 6,9 prosent. For kredittforetakene økte denne andelen med 2,2 prosentpoeng i samme periode.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Mai 2013Mai 2014Mai 2013 - Mai 2014
Banker
Forvaltningskapital4 047 5334 292 0156,0
Innskudd2 705 9512 892 0566,9
Utlån2 919 3173 143 4037,7
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 726 2301 782 2753
Utlån1 491 7951 499 1970,5

Bankenes egenkapital var 296 milliarder kroner ved utgangen av mai 2014, hvorav opptjent egenkapital inklusiv ufordelt resultat utgjorde 203 milliarder kroner. Siden mai 2009 er det særlig den opptjente egenkapitalen som har økt i banker. Økningen i egenkapitalen som andel av forvaltningskapitalen bør ses i sammenheng med de nye kapital- og likviditetsstandardene for finansnæringen.

Kredittforetakenes egenkapital var nesten 90 milliarder kroner ved utgangen av mai i år, hvorav 62 milliarder var innskutt egenkapital. For kredittforetakene har den innskutte egenkapitalen økt mest i femårsperioden. Bankene har i løpet av perioden opprettet flere kredittforetak som kan utstede obligasjoner med fortrinnsrett , og har overført store boliglånsporteføljer til disse kredittforetakene. Dette har ført til opprettelse av nye kredittforetak, og mer innskutt egenkapital.

Innskuddsfinansieringen øker fortsatt

Bankene har en rekke finansieringskilder , og en stor del av finansieringen kommer fra kundeinnskudd. Kundeinnskuddene utgjorde 2 014 milliarder kroner ved utgangen av mai i år, en oppgang på 144 milliarder kroner fra utgangen av mai i fjor. I løpet av de siste fem årene har kundeinnskuddenes andel av forvaltningskapitalen økt fra 39,9 til 46,9 prosent. De tolv siste månedene var økningen på 0,7 prosentpoeng. Kundeinnskudd regnes for å være en stabil finansieringskilde for bankene over tid, for selv om den enkelte kunden trekker på sine innskudd, er det vanligvis lite sannsynlig at alle kundene vil trekke ut pengene sine samtidig. Innbetalinger og utbetalinger fra Staten, samt utbetaling av feriepenger, påvirker likevel den månedlige variasjonen i kundeinnskuddene. I løpet av mai 2014 var det en nedgang på 22 milliarder kroner, eller 1,1 prosent, i kundeinnskuddene.

Andelen verdipapirgjeld faller i banker, men øker i kredittforetak

Bankenes verdipapirgjeld, som består av obligasjons- og sertifikatlån, utgjorde 578 milliarder kroner, eller 13,5 prosent av forvaltningskapitalen ved utgangen av mai 2014. I perioden fra utgangen av mai 2009 til utgangen av mai 2014 har andelen falt 4,5 prosentpoeng, og de siste tolv månedene har den falt med 0,7 prosentpoeng. Andelene for både obligasjons- og sertifikatlånene har falt i de siste fem årene med henholdsvis 4,1 og 0,4 prosentpoeng.

Kredittforetakenes verdipapirgjeld var 1 360 milliarder kroner ved utgangen av mai 2014, en økning på 644 milliarder kroner siden utgangen av mai 2009. Som andel av forvaltningskapitalen har verdipapirgjelden i kredittforetakene økt fra 69,0 til 76,3 prosent i femårsperioden. De siste tolv månedene var det en nedgang i andelen på 0,3 prosentpoeng, mens egenkapitalen økte med 0,3 prosentpoeng. Obligasjoner med fortrinnsrett utgjorde 875 milliarder kroner per utgangen av mai 2014, en økning på 543 milliarder kroner, eller 163,6 prosent, siden utgangen av mai 2009.